Esti Budapest, 1952. május (1. évfolyam, 24-49. szám)

1952-05-02 / 24. szám

MPP BUDAPEST» PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS fi FŐVÁROSI TflfiACS LAPJA I. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM ARA 60 FILLER PÉNTEK, 1952 MÁJUS 2 Felszabadult örömmel, elszánt békeakarattal ünnepeltük május elsejét A Hősök-tcrén elhelyezett dísztribünön népünk szeretett vezére, Rákosi Mátyás elvtárs fogadja a felvonuló budapesti dol­gozók lelkes üdvözlését, Rákosi elvtársi mel'étt Geró' Ernő' elvtárs államminiszter, Farkas Mihály elvtárs honvédelmi minisz­ter, Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke, pártunk Politikai Bizottságának tagjai és Dobi István, a minisztertanács elnöke. felhőtlen kék az ég Budapest felett. Ragyogó napfény köszönti a béke ünnepét, * május- elsejét. Reggel fél kilenc. A Sztálin-út ünnepi díszben várja a felvonulást. A Hősök-tere csendes, csak a távoli dpbszó, a kiirtok fel-felharsanó hangja ólvad egybe az örömteli zsongással, morajjal, s mint egyetlen nagy szívdobogás, úgy lüktet népünk szere­tett vezér-e, Rákosi Mátyás elvtárs. felé, aki kilenc óra-elődt elfoglalja helyét a díszemelvényen. Mel­lette és körötte a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagjai. Rónai Sándor elv- társ, az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István, a minisztertanács elnöke, a kormány tagjai • és számosán a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tagjai közül. Ott van J. D. Ki- szeljov elvtárs, a Szovjetunió magyarországi nagykövete s a tribün két oldalán foglalnak he­lyet a külföldi vendégek, a baráti államok budapesti képviselői, politikai és kulturális éle­lünk kiválóságai. Kilenc órakor a dísztribün előtt harsonák hangja köszönti a nyolcadik szabad május elsejét. A dobpergés felerősödik. Sokezer szirmát, lengő zászlaját kibontja és áradó, gazdag, színes pompájával indul meg a felvonulás. Éljen Sztálin! Éljen Rákosi! „Éljen május elseje, a békéért harcoló népek nagy seregszem­léje, a proletárnemzetköziség nagy ünnepe!” — szólal meg messzi hallhatóan a megafon. Fehérruhába öltözött kis úttö­rők jönnek a béke-induló hang­jainak ütemére. A XIX.. kerületi Kossuth-téri fiú- és az Ady Endre-utcai leányiskola piros- eyakkendős úttörői. Piros virágbetüket hoznak. - „Éljen Sztálin, Éljen Rákosi!” Lángba borult arccal, újjongó örömmel éltetik Rákosi elvtár­sai. Négy sorban jönnek az út­törők, mögöttük hófehér ruhába öltözött fiatalok, nagy vörös se­lyemlobogót lengetve, Marx, En­gels, Lenin, Sztálin, a proletá­rok nagy tanítóinak arcképeivel. Zeng-zúg az „Éljen a párt! Éljen Rákosi!” És végeláthatat­lan sorokban, hömpölyögve in­dul meg a zászlóerdős menet a tér Tele. Az elsők között a XXI. kerület dolgozói. Messze hang­zik az ütemes kiáltás: „A Vörös Csepel mi va­gyunk, a békéért harco­lunk!” A Rákosi Müvek dolgozói hai- talmas vöröscsillagos emblémát emelnek magasra. Oszhaiú és fiatal, ünnepi sötét, ruhába öltö­zött munkások emelik üdvözlés­re öklüket. A kovácsplógyáriak nagy kalapácsa lapítja, az im­perialista gonosztevőket. El­szánt, harcos békeakaratot hir­detnek a termelés frontján elért kiváló eredmények. „Svella Já­nos öntöbrigádja 182 százalék, Markovics Antal magkészítő 332 százalék.” A másik sor élén a Fonalkikészítő Gyár és a Tele­fongyár dolgozói jönnek. Csodálatos, színpompás !#p. Vörös, nemzetiszíriű zászló­erdők, sötétnadrágos, fehéringes férfiak, pirosszoknyás, fehérblú- zos, fejkendős nők. Sokszínű kendőt lobogtató if­jak, daloló, népviseletbe öltözött lányok, úttörők virágcsokorral kezükben. S mint a virágok a napsugár felé, úgy fordulnak a tekintetek Rákos! elvtárs felé. (Folytatás a 3-ik oldalon.) A Kreml toronyórája három­negyed tizet üt. Ünnepi hangu­lat uralkodik a Vörös-téren. El­érkezett a nagy pillanat: a nép találkozik a párt és a kormány vezetőivel. Feltűnik a Mauzóleum emel­vényén Sztálin elvtárs és a megjelentek örömte'jes, lel­kes tapsa közepette foglalja el helyét a Bolsevik Párt és a szovjet kormány vezetőinek, a szovjet fegyveres erők marsaii- jainak, tábornokainak és ten- gernagy.jainak kíséretében. Sztálin elvtárs felemelt kézzel, barátságosan köszöni meg az üdvözlést. Megkondulnak a Krem! ha­rangjai, vezényszavak hal­latszanak: Artyemjev tábor­nok, a katonai díszszemle parancsnoka adja ki rendel­kezéseit a díszszemle előtt. A Vörös-téren fe/ltünik Govo­rov marsall, Artyemjev tábor­nok kíséretében ellovagol a csapatok előtt és üdvözli a ka­tonákat a május 1-i ünnep al­kalmából. Govorov marsall miközben a zenekar Glinka i}\i orosz dicsőség himnusza” című művét játssza — visszatér a Vörös-térré. Felharsannak a kürtök, Govorov marsall fel­megy a Mauzóleum emelvényé­re és elmondja ünnepi beszé­dét. Govorov marsai! beszéde utó:* a zenekar a Szovjetunió him­nuszát játssza, majd ünnepi tüzérségi diszsortűz dördül el: megkezdődik a csapatok ünnepi felvonu­lása. A hagyományokhoz híven a csapatok ünnepi menetét most is a katonai akadémiák nővér (lékei nyitják meg. Húsz-húsz akadémiai növendék halad a nyílegyenesre igazodott sorok­ban. Elsőnek a Lenin- és Szít- uoroú-renddel kitüntetett Frunze katonai akadémia növendékei haladnak, utánuk a Dzerzsin- szkij tüzérségi akadémia, majd a Sztálin elvtárs nevét viselő. Lenin rendjellel kitüntetett ka­tonai akadémia, aho! a páncé­los és gépesített alakulatok leendő parancsnokai nevelked­nek. Lekhaitásos vadászgépek a Ségi díszszemlén Most a Vörös-teret fehér és kék színek borítják el: a balti- tengeri tengerészek menete ha­lad át harminc sorban, mind­egyikben húsz-húsz ember. (Folytatás a 2-ik oldalon.) Képek a g£«ii£Ör ű ünnepről VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A gyermekek is ott voltak a felvonulók ujjongó menetében. Erőt sugárzó díszszemle Sztálin elvtárs jelenlétében a moszkvai Vörös-téren Tegnap pompás tavaszi napsütés ragyogta be a moszkvai Vö­rös-teret, a díszszemle és a moszkvai dolgozók felvonulásának színhelyét. A Vörös-téren és a környező utcákban már korán reg­gel felálltak a moszkvai helyőrség csapatai, a katonai díszszemle részvevői. A moszkvai rádió helyszíni közvetítést adott a május elsejei ünnep alkalmából a moszkvai Vörös-téren megtartott ha­talmas díszszemléről és a dolgozók felvonulásáról.

Next

/
Thumbnails
Contents