Esti Hírlap, 1962. május (7. évfolyam, 101-126. szám)

1962-05-02 / 101. szám

Általános lesaerolóst» békát! Moszkváiéi Ausztráliáig ünnepeltek Május 1-én díszszemlét tar­tottak Moszkvában a szovjet hadsereg alakulatai. Utána a főváros dolgozóinak színpom- ! pás felvonulása zajlott le. Magyar idő szerint' reggel 8 órakor zsúfolásig megteltek a moszkvai^Vőrös tér tribünjei. A mauzóleum mellvédjén is meg­jelentek a szovjet kormány tagjai. Részt vettek az ünnep­ségen külföldi vendégek, ott volt a magyar szakszervezeti küldöttség, s a Pravda ünnepsé­gére érkezett vendégek, közöt­tük Komócsin Zoltán, a Nép­szabadság szerkesztő bizottsá­gának vezetője. Amikor moszkvai idő szerint tizet ütött, a Kreml toronyórája, megjelent Malinovszkij honvé­delmi miniszter. Az SZKP Köz­ponti Bizottsága és a szovjet kormány nevében köszöntötte a katonákat, a dolgozókat és a külföldi vendégeket, majd ki­jelentette: a kommunista párt és a szovjet kormány híven a békés együttélés lenini el­veihez. nagy erőfeszítése­ket tesz a nemzetközi fe­szültség enyhítéséért. A nemzetközi helyzet parancso- lóan megköveteli a szovjet nép­től, hogy éber figyelemmel kí­sérje a háborús uszítok csel­szövéseit, s minden szükséges intézkedést megtegyen az or­szág védelmi képességének to­vábbi megerősítésére. Malinovszkij beszéde után j megkezdődött a katonai dísz- 1 szemle. A nyugati hatalmak katonai attaséi lázas fényképezésbe és filmezésbe kezdtek, amikor i megjelennek a szovjet tüzérség J legkülönbözőbb fegyverei: , könnyű, gyorstüzelő légvédelmi ; ágyúk, tankelháritó fegyverek, majd önjáró nehézágyúk gör- ! dűltek végig a téren. Általános érdeklődés fogadta a rakéta- fegyvernem egységeit is. A díszszemle után megkezdő­dött Moszkva dolgozóinak és ifjúságának színpompás felvo­nulása. Kilenc széles oszlop­ban haladtak végig a téren. Sok üzem dolgozói saját zene­karral jönnek, sokan énekel­nek, táncolnak. A felvonulás több órán át tartott. A moszkvai május 1-i dísz­szemlét egyébként a Lendn- mauzóleum mellvédjéről végig­nézte Kong Le tábornok, a' laoszi kormány csapatainak pa­rancsnoka is. A diplomáciai testület számára fenntartott tribünön megjelent Erzsébet belga anyakirályné és kísérete. Kedden este az SZKP Köz­ponti Bizottsága és a szovjet kormány fogadást adott a dísz­szemle és a felvonulás részve­vőinek tiszteletére. A fogadá­son Hruscsov vezetésével jelen voltak a párt és az állam ve­zetői. Vidámság és jókedv a népi demokratikus fővárosokban Nagyszabású ünnepségek vol­tak május 1. alkalmából a Kí­nai Népköztársaságban. Peking főterén és a környező utakon tűzijátékot rendeztek, ame­lyet sok százezren néztek végig. Ünnepségek voltak különböző művelődési házakban, a vi­dámság a késő éjszakai órákig tartott. Mint a Vietnami Demokra­tikus Köztársaságból jelentik, e napon tömeggyűlést tartottak Hanoi főterén. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fő­városában tömegfelvonulás volt. A Német Demokratikus Köz­társaság dolgozód hatalmas tün­tetésekkel tették hitet amel­lett, hogy az NDK-t, a békés és demokratikus Németorszá­gért folyó harc bázisát tovább erősítik. Május 1. alkalmából több mint 40 országból érkezett szakszervezeti küldöttség az országba. Háromnapos dermesztő hideg után verőfényes nap köszöntöt­te az ünnepet Prágában. A Vencel téren Novotny köztár­sasági elnök mondott üdvözlő beszédei, majd felvonultak a csehszlovák főváros dolgozód. Szépség, erő és jókedv — így jellemezhetnénk a lengyel nép idei ünnepét. Varsóban lelkes hangulatú felvonulással kö­szöntötték a nemzetközi szoli­daritás napját. Sole százezer szófiai dolgozó vonult fel ezen a napon a Dimitrov-mauzó- \ leum közelében álló emelvény 1 előtt, ahonnan a «párt és az ál­lam vezetői üdvözölték a bol­gár főváros lakóit. Színpompás gyűlés és felvonulás zajlott le Bulcarestben a Repülősök te­rén. Ulan Bátorban, a mongol főváros népe a Szülte Bator té­ren rendezett tömeggyűlésen vett részt. Kuba népe is ünnepélyesen köszöntötte május elsejét. Havannában nagyszabású felvonulás zajlott le, ame­lyen több mint egymillió- nyian vettek részt. Fidel Castro e nap alkalmából üzenetet intézett a szovjet, dol­gozókhoz, amelyben háláját fe­jezi ki a Szovjetuniónak és for­ró baráti üdvözletét küldi Kuba népének nevében. Nagy felvonulással köszön­tötte e napot Belgrád népe. Ez­zel egy időben Jugoszlávia több más városában is ünnep­ségek voltak. r a' «.Általános leszerelést _ kezdjük Németországban !** Tömeggyüléseken és tünte­téseken ünnepelték május el­sejét az olasz dolgozók, minde­nütt az általános leszerelés kö­vetelésének jegyében zaj­lottak le a gyűlések. A francia főváros dolgozói ugyancsak tömeggyűlést tar­tottak a párizsi Munkakamara közelében. A nyugat-németországi vá­rosokban lezajlott megmozdu­lásokon a dolgozók kifejezés­re juttatták, hogy tiltakoznak a fegyverkezés és a militariz- mus ellen. Sok ezer Ruhr-vidéki munkás vörös szegfűvel vonult fel, és a transzpa­renseken ezt lehetett ol­vasni: „Általános leszere­lést- — kezdjük Németor­szágban!” A hamburgi munkásokat meg- j támadta a rendőrség, kitépték | kezükből a vörös zászlókat, és sokukat letartóztatták. Nyu- gat-Berlinben provokációs gyűlést rendeztek a demokra­tikus Berlin határánál. A fő szónok Lübke nyugatnémet köztársasági elnök volt. s fel­szólalt Clay amerikai tábornok is. Beszédükben támadták a Német Demokratikus Köztár­saságot. Impozáns felvonulást tartot­tak a Ringen a bécsi kommu­nisták. A dísztribün mellett helyet foglaltak magyar ven­dégek is. Feltűnt, hogy a kora délelőtt véget ért szocialista párti ünnepségről sokan átjöt­tek q. kommunisták felvonulá­sára. Az idén negyedszer ünnepel­ték Irakban e napot, a király­ság idején ugyanis nem enge­délyezték megtartását. Az egyiptomi munkások általános szövetségének elnöke szolida­ritási üzenetet küldött a világ munkásainak. Felhívást inté­zett Brazília népéhez Prestes, a kommunista párt főtitkára. Guatemalában viszont az el­nök betiltotta a felvonuláso­kat. „Le a nukleáris kísérletek­kel!”, „Követeljük a munka­nap csökkentését és a munka­bérek emelését!” — e jelsza­vakkal tüntetett mintegy 650 j ezer ember Tokióban. Megem- j lékezések voltak Ausztrália- j ban, Ceylon szigetén. Burmá- | ban. Cipruson és sok helyütt j másutt. Remlorsortnz PorliiSfsíIiában Az aljustrei véres hétvége után Salazar rendőrsége kedden ismét a tüntető portugál munkásságra lőtt. Lisszabonban a reggeli órák­ban röplapok jelentek meg, [ amelyek felszólították a dolgo- j zókat, felvonulással ünnepel- } jék meg május elsejét. Ezt j követően a város több porttján j hatalmas tömegek gyülekeztek Kubai fiatalok a dísztribün előtt. Afrikai vendégek. és vonultak fel Lisszabon ut- ] cáin. A rendőrség megparan­csolta a tüntetőknek, hogy húsz percen belül oszolja­nak szét. Az ultimátum lejárta után a rendőrök könnyfakasztó bom­bákkal és vizfecs kendőkkel támadtak a tömegre. A tünte­tők a portugál nemzeti him­nuszt énekelték, majd bariká­dokat építettek az utca kövei­ből. A rendőrök tehetetlen dü­hükben a munkások közé lőt­tek. Számos embert életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint a tünte­tők többsége ifjúmunkásokból állX. Ma hasonló tüntetésekre ke­Venezuela^ fővárosában utcai harcok robbantak ki a május elseje alkalmából tüntető mun­kások és a rendőrség között. A békésen menetelő tüntetők­re a rendőrök gumibottal, könnyfakasztó bombákkal és tűzoltófecskendőkkel támad­tak. A munkások a roham elől egy 23 emeletes épületben kerestek menedéket. rült sor Oportóban is. A rend­őrség itt is kíméletlenül járt el és számos munkást megse­besített. A rendőrök fegyverüket használták. A városban még soká hallat­szott a puskák dörgése és a gépfegyverek kattogása. Caracas utcáin az esti órák­ban kiégett autók és buszok voltak láthatók. A UPI szerint még az éjszakai órákban is szórványos lövöldözés hallat­szott. Fogadás a külföldi szakszervezeti küldöttségek tiszteletén A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége a május elsejei ünnepségekre hazánkba érkezett külföldi szakszervezeti küldöttségek tiszteletére hétfőn este a városligeti Gundel Étte­remben fogadásit adott. A fo­gadáson megjelent Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Brutyó János, a SZOT főtátkáira, P. T. Pimenov, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség titkára. A fogadá­son, amely szívélyes, baráti légkörben zajlott le, Brutyó János, a SZOT főtitkára és P. T. Pimenov mondott pohárkö­szöntőt. (MTI) AZ ÜNNEPNAP KÉPEIBŐL Heai harcok Venezuelában A fiú Reggel fél kilenc. A Nép- köztársaság útján már nagy a forgalom. Ünneplőbe öltözött emberek, melegítős sportolói:, sárga, zöld-, piros léggömbös gyerekek igyekeznek a gyüleke­zőhelyek felé. Az úttesten k - tonás fegyelmezettséggel mun- kásőregység lépked, vezetőjük hatalmas termetű, ősz hajú fér­fi. talán csepeli martinász le­het. A Jókai téren az egyik ka­puból fehér inges, páros nyak- kendős kis úttörő fiú lép ki. Arca még üdepiros a víztől, barna haja simára kefélt. Meg­látja a munkásőröket, nyomban „lépést igazít”, egy ütemben, egy tempóban lép a kékru hú­sokkal. Időnként vágyódon feléjük pislog. A parancsnok percek óta figyelheti a gyere­ket. mert bajusza alatt nagyo­kat mosolyog, hirtelen áílj.'-í kiált. Egyszerre dobbannak a lábak, s mint a cövek, megáll a gyerek is. — öcsi — int a parancsnok. — Gyere csak ide! — A fiú rohan. — Állj ide mel­lém, úgy. In-dulj! — A gyerek kihúzza magát, arca ünnepé­lyesen mosolygós, mint ez a májusi reggel. A felvonulás záróképe (MTI-foto. — Fényes Tamás, Friedmann Endre, Vigovszki Fe­renc felvételei) Egy kedves üdvözlet. Utcabál közben egy sláger a Hősök terén.

Next

/
Thumbnails
Contents