Kont Ignácz dr: Seneca tragédiái. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XII. kötet 1. szám, 1884)

B RTEKEZESER A NYELY- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—18(59. I. Solou adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentirásról. Tárkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről ég gyanítbató szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr.— V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­tébőlAkadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1. 10 ar. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásom énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus Istvánt ó 1. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550 — 59,—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből.— 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenozi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1. — X. Amagyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870.46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexröl. M á t r a y Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — TI. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — ÍTI. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joanüovios Gy. 1. tagtól 1870. 431. 20 kr. — [V. Adalékoka magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Final y Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnó, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó t.árkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy Perencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándori, tagtól. 1872. 114 1. 80 kr. — XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. Szvorényi József lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Fin«ly Henrik 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté­szetre. B ar n a Fe r di n á n d 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 30 kr. — IX Emlékbeszéd Grqjim Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873.12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetéhez. Gr, K u u n G é z a 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende. 1. tagtól 51 1. 20 kr. Negyedik kötet. 1873—1875. I. Szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekintettel a ma­gyarra. Brassai Sámuelr. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. Szám. Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvW, eti tanulmányairól

Next

/
Thumbnails
Contents