Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferencz önéletrajza és egy keresztény fejedelem áhitásai (Budapest, 1876)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját könyvkiadóid va tatában (Akadémia épületben) és minden könyvárusnál ARCHÍVUM RÁKÓCZIÁNUM. II. Rákóezy Ferencz Levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővítve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707—9. XXVIII és 656 1. — III. 1710—12. X és 747 1. Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 4 frt. — IV. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóezy fejedelemhez I. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. 1875. XII. és 764. lap. Egy utóirati táblával. Ara 3 frt 60 kr. — — II. Oszt. Diplomatia I. II. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simonyi Ernő. Pest 1871 — 73. 639, 642 1. Egy kötet ára 2 frt. TÖRÖK-MAGTARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első osztály: I. II. köt. Ok­mánytár a Hódoltság történetéhez Magyarországon Szilády Áron és Szi­lágyi Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. 2 frt. — — — III.—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor. — — — A kilencz kötet együtt megrendelve 15 frt. — — — Név- és Tárgymutató a ' Török-Magyarkori Államokmánytár I,—VII. k. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szer­keszti Toldy Ferencz I—XXI. kötet. 1856 —1875. 8-rét. Ara a 21 kötetnek együtt véve 16 frt. Egyenként egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX. és XXI. köt. egy­elnek ára 1 frt 80 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt.: Négyszáz magyar levél 1504—1560. Szál a y ‘Ágostontól. XX. és 432 1. kilencz köriratu liasopmásos táblával 1 frt 20 1 r. FEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendü tárgymutatója • Czinár Mórtól. XVI és 549 1. 2 frt. EVMlfltATO Fejér György Okmánytárához. Knauz Nándor által. 44 1. 20 kr. HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki Józseftől. I,—V., VI : 1 és X.—XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Főtekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendezve. Rupp Jakabtól. Első kötet két darabban. Az esztergami egyháztartomány a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt. Pest 1870. XVIII és 807 1. 1 frt. — — Második kötet : Az egri érseki egyháztartomány, a hozzá tartozó püspöki megyékkel együtt. Pest 1872. XIV és 473 1. Ára 50 kr. _ — Harmadik kötet : A bácsival törv. egyesitett kalocsai föegyházme­gye. 1876. XV. és 375. lap. Ára 1 frt 80 kr. BUDA-PEST és környékének helyrajzi története, Rupp Jakabtól. Két térképpel. Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES ET DOCUMENTS pour servir á l’histoire de l’Alliance deGeorgeRákóczy Prince de Transylvanie, avec les Français et les Suédois dans la Guerre de Trente ans publié» par A. Szilágyi. 1874. In 8. VI-491. pag. 3 frt 60 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents