Esti Hírlap, 1960. május (5. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-01 / 102. szám

HALLŐ ITT RÁDIÓ BUDAPEST I. 1945 május 1-én szólalt meg először a felszabadult magyar rádió - Kézikocsival az első helyszíni közvetítésre — Egy stúdió “ Holnap tíz kocsival harminc riporter közvetít Tizenöt esztendős a felszaba­dult, a szabaddá lett Magyar Rádió. Forrón tűzött a tavaszi nap, amikor 1945. május else­jén, déli 12 órakor felhangzott a harangszó és utána Körmen- dy László bemondó hangja: „Itt rádió Budapest I. Ma 1945. május elseje van. A felszaba­dult Magyar Rádió megkezdi műsorát.” De hogyan, milyen körül­mények között! Erről kérdez­zük az akkor is, most is itt dolgozó munkatársakat, min­denekelőtt Bakonyi Lászlót, a rádió műszaki „főnökét”, min­den rádiós közkedvelt Laci, bá­csiját. Kézikocsi — Bizony nehezek voltak azok az első hetek, hónapok — emlékezik. A régi Telefonhír­mondó elavult erősítőjével in­dultunk. A németek, a nyilasok minden berendezést tönkretet­tek. vagy elhurcoltak. Az első hangrögzítési lehetőséget egy Andrássy úti „maszek” hang­lemez-stúdióban teremtettük meg. Május 27-én került sor az első helyszíni közvetítésre. Négykerekű kézikocsira tettük az erősítőt, s hogy a rázás ne tegye tönkre, a Teleki téren vásárolt diványrugókkal „pár­náztuk” alá. Tempónak nevez­tük az első gépkocsinkat. Há­romkerekű volt s időnként — felborult, ilyenkor a járókelők segítségével állítottuk „kerék­re”. De ez már 1946-ban volt. — És ma? — Tizennyolc modern rádiós­kocsink szalad a legkorszerűbb berendezéssel. A számtalan vállon vihető táskafelvevőt, az ultrarövidhullámú készüléke­ket nem is említem. Előadás, milliós színészgázsik László Endre rendező akkor a i'ilmosztályon dolgozott. — Egyetlen stúdióval kezd­tük — mondja. — Az adások ■„élőbe” mentek, vagyis a szí­nészek, zenészek, énekesek műsorát nem lemezre, vagy magnószalagra vettük, hanem a stúdióból egyenesen a rádió- hallgatókhoz kerültek. Ez per­sze sokszor adott alkalmat az elszólásra, rádíónyelven: baki­zásra. — Mióta alkalmazzál? rend­szeresen a magnófelvételt? — Az ötvenes évek óta. Az i,élő” adásoknak rengeteg hát­ránya volt, hiszen az egyes műsorok szereplőinek néha csak egy percük maradt, hogy felváltsák egymást a stúdióban, arról nem is beszélve, hogy egy-egy színész késése — ami az akkori közlekedési viszo­nyok mellett nem volt ritka — nagy bonyodalmakat okozott. Pásztor János, a Nemzeti Színház művésze a felszabadult rádió legelső szereplői között volt. — Nehéz és mégis szép volt akkor a rádiózás — mondja. — Hideg stúdiókban, kezdetleges VVX\XX>XVvXXXXXXXNXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXX,> műszaki berendezésekkel ját­szottunk és sietnünk kellett, hogy a gázsinkért, a millió és billió pengőkért egy doboz ci­garettát vehessünk. De csinál­tuk és boldogok voltunk, hogy a mikrofon elé állhattunk. Adás este húsz óráig És mit mond, mint emléke­zik az akkori bemondó: Kör- mendy László? — Tudom, elcsuklott a han­gom, amikor azon a május el­sején az első szavakat a mikro­fonba mondtam. — Mire emlékezik az aznapi műsorból? — Palló Imre énekére, Bar­tók egy kórusművére, Beetho­ven Leonora-nyitányára, Gob­bi Hilda és Major Tamás sza­valatára. Az adás este húsz óráig tartott. A május 27-i első helyszíni, felvételt is Körmendy készí­tette. Erről így emlékezik: — A kerekes kézikocsival toltuk ki a berendezést a par­lament elé, ahol Bajcsy-Zsilin- szky Endre ravatala állt, innen vitték le holttestét szülőfalu­jába, Tarpára. A gyászünnep­ségről adtam tudósítást a rá­dió-hallgatóknak. S a mostani ünnepi közvetí­tés? Tíz kocsi áll készenlétben, harminc riporter készül, hogy rövidhullámú adón és kézi magnetofonnal, vágókocsikból és a SZOT-székház tetejéről közvetítse a tizenhatodik sza­bad május elseje ünnepi ese­ményeit. Túri András «iiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiniiiiimiiimiiiMiii Folytatódik a budai Vár restaurálása Sikerül a vizsga Alapozási munkák az A-épületnél A budai Vár restaurálása az idén új szakaszába érkezett. Jelenleg az északi szárnyépü­letet állítják helyre, a többi épületnél alapozási és állag­megóvási munkálatokat vé­geznek. A, Vár déli részén levő várfalakat, az ülőfülkés fal­részt már csaknem teljesen helyreállították. Az év végéig befejezik á Várbazár újjáépí­tését, és ezt a részt megnyitják a közönség előtt. ' <■ ■ 1111111 ii im m irőfi m i ii ti 111111111111111111111 i 111111, A KÖPENY Szovjet film R. Bikov Akakij Aka- kijevics Bas- nacskin szent­pétervári kis- hivatalnok ese­ménytelen éle­te koporsószerű padlásszobája és hivatali má­solóasztala kö­zött telik, ame­lyen nagy gyö­nyörűséggel ró­ja cikornyás be­tűit a kérvények, akták lapjai­ra. Nyugalmas, elégedett sorsa fenekestül borul fel, amikor szitává lyukadt, vedlett köpe­nye helyett újat vásárol. Ettől kezdve Akakij Akakijevics éle­te a köpenyé. Amikor elrabol­ják tőle, az ő életének is vége szakad... Nem először filmeSítik meg Gogol halhatatlan elbeszélését, bár Akakij Akakijevics belső monológokra épített figurája kétségtelenül megnehezíti a filmbeli ábrázolást. A forgató­könyvíró Szolovjov és a ren­dező Batalov néhány jelenet­ben sikeresen fordította a ké­pi megjelenítés nyelvére a go- goli gondolatvilágot. Akakij Akakijevics útja a Néva part­ján, a tomboló viharban, elő­ször régi. majd új köpenyében; vagy a köpeny elrablásának fi­nom, szimbolikus színterezése fel tudott nőni az elbeszélés mellé. Nem érthetünk azonban egyet a tragikomikus jelleg el­vetésével. Akakij Akakijevics- ből a T'endező kizárólag az esendőt, a sajnálatra méltót hangsúlyozza. Ez a felfogás éppolyan helytelen, mint a ko­mikus elem mértéktelen hal­mozása a „Köpeny“ olasz vál­tozatában. Mégis, Batalov első filmje, hibáival, vitatható kísérletezé­sével együtt, sikerült alkotás­nak mondható. Erős hangulat- keltő készsége, kitűnő ritmus­érzéke komoly rendezőegyéni­séget sejtet. Szigyelnyikov pasztellszerű fényképezése, Mardndzsjan ironikus kísérőze­néje éppúgy részese a sikernek, mint a szereplőgárda, elsősor­ban Akakij Akakijevics meg­személyesítője: a fiatal Holán Bikov. (—bük) FŐVÁROSI MOZIK MATIN 6MUSORA május 1. Déryné (magyar) MIKSZÁTH (Sashalom) f2. — Robin Hood (amerikai) TÉTÉNY (Nagytétény) 10. — Fekete gyöngyök (jugoszláv) TERV (Pestújhely) 10. — Kisfiú és a varázsló (szovjet) RáKÖCZí (Csepel) 10. — Ha a világon min­denki ilyen volna (francia) LIGET (Csákyliget) 10. — A két Lotti (nyugatnémet) TAVASZ (Rákos­palota) 10. — Csengő-bongó fács- ka (NDK) KOSSUTH (Pesterzsé­bet) 10. -- A csend világa (fran­cia) SZÉCHENYI (Pestújhely) 10. □ GYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (4 2 7 — 9 6 0) műsora május 1-én, vasárnap: A májusi lobogó (elmondja: Benkő Gyula); május 2-án, hétfőn: Móra Ferenc: A virágok panasza (elmondja: Kál- lay Ilona). A gyár első emelete csendes hely. A villanyforrasztókkal ap­ró csavarhúzókkal zajtalanul megy a munka. A fény árad be a nagy ablakon, hogy végig- csuszkáljon a vasúti biztosító berendezések alkatrészein. A hosszú munkaasztalokat, akár banketten a vendégek, körbe­ülik a nők, de pohár helyett a szerszámok koccintanak a fém­alkatrészekkel. Ebben a csend­ben lehet gondolkodni. Fejes Istvánná a HÉV-re gon­dol. Sashalomtól a Keletiig du-j gig tömik a munkába tartók a reggeli órákban. Ö helyet kapott az egyik pádon és az kitűnő. Elő a jegyzetet, s amíg a HÉV kerekei a Hungária útig csattognak, át lehet vala­mit venni az anyagismeretből. Ez a legnehezebb, a kohó- és acélgyártás. Már nem kell so­káig járni a Hernád utcába kedden és pénteken, már két hónap lement a négyhónapos tanfolyamból. Sóhajt: csak az a vizsga ne lenne a végén, a szóbeli, az írásbeli és a gya­korlati. Bár ott sem eszik meg az embert és aki szorgalmasan végigüli fél öttől nyolcig az előadásokat, sokat tanulhat a tanároktól is. Sikerül-e majd? Sikerül, bizonyosan sikerül és akkor én szakmunkás leszek a Telefongyárban, általános mű­szerész. Ki hiányzott tegnap az iskolából? Rysz Vilmosné . . . Csehné, igen, ők hiányoztak. Horváth Róbertné? Nem, ő ott volt. A Horváth Lászlóné hiányzott. Igen, ahol gyerekek vannak, ott nehezebb. Majd délben odaadom a jegyzeteket és szóban kiegészítem. Segít­sünk egymáson, ahogy tu­dunk ... A csavarhúzó lekerül az asztalra, s a kéz újabb alkat­rész után nyúl. Az utcáról jött fény sebesen csúszik az anya­gon. Rysz Vilmosné a szülői érte­kezletre gondol. Észrevétlenül rohan az idő. Már tizenhárom­éves a kislány. Kislány? Ma­holnap nagylány. Öröm a gye­rek, gond a gyerek, de jó, hogy van a gyerek, könnyebb elvi­selni a társ hiányát. Hány éve is? Kilenc, már kilenc. Rohan az idő. A tanfolyamból is le- fnent a ű?te„ Mit'főzzék vacso­rára? Tészta már volt a héten. Ha kapok húst, akkor rántom. Majd délután körülnézek. Jó lett volna tegnap elmenni az iskolába, nehéz ez a számtan. Majd délben kifaggatom Fejes- nét. A gyakorlati vizsgán síkba kell reszelni. A fene vigye azt a reszelőt. Mint a bolond, úgy hintázik az ember kezében. Át kell menni a tanműhelybe, gyakorolni, rendes oktatók azok, szívesen segítenek. Ha sikerül a vizsga, legalább két­száz forinttal nő a fizetés. Az is jól- jön. Sikerülni fog ... Cseh Pálné ránézett Ryszné- re, s meg akarta kérdezni, min ábrándozik, de meggon­dolta. Folytatta a munkáját és gondolatban visszatért a tisz­ta lakáshoz. Istentelenül nagy cirkusz van a lakásfestésnél. Ráment a szombat-vasárnap. De most aztán bárki megnéz­heti, világos, almazöld falak, apró ezüst mintákkal. Szép. Csak a takarítás ne lenne ... És a két kis csibész is mindig láb alatt, ahol a legnagyobb a rumli. Két este ráment a taka­rításra, meg a mai is. Ezt is letudjuk és jó ideig megint csend lesz. A tanfolyamot is letudjuk. Már két hónap mö­göttünk, Vajon mennyire ha­ladtak az anyagban? Na majd délben Fejesnétől megtudom. Jó, hogy így összefogtunk né- hányan. Könnyebb a tanulás, a teher. Csak vizsga ne lenne . .. Meg a műszaki rajz. Hiába, ne­héz a kéz. Horváth Lászlóné magában elidőzött az orvosok könnyű kezénél. Meg a három gyerek közül a középsőnél, akit teg­nap vitt el BCG-oltásra. Nem sírt a gyerek. Könnyű a keze annak az orvosnak. A műszaki rajz is könnyű. Igaz. ebben Laci is segít esténként. Az anyagismeretben is segít, de az | még így is nehéz. Mikor is I vizsgázunk? Március, április, j május, június. Júniusban. Dél- I ben elkérem Fejesnétől a jegy­zeteket. Pótolni a tegnapi | hiányzást. Ma Lacinak kell ! többet vállalnia a háztartásból. ! Vállalja, jó ember. Még sze- j renese, hogy ő csak az ősszel megy a technikumra, esti tago­zatra ... Horváth Róbertné gyakorlott i mozdulattal körbe tömi gittel I a jelzőlámpa védőüvegét. Köz­ben mosolyog. Muszáj moso­lyogni, ha megjelenik a férj, műfelháborodástól szigorú arc­cal, kezében egy harisnyával, s abból a lyukon keresztül ka­limpál az ujj. Meddig kell lyukas harisnyában járni? Se- meddig. Ha van idő, sor kerül mindegyikre. Most nehezebb. Két hónapig még nehezebb lesz. Akkor túl leszünk a vizs­gán. A szegény embernek sem könnyű a nyolc általánost gyúrni esténként. Meg a két gyerek. A tanfolyamról akkor sem hiányozhatom, mert olyan kitűnőek a tanárok, hogy ha az ember az órán odafigyel, akkor már ott sokat megtanulhat. Csak két hónap, annyit meg lyukas harisnyában is. ki le­het bírni. Ügyis rohan az idő. Most is mindjárt-dél lesz. Fejesné is az órára pillant, aztán bényúl a táskába, előké­szíteni a jegyzeteket, hogy a hiányzóknak délben odaadja, megmagyarázza és elmondja, mi a lecke a következő órára. Együtt indultak a négyhónapos tanfolyamra, általános műsze­rész-szakmunkások akarnak lenni. Ehhez segít az üzem, támogatnak a tanárok, a mun­katársak lendíti őket a saját akaratuk. Sikerülni fog a vizsga. Pesold Ferenc Országos iparművészeti tanácskozás A Magyar Képzőművészek Szövetsége május negyedikére és ötödikére meghirdette az országos iparművészeti anké- tot. A két egésznapos tanács­kozáson a művészeken kívül számos ipari létesítmény kül­döttje is részt vesz. Északi turnéra indul a Budapest Táncegyüttes A Budapest Táncegyüttes, az agrigentói nemzetközi fesztivál kétszeres győztese ismét hosz- szabb külföldi turnéra készül. Ezúttal először észak-európai országokba látogat el. Május 16-án indul a harminchattagú csoport csaknem negyvennapos körútjárá. amelynek első állo­mása Finnország. Itt hét ízben lép a közönség elé az együttes, s Helsinkiben" nemzetközi ba- letffbS^tíválort is- részt vesz. A turné következő állomása Stockholm, majd Koppenhága és Berlin következik. A fellé­péssorozat befejező állomása Csehszlovákia. □ TIZENÖT ÉV GRAFIKÁ­JA címmel kiállítás nyílik ma a szegedi Móra Múzeumban, a helyi városi tanács végrehajtó bizottsága és a Képcsarnok Vállalat rendezésében. D ANDRÉ STÍLNEK, az is­mert kommunista francia író­nak „Villámcsapás“ című új regényét a hatóságok elkoboz­ták. A regény cselekménye Franciaország északi bányavi­dékén és Algériában játszódik. □ VJ MAGYAR ZENEMŰ­VEL ismerkedik meg a Zene- akadémia közönsége május 14- én. Szerzője Szelényi István, akinek „Summa vitae“ című kompozícióját az Állami Hang­versenyzenekar mutatja be Erdélyi Miklós vezényletével. □ A XII. NEMZETKÖZI filmversenyre. Karlovy Va- ryba 65 ország közül Ma­gyarország is megkapta a meg­hívót. A versenyt július 9— 24-ig rendezik meg, s több nagy eseményét az Intervízió közvetíteni fogja, amelynek ha­zánk is tagja. □ ÖT BEMUTATÓT ter-_ veznek májusban a budapesti színházak. Az első hetedikén lesz a Nemzetiben. Mesterházi „'Üzenet”-je. Ezt követi 12-én o Ludas Matyi-balett az Er­kel Színházban. 14-én játsszák először a Kis Színpadon az Álomlovag” című újdonságot. A József Attila Színház 20-ra tűzte ki ..Bekopog a szerelem” című zenés darabját, s végül 27-én a Madách Kamara Szín­házban olasz mű kerül színret „A fák állva halnak meg”. □ SCHILLER — a Vidám Színpadon ... Hétfőn a Déry­né Színház vendégszerepei az Ármány és szerelem előadásá­val. □ 400! Szerdán az Erkel Színházban négyszázadszor játssza az operai társulat Ver­di Rigolettóját. □ FINN Carmen-vendége lesz május 24-én az Opera­háznak: M. Cuusoja, aki 27-én az Aida előadásán is fellép. >{». • □ BAKUBAN megkezdték a „Matteo Falcone” című Prosper Merimée-novellából készült forgatókönyv megfil­mesítését. RÁDIÓMŰSOR ÁPRILIS 30, SZOMBAT KOSSUTH: 18.20: Tánczene. — 18.50: Szív küldi... — 19.20: Nagy mesterek muzsikájából. — 19.55: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.30: Nem­zetközi hullámhosszon. Zene . . . riport ... — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthíradó. — 22.30: ügetőver­seny-eredmények. — 22.35: Tánc- zene. Közben: 24.00: Hírek. PETŐFI: 18.00: Operarészletek. — 18.45: Köves Tibor írása. — 19.00: Hírek. — 19.05: Tánczene. — 19.40: Falu­rádió. — 20.00: Liszt-hangverseny. Közben: 21.10: Hírek. — 21.15: Láttuk, hallottuk ... — 21.30: A Liszt-est folytatása. — 22.05: Né­pi zene. — 22.30: Vígoperákból. — 23.00: Hírek. MÁJUS 1, VASÁRNAP KOSSUTH: 6.00— 7.59: Zenés ébresztő. — 7.00: ünnepi köszöntő! — 7.05: Egy fa­lu — egy nóta. — 7.30: Májusi ver­sek. — 7.40: A munkásmozgalom dalaiból. — 8.00: Hírek. — 8.10: Budapesti riportok. — 8.20: Köny- nyü zene. — 8.30: Gyermekrádió. — 9.00: Csárdások. — 9.15: Májusi üdvözletek. — 9.40: Fúvósindulók. — 9.55—14.00: A munkásmozgalom nemzetközi ünnepén! Hangképek, riportok, tudósítások. Moszkva és Peking. Májusi versek, májusi dalok. — 14.00: Hírek. — 14.10: Szív küldi . . . 15.10: Hét nap a kül­politikában. — 15.25: Schubert: Pisztrángötös. — 16.00: Kincses Kalendárium. — 17.00: Hírek. — 17.10: A Magyar Rádió Táncze­nekara. — 17.55: Tiszta csoda. — 18.55: Zenekari muzsika. — 19.40: Népdalok. — 19.51: Totó- és sport­eredmények. — 19.54: Mese. — 20.00: Ünnepi Krónika. — 20.30: Születésnapon. Vidám, zenés mű­sor. Közben: 22.00: Hírek. Sporthí­rek. Totóeredmények. — 22.15: A Születésnapon című műsor folyta­tása. — 23.30: Zongoraművek. — i 24.00: Hírek. — 0.10: Népdalok, csárdások. PETŐFI: 6.00— 14.10: Azonos a Kossuth-rá­dió műsorával. — 14.25: Gyermek- rádió. —* 15.05: Hangversenynap- tár. — 13.20: Színes népi muzsi­ka. — 15.55: Majakovszkij: Ivan Kozirev vasöntő elbeszélése arról, hogyan költözött új lakásba. — 16.00: Mozart-indulók. — 16.20: Tánczene. — 16.50: Flotow: Márta. Wáromíelvonásos vígopera. — 18.55: Borsodi tájak. — 19.25: Tánczene. — 20.05: Közvetítés a Zeneműveszeti Főiskola nagyter­I méből. — 21.40: Irodalmi műsor. ! — 22.00: Operettest. — 22.40: Májusi j szerenád. Verses összeállítás. — I 23.00: Hírek, SZÍNHAZAK SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI MŰSORA: Operaház sz.: Szevillai borbély (Fleischer-bérlet, 7. előadás. 7): v.: Diótörő (7). — Operaház Erkel Színháza sz.: Carmen (5. bérlet, 8. előadás. 7); v.: Bohémélet (12. bér­let, 9. előadás, 7). — Nemzeti Szín­ház sz.: Az ügynök halála (7): v.: Sok hűhó semmiért (7). — Katona József' Színház sz.: Biedermann és a gyújtogatok (7); v.: Candida (7). — Madách Színház sz.: Az ördög cimborája (7); v.: Különleges vi­lágnap (fél 8). — Madách Színház Kamaraszínháza sz.: Nem az én fejem (7); v.: De nehéz a feltáma­dás (fél 8). — A Magyar Nép­hadsereg Színháza sz.: Cyrano de Bergerac (P-bérlet, 6. előadás, 7); v.: Háború és béke (7). — Óílry Színpad sz.: Fekete vagy vörös (7). — Petőfi Színház sz.: Svejk (7): v.: Égihúború (7). — Jókai Színház sz.: A teremtés koronája (7): v.: Kígyómarás (7). — József Attila Színház sz. és v.: Ugorj ki az ablakon (7). — Fővárosi Ope­rettszínház sz.: Szép Heléna (7); v.: Nyugtalan boldogság (7). —­Blaha Lujza Színház sz. és v.: Ró­mai vasárnap (7). — Vidám Szín­pad sz. (fél 8), v. (fél 4, fél 8): Mi a panasza? — Kis Színpad sz. (7) és v. (3, 7): Aki jól fekszik. — Állami Bábszínház sz.: Jancsi és Juliska (5), Biztos siker (fél 8): v.: Fajankó kalandjai (5), Biztos siker (fél 8). — Kamaraterem sz.: Zemp­léni Kornél zongoraestje (Magyar Zeneművészet-bérlet, IX/XI., 8). — Bartók Színpad (Kosztolányi tér) V.: Állami Népi Együttes ajándék­műsora az Ifjúsági Park építőinek tiszteletére (du. 5). — Bartók-te­rein sz.: Mozivízió (4), Chanson a divat (8); v.: Chanson a divat (8). — Kamara Varieté sz. (6 és fél 9) és v. (fél 4. 6 és fél 9): Láthatatlan ember. — Budapest Varieté sz. és v.: Tavasszal kell a szerelem (fél 4 és 7). — Jégszínház sz.: Revü a jégén (7): v.: És megszületett a szerelem (fél 4 és 7). A TELEVÍZIÓ MŰSORA SZOMBATON: 16.25: A Honvéd—Ferencváros labdarúgó-mérkőzés közvetítése; 18.40: TV-híradó; 18.55: Riport-mű­sor; 19.10: Revü a jégen. Közvetí­tés a Jégszinhából. VASÁRNAP: 16.20: Közvetítés Prágából a Csehszlovákia—Ausztria labdarú­gó-mérkőzésről; 18.45: A 18. sz. Magyar Híradó; 19.00: A nemzet­közi munkáíipiozgalom ünnepén, képes beszámoló a budapesti má­jus elsejei felvonulásról; 19.30t Félóra népzene: 20.00* Májusi ka­leidoszkóp. Vidám, tarka műsor. MOST VÁSÁROLJON HÁZTARTÁSÁBA HŰTŐSZEKRÉNYT szaküzleteinkből! 18 havi részletre is kapható! Szakszerű kiszolgálás, szaktanácsadás! A hűtőszekrények bekapcsolá­sát díjmentesen elintézzük! Hazaszállításáról gondoskodunk 10. bolt: 1., Krisztina körút 83—85. 60. bolt: II., Mártírok útja 35 —37. 11. bolt: VII., Lenin körút 101. 19. bolt: VIII., Rákóczi út 75. 28. bolt: VIII., József körút 34. 54. bolt: XI., Bartók Béla út 6. 44. bolt: XIII., Marx tér 4. 9. bolt: XIX., Vöröshadsereg útja 101.

Next

/
Thumbnails
Contents