Esti Hírlap, 1958. december (3. évfolyam, 283-306. szám)

1958-12-02 / 283. szám

fH Svfolyam, 283. szSm _Cra 6® filler 1958. december 2, kedd A szovjet Berlin-tervről tanácskoznék a nyugati fővárosokban Utasszámlálás a közlekedés javítására 12 telitalálat t a totón Külpolitikai vita az angol alsóházban — Eisenhower és Duíles megbeszélése—Walter Ulbricht nyilatkozata — Reimann: Berlint adják vissza a németeknek — Moszkvai vélemények London, december 1. Tudósítónk, Stanley Levin- *■>« jelenti ma délelőtt, hogy » nyugati fővárosokban megkezdődtek a diplomá­ciai megbeszélések a Nyu­gat-Berlin státusára vo­natkozó szovjet jegyzékre adandó válaszról. A hét végén Bonnban megbe- spelést folytatott egymással az Egyesült Államok. Anglia és F ranciaország nyugat-német- o*szági nagykövete, valamint a! NSZK külügyminisztériu­mának képviselője. Az angol külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy rövidesen kimerítő megbeszélésekre ke- r il sor a szovjet jegyzékről a ryugati hatalmak között. Nem ci öntötték még el. hogy a meg­beszéléseket milyen szinten tartsák. Kétségtelen, hogy a berlini helyzettel kapcsolatban vár­ható fejlemények egyik ki­emelkedő pontja lesz az angol a Isóház csütörtökön tartandó k ülpolitikai vitája, amelyet J elwyn Lloyd .brit külügymi- fiszter nyit még. Már előre latható, hogy Selwyn Lloyd minden bizonnyal támogatja majd Adenauernak azt a köve­telését, hogy Nyugat-Berlint tartsák továbbra is katonailag megszállva. A munkáspárt ré­széről Bevan külügyi szakértő szólal majd fel. A munkáspárt .valószínűleg nem terjeszt majd be határozatot az alsóházi vita során. . A berlini helyzet állott a középpontban azokon a ta­nácskozásokon is, amelyeket Eisenhower amerikai elnök folytatott tegnap Georgia ál­lambeli otthonában Dulles kül­ügyminiszterrel. Dulles a meg­beszélések után az újságírók­nak adott nyilatkozatában olyan értelemben szójt, amely­ből valószínűnek látszik, hogy az Egyesült Államok nem ad majd pozitív választ a szovjet jegyzékre. Az elnök tehát ra­gaszkodik a berlini kérdésben elfoglalt régi amerikai politi­kához, vagyis akadályozza a berlini helyzet normalizálását és Berlint továbbra is az euró­pai feszültség tűzfészkének 'szánja. Washingtoni jelentés sze­rint érdeklődést keltett az az interjú, amelyet Walter Ulb­richt, Németország Szocialista Egységpártjá Központi Bizott­ságának első titkára adott a 'New York Times tudósítójá­nak. A tudósítónak arra a kér­désére, hogyan használhatják majd a nyugati szövetségesek az NDK-n keresztülvezető „út­vonalaikat“, ha ezeknek az út­vonalaknak ellenőrzése az NDK kormányának kezébé ke­rül, Ulbricht kijelentette: — A nyugati szövetsége- > seknek nincsenek saját közlekedési útvonalaik az NDK területén keresztül. Vannak olyan közlekedési utak az NDK-ban, amelyeket a nyugati szövetségesek eddig használtak és továbbra is hasz­nálhatnak bizonyos feltételek mellett, ha megfelelően ren­dezik a kérdést az NDK kor­mányával. Ha mi Washington­ba akarunk utazni a száraz­földön, a vizen, vagy a leve­gőben, akkor engedélyt kell kérnünk azoktól az államoktól, amelyeken vagy amelyek fö­lött útunk átvezet. Ugyanígy áll a dolog abban az esetben is, ha valaki Berlinbe akar utazni vagy repülni. Nem tu­dom elképzelni, hogy a nyuga­ti nagyhatalmak az NDK en­gedélye nélkül akarják hasz­nálni az NDK területén át ve­zető közlekedési utakat. Ha egy idegen házba megyek, be­kopogtatok és engedélyt kérek a belépésre. Ha egy amerikai házba megyünk, akkor is eszerint az általános elfogadott szabály szerint járunk el. így kell eljárni minden esetben, ha el akarjuk kerülni a feles­leges nehézségeket. Ulbricht kifejezte azt a meggyőződését, hogy a demllitarizált Nyugat- Berlin és a város demok­ratikus övezete között a kapcsolatok gyorsan meg­javulnának. „Ha normális üzleti kapcsola­tok jönnének létre Nyugat- Berlin és az NDK, illetve más kelet- és nyugat-európai álla­mok között, ez elősegítené Nyugat-Berlin gazdasági hely­zetének megszilárdulását. Emellett Nyugat-Berlin szabad város, nem függne serh a Nyugattól, sem a Kelettől, va­lóban szabad és független lenne. Egy másik kérdésre válaszol­va Ulbricht kijelentette, hogy azok a hatalmak és az ENSZ, amelyek szavatolják Nyugat- Berlinnek, mint demilitarizált szabad városnak a helyzetét, gondoskodnak majd arról, hogy Nyugat-Berlin szabad vá­rosban ne folyjék ellenséges tevékenység a szocialista tábor országai ellen. Düsseldorfi jelentés arról számol be, hogy Maa: Reimann, « Német Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára a Német Szabadság Rádióban mondott nyilatkoza­tában méltatta a Szovjetunió­nak a Berlinnel kapcsolatos jegyzékeit. A Szovjetunió javaslatai abban egyeznek meg népűnk nemzeti érdekeivel — mondotta Reimann —, hogy Berlint visszaadják a németeknek. Minden német érdekelt abban, hogy Nyugat-Berlin ne legyen többé a béke megbontója és a nyugtalanság fészke. Moszkvából az MTI tudósí­tója beszámol arról, milyen fo­gadtatásra találtak a szovjet „Berlin-tervre" adott első nyu­gati vélemények. Szovjet hi­vatalos körökben nagyfokú elégedetlenséget keltett, hogy a nyugati országok politikusai az első pillanatban kedvezőtle­nül, sőt elutasítóan fogadták a szovjet jegyzéket. Annyival is inkább súlyosabban éjik latba ez az elutasító magatartás, mert a szovjet javaslat, mint erre a világsajtó rámutat, rendkívül mértéktartó és meg­oldási módja, a szabad város megteremtése mindkét fél szá­mára elfogadhatóan rendezné a jelenlegi helyzetet, Moszk­vában ugyanakkor kife­jezést adnak annak a remény­nek is, hogy a szovjet javasla­tokkal szemben ádáz ellenál- i lást.tanúsító imperialista poli- j tikusok végül is. meghátrálásra I kényszerülnek a nemzetközi | közvélemény nyomása előtt 320 ÚJ TAXI A Fővárosi Taxi Vállalat november hónapban még újabb 300 Moszkvi­csot és 20 Warsza- vát kapott. Az új kocsikat most lát­ják el jelzéssel és taxiórával. Képün­kön: az indulás előtt átvizsgálják a motort és felsze­relik a rendszám- táblát.' (MTI-foto Lajc* felv.) Budapest meteorológiai irányító centrum lesi A meteorológusok nemzetközi konferenciájának döntései A meteorológiai intézetek igazgatói nemzetközi konferen­ciát tartottak Bukarestben. Magyarországot Deésy Frigyes professzor, a magyar Meteoro­lógiai Intézet igazgatója kép­viselte. — Az igazgatók tanácskozása — mondotta Deésy Frigyes — igen jelentős eredménnyel járt számunkra. A konferencia egyik programja a »nemzetközi teleprinter-hálózat kiépítése, illetve továbbfejlesztése volt. A teleprinter-hálózat: gépi táviró, mely nemzetközi jelek­kel közvetíti, leírva az intéze­teknek a meteorológiai adato­kat, s egyes vidékek meteoro­lógiai térképét. A meteorológia eddig az adatokat rövidhullá­mú rádióadással adta, de ezt ma már korszerűtlennek tart­juk. Rádióadás nem lehet oly pontos, mint a gép: légköri vi­szonyoknak ki van téve, elhaj­lásnak stb. Eddig négy irányí­tó állomása volt a teleprinter- hálózatnak: Moszkva, Prága, Bukarest és Potsdam. Buda­pest csak átfutó állomás volt; mi nem gyűjtöttük be máshon- nét az adatokat, csak átvet­tünk, s tovább adtunk. A kon­ferencia úgy döntött, hogy fő­városunk is irányító centrum legyen. — A tanácskozások egy má­sik témaköre a légiforgalom meteorológiai eligazítása volt. Eddig a légiforgalomban elég volt, ha a meteorológiai adato­kat öt-hatezer méter magasság figyelembevételével közöltük. A repülés rohamos fejlődésé­vel, a turboreaktoros gépek, a TU-k megjelenésével ez már nem elég, hisz az új gépek I sokkal magasabban repülnek. | A Fővárosi Állat- és Növény­kertben a tél érkezését meg­hazudtolják az üvegház pom­pázó virágai. Az orchidea- és bromélia-házban az egzotikus szépségű virágfajták egész so­ra bontott szirmot. A mérsé­kelt övi szárnyban virágba bo­rultak a karácsonyi kaktuszok. Ugyanitt látható a gazdag be- góniagyüjtemény is. A pálma­házat a Mikulás-virág piros fellevelei és az első hajtatott tulipánok díszítik. Csapolják a vasat a Dunai Vasmű kohójában. (MTI Foto; P áifai fstv.) A. meteorológiai eligazítás új I formáit kellett megtalálni. A j teleprinter-hálózatokon olyan I adatokat kell ezentúl közölni, hogy ha például a vukovói re­pülőtérről felszáll egy gép, azt már a schönefeldi repülő­állomásról is el tudják igazí­tani. A légiforgalom szaporo­dásával a meglevő teleprinter­A Józsefváros tervei A Józsefvárosban a három­éves terv során munkásszállót rendeznek be a Bláthy Ottó utcában. 260 személy részére. Útfenntartásra és közlekedési eszközökre az elkövetkezendő három évben kilencmillió fo­rintot fordítanak. Ebből az ősz- szegből — a többi között — gya­logjárdát terveznek a Hős ut­cán. a Tisztes utcán és a Szá­zados úton; rendezik a BÍaha Lujza téri és a Baross téri munkahelyeket, burkolatot kap a Stróbl Alajos utca, autóbusz­garázsról gondoskodnak a volt Kossuth Akadémia épületében. Korszerűsítik a Korányi Sán­dor utcai tbc-gondozót, a Tre- fort utcai és a Szántó Kovács János utcai rendelőket. EKG- készüléket kap a Ganz Vagon­gyár üzemi rendelője, moder­nizálják a Kerepesi úti és a Vas utcai csecsemőotthonokat. Játszóteret kapnak a Szentki­rályi utcai bölcsőde gyermekei. A Kistemplom utcában 90 fé­rőhelyes óvoda létesül Tatá- | rozzák a Kun utcai, a Kerepesi úti, a Köztársaság téri, a Gso- : bánc utcai és a Szigony utcai 1 óvodát. Ma délelőtt a II., a XVI., és a XXI. kerületi tanács tartotta alakuló ülését Ma délelőtt a IX., XVI. és ' XXI. kerületi tanács tartotta meg alakuló ülését. A II. ke­rületben a végrehajtó bizott­ság tagjaiul Facsar Sándor, dr. Horváth Sándor, Kenderesy Károly, Lőrinci Terézia. Nagy József. Papp György, Parragi Lajosné, Simányi Ferenc, dr. Szirmai László, dr. Szörényi Richard és Sztaskó László ta­nácstagokat, VB-elnöknek Kenderesy Károlyt, elnökhe­lyettesnek, dr. Horváth Sán­dort, VB-titkárnak, Parragi La­josáét választották meg. Ti­zenkét állandó bizottságot vá­lasztottak 124 taggal. A XXI. kerületi Tanács ala­kuló ülésén a végrehajtó bi­zottság tagjaiul: dr. Surányi Ernöné, Bertalan Ferenc, Túli Sándor, Kabelik Imre, Karsai Ferenc, Király Andor, Kárpáti Henrikné, Végh Károly, Varga János és Cilik Gábor tanács­tagokat, VB-elnöknek Végit Károlyt, VB-elnökhelyettesnek Kárpáti Henriknét választották meg. VB-titkárt később válasz­tanak. Tizenegy állandó bizott­ságot alakítottak 106 taggal. A XVI. kerületi Tanács ala­kuló ülése lapzártakor még tart. Délután a IV., XIII. és XXII. kerületi tanácsok tart­ják meg első üléseket és ezzel befejeződik a kerületi tanácsok újjáalakítása. Pirosük a M ikulás-viráa hálózatok — amelyeken egyéb adatokat is közlünk — már szűknek bizonyulnak. A kor követelménye szerint szüksé­gessé vált, hogy külön légi me­teorológiai teleprinter-hálózat kiépítésével foglalkozzunk — mondotta nyilatkozatában Deé­sy Frigyes professzor. —-ai Sajtófogadós a bolgár nagykövetségen Ma délelőtt sajtófogadás zaj­lott le a Bolgár Népköztársa­ság magyarországi nagykövet­ségének épületében. A fogadá­son Krasztyu Sztojcsev, a Bol­gár Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tájékoztatta az újságírókat ar­ról a kiterjedt népi mozgalom­ról, amely Bulgáriában kibon­takozóban van az ötéves terv három-négy év alatti teljesíté­séért.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents