Kálmány Lajos: Mithologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIV. kötet 5. szám, 1887)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14- 1. Ára 10 kr. —II. Adalé­kok az attikai törvénykönyvhöz Té.lfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentirásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung­ének keletkezéséről és gyanitható szerzőjéről. Szász Károlytól. 1868. 20 1. 10 kr. —• V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása Toldy Ferencztöl. 1868. 15 1. 10 kr. — VI. A keleti török nyelvről. Vambéry Ármintol. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1880. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai. 1550—59. -— 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. 3. Baldi Magyar olasz Szótárkája 1583-ból. —* 4. Báthory István országbíró mint író. — 5. Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztöl 1869. 176 1. — X. A magyar bővített mondat. Brossai Sámueltől. 1870. 46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéz­iratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Károly r. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdé­séhez. Joannovits Gy. 1. tagtól 1870. 43. 1. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­íoglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Mar­git kir. lierczegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magvarországon Besenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól. 1872 1141. 30 kr. — XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. Szvorényi József lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 krajczár. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus, Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109. 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barc-zai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabii Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 krajczár. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imrei, tagtól. 1872. 18 1. 10 kr.— IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873. 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett Finiíly Henrik 1. tagtól 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztól. 1873. 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszód Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12 1. 10 kr. — X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. Kuun Géza 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende lev. tagtól 51 1. 20 kr. Negyedik kötet. 1873—1875. I. szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekin­tettel a magyarra. Brassai Sámuel r. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. szám Bálintli Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmá­nyairól. Melléklet öt khálymik dana hangjegye 1874. 32 1. 20 kr. — III. szám. A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése

Next

/
Thumbnails
Contents