Esti Budapest, 1954. augusztus (3. évfolyam, 181-204. szám)

1954-08-02 / 181. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! HZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS 0 FŐVÁROSI TflílÁCS IfiP.lfl A FŐVÁROS ÉLETÉBŐL ■ —————— —— ■ i i —... A Budapesti Hántolómalom felkészülten várja az új rizs­termést. Most szerelik az egészen új szívóberendezés cső­rendszerét. telepet is létesít, a kazán fű­tésére pedig a rizshéjat hasz­nálják fel, Ezekkel a módsze­rekkel a malom naponta a ta­valyihoz képest két vagonnal több rizst hántol. (MTI) Egészségvédelmi kiállítás nyílik az építők székházában Az ország több városában rendelte meg már a Társada­lom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat egészségügyi szakosztálya egészségvédelmi kiállítását, amelynek anyagát a Német Demokratikus Köztársaság küldte a magyar dolgozóknak. Augusztus 7—23 között Buda­pesten az építők székházában is bemutatják a kiállítást. A gazdag anyag a többi között képet ad az emberi magzat fej­ismeretterjesztő előadást ' is tartanak. Augusztus 8-án, va­sárnap délelőtt 11 órakor dr. Wald Béla, az Országos Onko­lógiai Intézet igazgatója a rák­kutatás legújabb eredményei­ről számol be. Augusztus 20- úa dr. Bársony Jenő kórházi főorvos, kiváló orvos ismerteti az emberi magzat fejlődését. Az érdekes egészségvédelmi kiállítás augusztus 7-tői min­den nap déli 12 órától este 8 óráig lesz nyitva. (MTI) Riportok és képek a főiskolai világbajnok­ságról a 6. oldalon Ünnepélyes eredményhirdetés a Nemzeti Sportuszodában: Emelvényen a győztesek. A 100 méteres férfi gyorsúszásban Nyéki Imre (Magyarország), 58.1 másodperces idővel lett fő­iskolai világbajnok, 2. Kurennoj (Szovjetunió) 58.5 mp, 3. Balangyin (Szovjetunió) 58.6 mp. Közép-Vietnamban életbelépett a tűzszünet SZAIGON, augusztus 2. Az AFP jelenti: Tegnap reggel helyi idő szerint reggel 8 órakor életbelépett Közép-Vietnamban a tűzszünet. Ugyancsak az AFP jelentése szerint Szaigonban vasárnap délelőtt a város központjában békés tüntetés zajlott le. A tűn. tetők a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság lobogóit, va­lamint kormányellenes felira­tokat és táblákat vittek maguk, kai. A rendőrség provokativ módon közbelépett, s a levegő­be lőtt. A tüntetést azonban nem tudták megzavarni, s az minden sebesülés nélkül ért vé­get, A semleges ellenőrző bizottság tegnap megtartotta első ülését UJ-DELHI, augusztus 2. A Reuter jelenti: Tegnap befejezték első elő­készítő tanácskozásukat India, Kanada és Lengyelország, az indokínai fegyverszünet ellen­őrzésével megbízott három or­szág küldöttei. Úgy határoztak, hogy előzetes csoportot külde­nek Indokínába, „a helyzet és követelményeinek felmérésére“. Az előzetes csoport létszáma valószínűleg 12 fő lesz. A vasárnapi előzetes tanács­kozást az indiai szóvivő közlése szerint Nehru miniszterelnök nyitotta meg, s az „zökkenő- mentesen, baráti légkörben“ folyt le. A szóvivő közölte: a cél az, hogy a háromhatalmi ellenőrző bizottság augusztus U-e előtt munkához., lásson. Dél-Vietnamban ugyanis ekkor lép hatályba a tűzszünet. A három ország képviselői ma is­mét ülést tartanak. rA Hndapesti llsínfolómalom készül az A Csomagolóanyaggyár dolgo­zói együttérezve az árvízkáro­sultak súlyos helyzetével, eddig készpénzben 4000 forintot gyűjtöttek össze. A július 10-től 20-ig terjedő dekádhoz viszo­nyítva, 20-tól 31-ig terjedő időre, amennyivel a tervtúl­teljesítéssel többet keresnek, ezt az összeget is az árvízká­rosultak javára ajánlják fel. Ezenkívül felajánlották, hogy terven felül 134 ezer forint értékű különböző csomagoló­anyagokat gyártanak. Az árut főleg — a Papír és Irodaszer- értékesítő Vállalattal karöltve — az árvízsujtotta vidékekre irányítják. Repich Ágostonná, a szakszervezeti bizottság elnöke; Az árvízkárosultakért A Péterfy Sándor-u. 39. sz. ház lakója, az öttagú bizott­ság elnöke vagyok. Július 24-én a VII. kerületi tanács VB-tól két ívet kaptam: ,,Se­gítsük az árvízkárosultakat“. Szőczi Józsefné MNDSZ-lakó- társammal kezünkbe vettük az ívet. A ház 33 lakója már várt ránk. Részvétüket fejez­ték ki az árvízkárosultak iránt. Nem kellett a lakótár­sakat agitációval meggyőzni, sem segítségüket kérni, ön­ként jöttek oda hozzánk. Paulik János 70 éves bácsi, Szamosfálvi János (akinek 9 gyereke van) szívesen nyúlt zsebébe forintjaiért. Sorolhat­nám sorba minden lakótárs nevét. Csupán a háziasszo­nyok 305 forintot adtak össze. MNDSZ-asszonyok vagyunk, kötelességünknek tartjuk, Ünnepélyes zászlófelvonás egy Belgiumban épített szovjet gőzösön hogy segítsünk a bajbajutot­takon. Mindannyian szeret­nénk, ha a Péterfy Sándor-u. 39. sz. lakóinak példáját kö­vetné Budapest minden házá­nak lakója, s jószívvel adott forintjaikkal segítenék az ár­vízkárosultak szociális és gaz­dasági körülményeik helyre­állítását. Oldal Menyhértné, VII., Péterfy Sándor-utca 39. Fogadás az Összszövetségi Mezőgazdasági Kiállítás alkalmából MOSZKV A, augusztus 2. (TASZSZ) I. A. Benegyiktov, a Szovjet­unió mezőgazdasági miniszte­re, a kiállítási főbizottság el­nöke augusztus elsején az Összszövetségi Mezőgazdasági Kiállítás megnyitása után fo­gadást adott. A fogadás meleg, baráti légkörben folyt le. BRÜSSZEL, augusztus 2. (TASZSZ) Július 31-én a keletflandriai Tomisé városban ünnepélyes keretek között vonták fel a szovjet lobogót a Belgiumban a Szovjetunió részére épített „Nyikoláj Nyekraszov“ gőzö­sön. i 1 Az új gőzös a Szovjetunió által Belgiumban vásárolt áruval megrakva augusztus el­sején elindult első útjára a Szovjetunióba. Calántai és a szovjet Dadasev a szabadfogású birkózás főiskolai világbajnokai Hétfőn délelőtt Csepelen folytatták a szabadfogású bir­kózó-küzdelmeket. Miután az indiai Kharbas a további küz­delmektől visszalépett, s így Calántai Bálint a pehelysúly­ban megnyerte a főiskolai vi­lágbajnokságot. A váltósúlyban a szovjet Da­dasev szerzett világbajnoksá­got. Ebben a súlycsoportban a második helyért mérkőzik délután a román Popovics és a magyar László. További eredmények: Légsúly: Fuszek (magyar) 4 perc alatt qyő- zött Schneider (lengyel) ellen. Könnyűsúly: Tóth (magyar) 3 perc alatt kétvállra fektette a len­gyel Kozinckyt. Nehézsúly: Nö­vényi (magyar) 4 perc alatt tus­solta Kasperczyket (lengyel). Kik kerüllek a« in szó verve n > ck ma délutáni döntőibe? A bolgár férfi kosarasok 103:63-ra győztek a libanoniak ellen Hétfőn délelőtt mintegy öt­száz néző előtt folytatták az FVB kosárlabda-küzdelmeit. Az Equador—Belgium férfi­mérkőzés elmaradt. A belgák visszaléptetik csapatukat a bajnokságtól. Lapzártakor kezdődött meg a nagy érdeklődéssel várt Bul­gária—Libanon férfimérkőzés a szovjet Raman és a magyar Erdős vezetése mellett. Mindjárt az első percekben a kitűnően játszó bolgárdk vet­ték kezükbe a játék irányítását és többpontos vezetést szerez­tek. Az első félidőben a remekül támadó, de a védekezésre ke­vés súlyt fektető bolgár férfi­csapat 51:29 arányú vezetést szerzett és végeredményben 103:63-ra győzött. Szovjet, magyar ás bolgár győzelem a röplabdában A ma délelőtti csepeli röplabda- eredmények: Férfi mérkőzések: Szovjetunió — Hollandia 3:0 (15 0, 15:0. 15;0). Magyarország—Tunisz 3:0, (15: 3, 15:1, 15:3). Női mérkőzés: Bulgária—Auszt­ria 3.0 (15:3, 15:3, 15;1). Ma délelőtt 10 órakor mint­egy 2500 néző előtt a 100 mé­teres férfi mellúszással kez­dődtek a mai úszószámok a Nemzeti Sportuszodában. A délelőtti időfutamok eredmé­nyei alapján a délutáni dön­tőbe jutottak: Utassy, Mu Sian- siu, Garay, Tu Kuan-sin, Frietsche (német), Su Csin-sian (kínai) és Minaskin (szovjet). A 100 méteres férfi hát­úszásban: Magyar, Vu Csuan- ju, Gyöngyösi, Szolovics (szov­jet), Kliment (magyar), Kuval- din (szovjet). Dressier (német) és Jaskievics (lengyel). A 100 méteres női gvors- úszásban: Szőke, Terms és Gyergyák (magyar), Roth (né­met), Bukovszkeja (szovjet), Langenau (német), Milnyikel (lengyel) és Kristuckova (cseh­szlovák). A 200 méteres női mellúszás­ban: Székely R., Killermann és Kárpáti (magyar), Táti Voa (kínai), Grika (lengyel), Kosztyina (szovjet), Sperlova (csehszlovák) és Kleminska (lengyel). A 400 méteres férfi gyors­úszásban két időfutam alapján az alábbi nyolc versenyző ke­rült a döntőbe: Csordás, Nyéki és Hanák (magyar), Tolka- csevszki és Kremlovszki (len­gyel), Abobjan (szovjet), Kop- riva (csehszlovák) és Spengler (német). A döntőkre délután 18 óra­kor kerül sor a Nemzeti Sport­uszodában. % délelőtti teniszmérkőzések eredményei Ma délelőtt a margitszi­geti teniszstadionban a követ­kező férfi-mérkőzéseket ját­szották: Vad (magyar)—Schockaert (Belgium) 6:0, 6:0; Dousa (csehszlovák)—Schubert (Né­metország) 6:0, 6:0; Unverdross (Németország)—Tan Kiong- hian (Indonéz) 4:6, 6:1, 6:2; Maslan (csehszlovák)—Von Dultzig (német) 6:3, 6:4; Bir- kás (magyar)—Rech (osztrák) játék nélkül tovább jutott; Halbach (német)—Okoye (Nyu- gat-Afrika) 6:1, 6:0. Megkezdődtek a férfi- és női páros asztalitenisz küzdelmek a Sportcsarnokban A ma délelőtti férfi- és női páros asztaliteniszmérkőzéseken a Nem­zeti Sportcsarnokban az alábbi eredmények születtek: Férfipáros: Hardi (belga), Ka- marik (belga)—-Rezicska (cseh­szlovák), Zinger (osztrák) 3:0, Fo Csi-fong. Vang Csau-gau (kí­nai)—Horváth (magyar), Popes- cu (román) 3:0. A Nagy, Uívári- pár ellenfél nélkül győzött. Ugyan­csak mérkőzés nélkül jutott to­vább a Kazacsev, Libacsev (bol­gár) páros. Földi, Bubonyi (ma­gyar)—Kovám, Issah (Libanon) 3:0, Kocái, Kuckó (csehszlovák) — Still (angol), Hellmann (belga) 3:0. Hámori, Somogyi (magyar) — Rezicska (cseh), Zinger (osztrák) 3:0, Gantner. Harasztosi (ro­mán)—Imrick, Günther (osztrák) 3:0, Az Árvái. Murányi-kettős mér­kőzés nélkül jutott tovább. Női páros: Jancsó, Kerekesné (magyar) —Mosóczy, Simon (ma­gyar) 3:0, Ivanova (bolgár), Ta- maskn (magyar) —Fielder Johnéi (angol) 3:1« III. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR HÉTFŐ, 1954 AUGUSZTUS 2. Az Alföld rizstábláin egy­másfél hónap múlva már meg­kezdődik a rizs aratása. Az új rizstermés fogadására gyors ütemben készül a Budapesti Hántolómalom. Még júliusban megkezdték a szokásos évi karbantar­tást. Megtisztítják, megjavítják az összes gépeket, kitakarítják a raktárakat, hogy szeptember végén megkezdhessék a hánto- lást. A karbantartással egyidőben atszerelik a malom gépeit is. Nagyobb teljesítményű csi­szolóköveket, fényeződobo­kat, porszűrőket szerelnek fel. Bevezetnek számos üzemi újí­tást is, például a rizshéj auto­matikus elszállítását. Az idén a malom önálló áramfejlesztő­lődéséről. Ismerteti a fonto­sabb gyermekkori fertőző be­tegségeket, a daganatos és gümőkóros megbetegedéseket, a bőr- és nemibetegségeket és a gyakoribb foglalkozási meg­betegedéseket. Nagy érdeklő­désre tarthat számot, az élet­nagyságé „üvegember“, amely­nek átlátszó „bőrtakarója“ le­hetővé teszi a látogatóknak, hogy az emberi test belsejébe tekinthessenek. A kiállítás 1nHh Anyag- és idő­megtakarítás ... A Dugattyú- és Csapágyön­töde dolgozói is megtették vállalásaikat augusztus 20-ra. Koisovszki István vállalta, hogy az Autókereskedelmi Vál­lalat részére gyártandó Opel- Blitz-dugattyúkból az eddigi 107 darab helyett napi 125 da­rabot gyárt. Ugyanakkor vál­lalta, hogy ennél az öntvény­nél mutatkozó 5—6 százalékos selejtet 3—4 százalékra csök­kenti. Ezek sikeres megvalósí­tásáért Stadler Ferenc műve­zető és Pat.ó Rafael MEO-ve- zető elvtársak vállalták, hogy a szükséges munkafeltételeket és az állandó gyártásközi el­lenőrzést biztosítják. Darnvik János elvtárs egy újítást adott be. Az újítás ré­vén az évi megtakarítás 115C kilogramm fűtőolaj, 240 mun­kaóra, továbbá 530 kilogramm bronzanyagj 230.000 kilométer az alkotmány tiszteletére A Fővárosi Teherfuvarozó Vállalat gépkocsivezetői nagy- jelentőségű vállalásokat tet­tek a 200.000 kilométeres moz­galom és az üzemanyagmegta­karításban alkotmányunk ün­nepére. A vállalások közül is kiemelkedett Sándor Lajos és Selmeczi János többszörös sztahanovista gépkocsivezetők felajánlása. A két kiváló gép­kocsivezető vállalta, hogy az alkotmány ünnepéig 200.000 kilométert teljesít 3 és fél ton­nás Csepel gépkocsijával. Vál­lalásukat vasárnapig teljesítet­ték: kocsijukkal nagyjavítás nélkül elérték a 200.000 kilo­métert. Sándor és Selmeczi elvtársak most újabb felaján­lást tettek- vállalták, hogy to­vábbi 30.000 kilométert érnek el javítás nélkül. Meg kell em­líteni, hogy a két kiváló gép­kocsivezető a 200.000 kilomé­ter megtétele alatt havonként több mint 30 százalékos üzem- anyagmeetakarítást ért eL (Tudósítónktól) As auyusatus 20-1 verseny híreiből

Next

/
Thumbnails
Contents