Melich János: A brassói latin-magyar szótártöredékek. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIX. kötet 4. szám, 1905)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. I. k. I. Télfy: Solon adótörvényéről. 20 f. — II. Telfy: Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. 20 f. — III. Tarkányi: A legújabb magyar Szentirásról. 40 f. — IV. Szusz K.: A Nibelungének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. 20 f. — V. Toldy F.: Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. 20 f. — VI. Vámbéry : A keleti török nyelvről. 20 f. — VII. Imre S.: Geleji Katona István főleg mint nyelvész. 60 f. — VIII. Ban-talus: A magyar egy­házak szertartásos énekei a XVI. és XVIí. században. Hangjegyekkel. 1 K 20 f. — IX. Toldy : Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. I IC 20 f. — X. Brassai : A magyar bővített mondat. 40 f. — XI. Bartalus I.: A felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. 40 f. (1867—1869.) II. k. 1. Mátrai/ <1 : A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corviu-codex­ről. 20 f.— II. Szász K. : A tragikai felfogásról. 40 f. — III. Joannovics : Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. 40 f. — IV. Finály: Adalékok a magyar rokon­értelmű szók értelmezéséhez. 40 f. — V. Télfy : Solomos Dénes költeményei és a liétszigeti görög népnyelv. 40 f. — VI. Zieliy A. : Q. Horatius satirái. 40 f. — VII. Toldy : Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 80 f. — VIII. Gr. Kuun G. : A sémi magánhangzókról és megjelölésék módjairól. 40 f. — IX. Szilády: Magyar szófejtegetések. 20 f. — X. Szénássy S. : A latin nyelv ós dialek­tusai. 60 f. — XI. Szilády Aroti : A defterekről. 40 f. — XI1. Szvorényi J. : Emlék­beszéd Árvay Gergely felett. 21) f. (1869—1872.) — Ili. k. I. Brassai: Commentator couimentatus, Tarlózatok Horatius sal.iráiuak magyarázói után. 80 f. — II. Szabó K. : Apáczai Cséri János Barcsai Akos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében. 20 f. — III. Szabó I. ; Emlékbeszéd Bituitz Lajos felett. 20 f. — IV. Vadnai : Az első magyar társadalmi regéuy. 40 f. — V. Finály : Emlékbeszéd Engel József felett. 20 f. — VI. Barna F. : A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. 80 f. —- VII. liiedl Sz.: Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső'1. tag felett. 20 f. — VIII. Dr. Goldziher I.: A nemzetiségi kérdés az araboknál. 60 f. — IX. Riedl Sz. : Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. 20 f. — X. Gr. Kuun G. : Adalékok Krim történetéhez. 40 f. — XI. Riedl Sz. : Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 40 f. (1872—187*5.) IV. k. I. Brassai: Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s amit rosszul mondtak a commentutorok Virgilius Acneise Il-ik könyvére különös tekin­tettel a magyarra. 80 f. — II. Bnlinth G : Jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. 40 f. — III. Bartal A. : A classica philo­logiának és az összehasonlító álja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 80 f. — IV. Barna F. : A határozott és határozatlan mondatról. 40 f. — V. Dr. Goldziher I. : Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekin­tettel a nyomdai viszonyokra keleten. 40 f. —- VI. Hunfalvy P.: Jelentések: I Az orientalistáknak Lon lonbau tartott nemzetközi gyűléséről. — n. Budenz J. : A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. 30 f. — VII. Fogarasi J. : Ar. nj szókról. 30 f. — VIII. Toldy F.: Az uj magyar orthologia. 30 f. — IX. Barna F. : Az ikes igékről. 30 f. — X. Szarvas G. : A nyelvújításról. 30 f. (18715—1875.) — V. k. I. Barna F.: Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. 50 f. — II. Brassai S. : A neo- és palseologia ügyében. 60 f. — III. Barna F. : A hangsúlyról a magyar nyelvben. 60 f. — IV. Ballagi ,17. : Brassai és a nyelvújítás. 30 f. — V. Szász K. : Emléiibeszéd Kriza János 1. t. felett. 50 f. — VI. Bartalus I : Művészet és nemzetiség. 40 f. —- VII. Télfy I. : Aeschylos. 1 K 60 f. — V1IT. Barna I<\: A mutató névmás hibás használata. 20 f.— IX. Imre S. : Nyelvtörténelmi tanulságuk a nyelvújításra nézve. 1 IC 20 f. — X. Arany L. : Bérczy Károly emlékezete. (1875—1876.) —• VI. k. I. Mayr A. : A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben 20 f. II. Balint G. : A mandsuk szertartásos könyve, 20 f. — III. Dr. Barna I. : A rómaiak satirájáról és satirairóikról. 40 f. — IV. Dr. Goldziher I.: A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a keleti arabokéval. 1 IC. — V. Szász K. : Emlékbeszéd Jakab István 1. t. fölött. 20 f. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia megalapítása történe­téhez. i. Szilágyi I. ír. Vaszary K. Iii. Révész I. 1 IC 20 f. — VIT. Bartalus : Emlékbeszód Mátray Gábor 1. t. felett. 20 f. - VIII. Barna : A mordvaiak tör­ténelmi viszontagságai. 40 f. — IX. Télfy: Evanoá. 40 f. —- X. Joannovics : Az ik-es igékről. 80 f. (1876.) — VII. k. I. Barna F.: Egy szavazat a nyelvújítás iigyóbeu. 1 IC. — II. Budenz J.: Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvliasonlitása. 20 f. — III. Zichy A.: Lessiug. 40 f. — IV. Barna F.: Kapcsolat a magyar és szuomi

Next

/
Thumbnails
Contents