Joannovics György: Szórendi tanulmányok. II. rész. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIV. kötet 2. szám, 1887)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr.—II. Adalé­kok az attikai törvénykönyvhöz Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung­ének keletkezéséről és gyanitható szerzőjéről. Szász Károlytól. 1868. 20 1. 10 kr. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1. 10 ki-. — VI. A keleti tprök nyelvről. Vambéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1889. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai. 1550—59. — 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. 3. Baldi Magyar olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5. Szenezi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől 1869. 176 1. — X. A magyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870. 46 1. 20 kr. — XI.. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéz­iratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Károly r..tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdé­séhez. Joannovits Gy. 1. tagtól 1870. 43. 1. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. SolomoB Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Mar­git kir. lierczegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól. 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. Szvorényi József lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kra]czár Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus, Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109. 1". 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó, első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtói. 1872. 18 1. 10 krajezár. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873. 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett Finály Henrik 1. tagtól 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztól. 1873. 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12 1. 10 kr. — X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. Kuun Géza 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende lev. tagtól 51 1. 20 kr. Negyedik kötet. 1873—1875. I. szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekin­tettel a magyarra. Brassai Sámuel r. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. szám Bálintli Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmá­nyairól. Melléklet öt khálymik dana hangjegye. 1874. 32 1. 20 kr. — III. szám. A classica philologiáuak és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése

Next

/
Thumbnails
Contents