Esti Hírlap, 1962. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

VH. évfolyam, 1. xxxm Ara: 60 fillér 1962. laiwlr 3. A7#nta ÚJÉVI NYILATKOZATOK Hruscsov: Lemondást a háborúról! fíkicht: A két német állam békés egymás mellett élését... Rusk: Érintkezésbe lépni a Szovjetunióval Castro: A marxizmus-leninizmus útján járunk Megkezdődött egy nagy építkezés — Az első termékek — Hogyan kezdte az újesztendőí Budapest m z üzemekben ma reggel ismét felzúgtak a gépek — /l vagy esetleg éppen számba vették, leltárkönyvbe je­gyezték őket —, a hivatalok íróasztalfiókjaiból előkerültek a két napja szunnyadó akták, összeültek a vezetők, hogy megbeszéljék az új év tennivalóit. A feladatok mindenütt nagyobbak, mint a tavalyiak, végrehajtásukért még job­ban kell dolgozni. A kezdésről, 1962 első munkanapjának indulásáról adunk itt néhány, a budapestiek szorgalmát ér­zékeltető pillanatképet. Megkezdődött a Dunai KctolajjfinoBiiító építése A tröszt igazgató első munkanapja Bese Vilmos, a Kőolajipari Tröszt vezérigazgatója tanács­kozással kezdte az év első munkanapját. — Helyettesemmel, valamint a pártszervezet vezetőivel megtárgyaltam az idei év leg­fontosabb feladatait, milyen lehetőségei vannak a tervek teljesítésének, s melyek azok a legdöntőbb munkák, amelye­ket állandóan szem előtt kell ] tartanunk. Ezek közé tarto­zik az országos gőzrendszer kiépítése. Első szakaszán a munka az idén kezdődik: Haj­dúszoboszlóról Miskolcon át Ózdig vezetjük el a gázt — több mint 100 millió forintos beruházással. Január elején megkezdődött a Dunai Kőolaj­finomító építése, 1965-ben kell első egységének dolgoznia. Bese Vilmos elmondta, hogy a mai értekezleten megvitat­ták a vezetés színvonalának javítását: a Kőolajipari Tröszt­höz tartozó vállalatok további önállósítását, a vezetők egyéni felelősségének fokozását. Szó esett a Battonya határában I történt földgázkitörésről, j amely jellegét tekintve azonos ! volt a nagyhegyes! földgázki- I töréssel, s ezért sürgősen meg- 1 tárgyalják azokat a geológiai és műszaki intézkedéseket, amelyeket a további gázkitöré- j sek elkerüléséért hoznak. Zökkenő nélkül Újfajta kabátszövetek gyártá­sát készítik elő. Zökkenő nélkül kezdték meg a munkát a Magyar Posztó­gyárban. 1961-ben a csepeli üzem több újdonsággal lepte meg a lakosságot, milyen új termékekkel jelentkeznek 1962-ben? — Most készítjük elő a köny- nyebb kabátszövetek gyártá­sát — mondja az üzem főmér­nöke. — Az ismert és kedvelt krombiszövetek súlyát ezer grammról 700 grammra akar­juk csökkenteni. Megváltoztat­juk a szövet szerkezetét, nylonselymet keverünk a gyapjúba. Ezáltal nemcsak könnyebb, de tartósabb is lesz a szövet. Folytatjuk a kísérle­teket olasz szintetikus szállal is. Meraclonból és gyapjúból különféle könnyű divatszöve­teket gyártunk. Ezek a kísér­letek megfelelnek az 1962. évi tervünkben megjelölt legfon­tosabb feladatoknak, hogy gazdaságosabban termeljünk és a legkorszerűbb szövetek­kel lássuk el a lakosságot. Új intézkedések a közlekedés javítására Szilveszter-éjszaka a szovjet kormány fogadást adott a Kremlben, mintegy kétezer meghívott részvételével. A fo­gadáson megjelentek a párt és a kormány vezetői, diploma­ták, az egyházak képviselői, •újságírók, az ipar, a mezőgaz­daság. a tudomány és a kul­túra képviselői. Hruscsov szovjet miniszter­elnök a fogadáson ünnepi kö­szöntőt mondott. Hangsúlyozta, hogy a szov­jet emberek jól dolgoztak az elmúlt évben. Képes értelem­ben azt mondhatnám — je­lentette ki —, hogy Télapó sok csodaszép ajándékot hozott ne­kik. A múlt évben a szovjet ipar termelése több mint 9 százalékkal emelkedett. A kolhozok és a szovhozok 3 milliárd 200 millió púd gabo­nát, vagyis a tavalyinál 320 millió púddal többet adtak el az államnak. 1961-ben az újon­nan épült lakásterület megha­ladta a 82 millió négyzetmé­tert, ami 10 olyan város lakás- területének felel meg, mint az egymillió lakosú Gorkij. E percben — folytatta Hrus­csov — szeretnék még sok boldogságot kívánni annak az ötmillió szovjet férfinak és nő­nek, akik 1961-ben kötöttek házasságot. Első ízben köszön­ti új esztendő azt az ötmillió kis szovjet állampolgárt, aki az elmúlt 12 hónapban szüle­tett. Hruscsov ezután külön üd­vözölte a fogadáson megjelent Gagarint és Tyitovot, a világ első űrhajósait, valamint az űrhajók tervezőit, akik újabb dicsőséges fejezetet írtak a szovjet haza és az egész em­beriség történetébe. Az 1961-es esztendő —hang­súlyozta Hruscsov — békés év volt a szovjet nép számára. A Szovjetunió, a szocia­lista országok, a béke és a népek közötti barátság le­nini külpolitikáját folytat­ták és folytatják. Mindent megteszünk, hogy el­hárítsuk az újabb háború ve­szélyét és megvédjük a békét. Hruscsov ezután a Szovjet­unió további virágzására, a di­csőséges szovjet népre, a szo­cialista országok sikereire, a kommunizmus diadalára, a békére és a népek barátságára ürítette poharát. A szovjet miniszterelnök után Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke mon­dott pohárköszöntőt. A fogadáson rövid beszédet mondott Rolf Sohlman svéd nagykövet, a moszkvai diplo­máciai testület doyenje, aki a nagykövetek nevében legőszin­tébb újévi jókívánságait tol­mácsolta a szovjet vezetőknek és az egész szovjet népnek. Nyilatkozott a szovjet mi­niszterelnök a Csubu Nippon című japán lap főszerkesztő­jének, s egyebek között han­goztatta, hogy a tartós béke biztosításához szükség van a különböző társadalmi rendsze­rű államok békés együttélésé­re, s az államoknak le kell mondaniok a háború alkalma­zásáról. Üdvözletek államférfiakhoz Ugyancsak újév alkalmából az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a Szovjetunió miniszterta­nácsa üdvözölte a szovjet né­pet. Az üdvözlet megállapítja, hogy a szovjet ipar tavaly any­aid terméket állított elő. mint az egész háború utá­ni első ötéves tervben. 1946-tól 1950-ig. A Szovjetunió miniszterelnö­ke és a legfelsőbb tanács el­nökségének elnöke táviratban üdvözölte Fidel Castro kubai miniszterelnököt és Osvaldo Dorticost, Kuba elnökét, Wal­ter Ulbrichtot, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkárát, az NDK államtanácsának elnö­két, továbbá Otto Grotewohlt, az NDK minisztrelnökét, Jo­hannes Dieckmannt, a Népi Kamara elnökét és Erich Cor- rens professzort, a Demokrati­(Folytatás az ötödik oldalon) Sok járatot sűrítenek — Kivonták a régi villamosokat a köriiti vonalakról Az első munkanap a fővárosi tanácsban l Az év első munkanapján az : idén szállításra kerülő új autó- í buszokkal, kapcsolatos sűrítési J tervet dolgozták ki. Az első negyedévben erő­teljesen sűrítik a 62-es és a 162-es vonalon az autó- buszközlekedést. Az I. kerületben sűrűbb lesz a 8/a és a 16-os autóbuszok közlekedése. A II. kerületiek a 11-es, 56-os. 57-es, 64-es és 91-es autóbuszok sűrűbb köz­lekedésének örülhetnek majd. A III. kerületben a 6-os és a 60-as autóbuszok járnak majd sűrűbben, a Nagykörúton a 12/a jelzésű kocsik közül lesz több. A XII. kerületben a 4/a, a 21 és a 28-as autóbuszokból, a XIV. kerületben és a XVI- ban a 31-es és a 44-es kocsik­ból, a XVII. kerületben a 61-es, 62-es, 67-es és 69-es autóbu­szokból jár majd több. Sűrítik a XIX. kerületben a 35-ös és a 48-as, a XX. kerületben a 23/a és a XXI. kerületben az 52/a és 59/a jelzésű autóbuszokat. A nap eseményeihez tarto­zik, hogy a 6-os villamos vonaláról kivonták a régi típusú ko­csikat: mától kezdve a 4-es, a 6-os, és a 46-os vonalon kizárólag mo­dern kocsik közlekednek. Leg­közelebb a 66-oson is ilyen új típusú kocsikat állítanak for­galomba. Ugyancsak a Nagy körúton, a 12/a vonalon kizá rólag csuklós autóbuszokat já­ratnak. Az év első munkanapján a tanács két fontos vállalata egyesült és mint új vállalat kezdte meg munkáját a Fővá­rosi Üt- és Vasútépítő Válla­lat. Az idén már ez javítja a sineket, utakat és szervezési szempontból sok előnyét látják majd annak, hogy a külön út­építő és külön irányítás alatt állt vasútépítő vállalatot egye­sítették. A fővárosi tanács élelmi- szeripari igazgatóságára most futnak be a szilveszteri rekord termelési adatok. A budapesti péküzemek és gyárak 150 vagonnal sütöt­tek kenyeret és péksüte­ményt. Különösen sok zsúrkenyeret kerestek: négy és fél vagon zsúrkenyér fogyott. Xapirencián: a házkezelés ,4c első vb-ülés Végrehajtó bizottsági ülés- I sei kezdte az év első munka- : napját a XIV. kerületi Tanács. J Egyebek között megvitatták az I 1962-es intézkedési tervet, amely több fontos feladatot tartalmaz. A közlekedés meg­gyorsítására az idén megszün­tetik a Thököly úton az elö- kerteket, ezáltal az úttest mintegy két méterrel lesz szé­lesebb a Vorosilov út és a Dó­zsa György út közötti szaka­szon. A házkezelési igazgató­ságoknál új bérezési tervet ! dolgoznak ki: az a cél. hogy elsősorban a minőségi munka érvényesüljön. A végrehajtó bizottság feladatul tűzte ki, hogy a házkezelési igazgatósá­gok a lakosság bejelentéseit 8 napon belül kötelesek kivnzs- gálni és a szükséges munkát elvégezni. Az idén újabb tíz kerületi KÖZÉRT-üzletben vezetik be az önkiszolgáló rendszert, a Kerepesi úti lakónegyedben pedig anya- és csecsemő védő állomást létesítenek. Zajtalanílás, felnőttek oktatás» A napokban kezdik meg a termelést a Kőbányai Gyógyszerárugyár új növényfeldolgozó Szemében. Az új üzemrész építése 54 millió forintba került. (MTI foto — Járai íelv.) Az V. kerületi Tanács vég­rehajtó bizottságának idei munkaprogramja elsősorban a VII. kongresszus irányelveiből adódó feladatok megvalósítását | és az ötéves terv céljait sorolja i a legfontosabb teendők közé. | Nagy gondot fordítanak a vá- ] roskép további javítására, az j utcák szépítésére. A kereske­delmi osztály az idén sorra j kerülő üzletfelújításokról és karbantartási programról szá­mol be. A kerületi népi ellen­őrzési bizottság több vizsgála­tának jelentését is tárgyalja a vb. A népművelési csoport a belvárosi zenés szórakozóhe­lyek műsorpolitikájáról ter­jeszt majd elő jelentést. Meg­tárgyalják a gyermekélelme­zést, napirendre kerül a ven­déglátóipari vállalat tevékeny­ségének vizsgálata. Az építési osztály jelentést tesz a zajos, nem a Belvárosba való üze­mekről. A VIII. kerületi Tanács vég­rehajtó bizottsága a felnőttek oktatásának tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalja meg. A kerületben működő ta­nácsi vállalatok és ktsz-ek működését szintén megvizs­I gálja. A tiszta, virágos Buda- I pest-mozgalom keretében a Jó- | zsefvárosra váró teendőkről is I szó lesz. Beszámolnak a Szo­ciális Foglalkoztató működésé­ről, a kerület anya- és csecse­mővédelmi munkájáról, a jó­zsefvárosi mellékútvonalak portáljainak rendezéséről. A* első liárom százalék — az első traktorok A Vörös Csillag Traktor­gyárban Sós Mezei Istvánt, a termelési osztály vezetőjét kérdeztük az első munkanap­ról. — Már ma kigördülnek a gyárkapun az új év első trak­torai és dömperei. A havi terv három százalékát elvégezzük. Még januárban elkészülnek Kubának a dömperek. Ebben az évben dömpereket exportá­lunk még Indiába, az NDK- nak, Romániának és Csehszlo­vákiának. Lánctalpas trakto­rok készülnek Kínának. Bel­földi használatra elsősorban az univerzál kerekes traktorokat és lánctalpas traktorokat gyártjuk. its első munkanap Guóaiinövéniiieiclolcjozó üzem

Next

/
Thumbnails
Contents