Egyetértés, 1920. szeptember-december (2. évfolyam, 199-299. szám)

1920-09-16 / 211. szám

2 EO TJEITÉJFi TJÉIS 1920 szeptember 16 ti szabadságotoknak és hagyo­mányaitoknak biztosítása ké­pezi legtöbb gondunkat, külö­nösen Erdélyben. Köszönjük ki­küldötteiteknek, hogy a helyzet­ről kimerítő tudósítást adtak. Buzgó imádsággal fordulunk Isten irgalmáért és kegyelméért. Ez vezessen benneteket egy jobb jövőbe.“ A határozat felolvasása után, mely nagy hatássa) volt az egész gyülekezetre, igy folytatta Fleming: — Kettős megbízatással jöttünk ide. Biztosítani, bátorítani benne­teket a megpróbáltatásokban. Má­sodszor, hogy tájékoztatást sze­rezzünk Közép- és Kelet-Európa egyházainak állapotáról. Megkez­dődött a munkánk Svájcban, on­nan Prágába mentünk tájékozó­dást szerezni Cseh-szlovákia refor­mátus egyházának állapotáról. — Mondhatom, látogatásunknak meg vannak és meg lesznek áldásai ti rátok is. — Aztán Budapestre jöttünk, itt meglátogattuk a ti anyaorszá­gotokat. Lekötelez bennünket az a szívélyes fogadtatás, melyben Budapesten részünk volt és itt Debreczenben részesülünk. Nagy megtiszteltetés ránk nézve, hogy itt állhatunk előttetek. Kálvinista Rómának nevezik városotokat, nagy megtiszteltetése ez Rómának is, de én inkább igy nevezném : a magyar Edinburg. Nem hall- qaljulc el, hogy Ti előttünk jár­tatok a reformáció nagy munká­jában. Tudjuk jól, Debreczenben jóval előbb már állott a reformá­tus kollégium és ez a templom már akkor református gyülekezet isteníti szteleteinek helye volt. — Nagy örökség szállott rátok és mi s imádkozunk, hogy Isten segít­sen benneteket hívek lenni. És iá megengedi Isten, nemcsak testvéri szóval, hanem tet­tekkel is megmutatjuk, hogy együtt érezünk veletek. Majd hosszabban szólott arról, tiogy az egész világra milyen vál­ságos idők következtek a háború után. A világ bajait ám egy újabb háború nem fogja megoldani. — LNem birna a világ olyan erő­próbát, amilyen a nagy háború rolt. Ezért élénken foglalkoztatta a presbyteri világszövetséget a jövő, hogy a nemzeti sérelmeket mint lehetne megoldani háború nélkül? Az erre vonatkozó hatá­rozatot megküldték a Népek Li­gájában szereplő államfőknek. Aztán ismertette Rév. Fleming a svájci református konferencia határozatait, melyek a béke meg­alapozását célozzák és a Népek szövetségének munkájára Isten ál­dását kéri. Majd rátért a szónok arra a misszióra, mely rájuk vo­natkozik, mely messze magasan áll a politika fölött. Figyelmezteti a híveket, hogy bármily magasz­tos dolog a hazaszeretete ; a haza- szeretet még nem elég, a lelki élet megújhodására is kell gon­dolni. Ha egy egyház erős lel­kekben gyökeredzik, elpusztítha­tatlan. A skót református egyház jelképe az égő csipkebokor, mely sohsem emósztetik el. Biztos va­gyok abban — jelentette ki mély megilletődéssel —, hogy a ti egy­házatok szilárdan megállja helyét a viharban és mondom: Nagyobb a jövőtök, mint volt a múltatok! — Vissza kell térnünk erőnk forrásához, Krisztushoz. A törté­nelem Krisztusát a jelen tapasz­talásába kell állítani. Nemcsak a múltba, hanem a jövőbe is kell nézni, azért ez legyen a jeligénk: előre Krisztussal! Ha ő vele szen­vedünk, ő vele uralkodunk. És Isten békessége, mely mindenek felett va a, őrizze sziveteket Jézus Krisztus ismeretében. Ámen. A hatalmas lendületű beszéd mély hatást tett a gyülekezetre. Mély tisztelettel nézte mindenki Rév. Fleming szikár alakját, amint elhagyta a szószéket. Aztán az Uraszíalához lépett és angol nyel­ven kitárt karokkal megáldotta a gyühkezelet. Majd az Iparos-da­Járda énekelte el igen szépen a Szózatot és aztán közének zárta be az istentiszteletet. * Az istentisztelet után értekezlet volt a kollégiumban, majd délben társasebéd a vendégek tiszteletére. Az ebéden a református egyházi élet jelesei vettek részt. Délután a vendégek megtekintették a vá­ros nevezetességeit. Csütörtökön utaznak el automobilon Nagyvárad felé Erdélybe. Aitken skót kapitány kiséri el őket útjukban. Hubert Ottó főisj: ....iktatása; Debreczen szabad királyi város közgyűlése. Debreczen város törvényható­sági bizottságának szerdára össze­hívott közgyűlését reggel 9 óra­kor nyitotta meg Csóka Sámuel polgármester-helyettes, akinek ja­vaslatára a bizottsági tagok el­mentek a Nagytemplomban tar­tott skót istentiszteletre. Tizenegy órakor nyitotta meg újból a közgyűlést a polgármes­ter-helyettes főjegyző, aki meleg szavakkal parentálta el Dicsöfi József dr.-t. A polgármesteri jelentés után Komlóssy Imre dr. interpellációt terjesztett elő arról, hogy a ta­nács helytelenül járt el a föld­haszonbérek felemelése körül. Csóka Sámuel és Miszti Károly dr. fölvilágositásai után, amelyek­ben kimutatták, hogy a tanács helyesen és a közgyűlés határo­zata szerint járt el a közgyűlés a választ tudomásul vette. Hubert Ottó kormánybiztosi föl­mentéséről szóló leirat tudomásul vétele után a közgyűlés Fráter Imre dr., Szentkirályi Tivadar és Horváth András bizottsági tago­kat küldte ki a főispán meghívá­sára, aki pár perc múlva a felál­lott bizottsági tagok lelkes éljen­zése közben meg is jelent a te­remben. A főispán elsősorban letette a hivatalos esküt, azután elfoglalta az elnöki széket. Csóka Sámuel polgármester­helyettes szép beszéddel üdvö­zölte. Ezután Terrey Tamás dr. a közgyűlés nevében üdvözölte a főispánt lendületes szavakkal. Az üdvözlésekre Hubert Ottó hosszabb beszédben válaszolt. Utalt eddigi kormánybiztosi mű­ködésére, majd igy folytatta: Előző beiktatásom alkalmával jeleztem álláspontomat, jeleztem azokat az elve­ket, amelynek alapján működésemet megkezdettem s azt a célt, amelyet a kormány tagjaival egyetértve kitűztem Debreczen város mikénti haladásának irányául. Ezek voltak: a megalkuvás nélküli keresztény nemzeti alap, a vá­ros anyagi helyzetének orvoslása, a kis emberek szociális védelme s Dereezen- nek, mint a tiszántul fővárosának, a jövő küzdelmei szempontjából kulturális gazdasági és eröbatalmi tényezőként a legmesszebbmenő kifejlesztése. Ezek az irányelvek azóta mit sem változtak. Ugyanazok maradtak, sőt a szorosan vett keresztény és nemzeti alap intézményes biztosítékainak törvénybe iktatása már kezdetét is vette s az fokozatosan folytattatmi is fog. Beszédét igy fejezte be: Most, amidőn hálatelt szívvel köszö­nöm meg a közgyűlés mélyen tisztelt szónokának s a polgármester-helyettes 0 Nagyságának hozzám intézett üdvözlő szavait, mint Debreczen sz. kir. város első külön álló alkotmányos főispánja Ígérem a törvényhatóságnak, hogy min­den igyekezetem, minden törekvésem, amelyet, mint a kormány megbízottjának a törvényes végrehajtásánál kifejteni kötelességemben áll, oda fog irányulni, hogy a törvények alkalmazói között meg legyen az együttérzés, a lelki összhang abban az irányban, hogy minden hiva­tali intézkedésük a köz javát, Debreczen város és polgárainak jól felfogott érde­keit s ezekkel kapcsolatban csonka Magyarországnak kiépítését és felvirá­goztatását szolgálja. Úgy legyen! A főispán ekkor átvette a köz­gyűlés vezetését. A közgyűlés kimondta, hogy nagyatádi Szabó István föídmive- lésügyi és Vass József dr. köz- élelmezési minisztert hivatalukba lépésükkor üdvözli. Gyors egymásutánban tárgyait le több ügyet a közgyűlés, amely különféle költségekre állapított meg összegeket. A már ismert faárakat jóvá­hagyta, egyben azonban többek hozzászólása után kimondta, hogy fölir a kormányhoz, hogy háztar­tásonként és havonként a famenv- nviségnek egynegyed és fél ölben történt megállapítására vonatkozó rendelkezést függessze föl. Ki­mutatják egyben a fölterjesztésben azt is, hogy a kompetencia olyan joga a házbirtokosoknak, amelyet e rendelet nem is érinthet. Pálffy Lajos és Juhász Gyula gazdasági akadémiai hallgatók ré­szére 2000—2000 korona ösztön­dijat állapított meg. A siketnémákat gyámolitó egye­sület igazgató tanácsába ifj. Ba­logh István, Serig Gusztáv és Kom­lóssy Imre dr. bizottsági tagokat választotta meg. A zeneiskola tandiját 200 koro­náról 600 koronára emelte föl. Az idő előrehaladott volta miatt a főispán ezután a közgyűlést csütörtök reggel 9 órára halasz­totta. A lengyelek elfoglalták Wladimir-Woiinskijt. Becs, szeptember 15. A Neue Freie Presse jelenti Varsóból, hogy a 13!. lengyel hadsereg csapatai elfoglalták Wiadi- mlr-Woiinskijt. — Rengeteg foglyot és zsákmányt ej­tettek.-r-—|-ri_|imL »ifiW Ukrajna külön fiákét köt Oroszországgal. Bécs, szept. 15. Itteni lapok jelentik Varsóból: Leviczky dr., Petljura megbízottja közölte, hogy Petljura jegyzéket intézett Csi- cserinhez, amely szerint Ukrajna külön békét köt szovjet-Orosz- országgal. Korlátozták a gabona és lisztszáliitást. — Az Egyetértés tudósítójától, — Budapest, szeptember 15, A közélelmezési miniszter, mivel észrevették, hogy a gabonának és őrleményeknek tengelyen való szál­lítása sok visszaélésre ad alkal­mat, elrendelte, hogy ezentúl bú­zát, rozst, kétszerest, árpát, za­bot, tengerit, tatárkát, kölest, lisztet és darát csak külön szál­lítási engedély alapján lehet ten­gelyen szállítani. Megszüntette ív gabonának és őrleménynek 20 és 10 kilós postacsomagokban való szállítását, sőt ezentúl a vasúton az utasok kézi podgyászban 5 kilónál több gabonanemüt külön engedély nélkül nem szállít­hatnak. A kis entente csak Ma­gyarország ellen irányul — Az Egyetértés tudósítójától. — Bécs, szeptember 15. Diplomá­ciai forrásból jelenti a Conserva- tiv Korrespondenz: Az úgyneve­zett kis entente szerződésének- tartalma politikai szövetség, amely hez katonai egyezmény járul, békeszerződések alkotó része a a megállapodás, hogy az utód­államok egyikében sem szabad a Habsburg-háznak ismét trónra kerülni. E részében valóságos támadó- szövetség jellege van a megálla­podásoknak, arra az esetre, ha Magyarországon bekövetkeznék a Habsburg-ház restaurációja. Ro­mánia azonban a megállapodások e részét nem fogadta el. Milano, szeptember hó 15. A Secolo jelenti : Oiolitti fogadta Take Jonescut s tudakozódott a kis entente felől, mire a román külügyminiszter kijelentette, hogy az uj szövetség csak Magyarország ellen irányul. Elfogtak egy rablógyilkost. Budapest, szeptember 15. Ms délben a rendőrség elfogta s Lendvai-utcai rablógyilkosság tet­tesét. A rablógyilkos a József fő­herceg szállóba akart bemenni amikor egy rendőr felismerte s személyleirás alapján. A gyilkos Kun Sándor, aki most szabadull ki a fegyházból, ahol betöréses- lopás miatt ült két évig. Letartóz­tatásakor revolvert rántott, de le­fegyverezték. Beismerte, hogy ő tettes. A corki polgármester állapota. Bécs, szeptember 15. A Neue Freie Presse jelenti Párisból, hog} a corki polgármestert tegnap meg­látogatta a fogságban egy barátja, aki elmondta, hogy a corki pol­gármester agóniában fekszik. Két betegápoló nővér ápolja, akik a legnagyobb gonddal veszi! körül, de állapota már reményte­len. Az angol kormány nagysza­bású fegyveres előkészületekéi tesz a corki polgármester halála esetén várható zavargások ellen­súlyozására.

Next

/
Thumbnails
Contents