Esti Hírlap, 1967. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1967-05-02 / 101. szám

Anglia felvételét kéri a Közös Piacba Mára várható a hivatalos bejelentés V Thant ENSZ-főtitkár tegnap újabb felhívást adott át Görögország állandó ENSZ-képviselőjének a gö­rögországi politikai foglyok ügyében. A főtitkár másod­szor is felszólította az athé­ni katonai kormányt a poli­tikai foglyokkal való ember­séges bánásmódra. Előzőleg Fedorenko, a Szovjetunió ál­landó ENSZ-képviselője — mint nyugati hírügynökségek erre utalnak — közölte U Thanttal, hogy különböző hí­rek arra vallanak, hogy tömeges öldöklésre készül a görög katonai diktatúra a legkiválóbb görög haladó személyiségek, köztük Mano- lisz Glezosz ellen. Az AFP jelenti, hogy Pa- takosz, a juntakormány bel­ügyminisztere hivatalos köz­leményt adott ki, amelyben azt a látszatot igyekszik kel­teni, hogy az elfogottakkal nem bánnak brutálisan. Eszerint körkérdést intéztek a foglyokhoz: van-e valami panaszuk. Patakosz közlemé­nye szerint többen válaszol­tak is, fel is sorol néhány nevet, de ezekből hiányzik mindenekelőtt Manolisz Gle­zosz, Andreasz Papandreu és még sok ismert politikus válasza, akiket — mint az AFP közli — az Athéntól 23 kilométerre fekvő Pikermi- ben tartanak fogva. Az AFP athéni tudósítójá­nak helyzetjelentése szerint nyugati diplomáciai megfi­gyelők megállapították, hogy noha az új katonai kormány „új görög államról”, módosí­tott alkotmányról és drasz­tikus gazdasági, társadalmi és kulturális reformokról be­szél, eddig sem kormány- programot, sem valamiféle kormányzati tervet nem kö­zölt. Megfigyelők szerint a türelmetlenség és az ellenke­zés állandóan nő, és nem zárják ki annak a le­hetőségét, hogy Görögor­szágban rövidesen fegyve­res ellenállásira is sor ke­rülhet. A hírügynökségek további tiltakozó tüntetésekről szá­molnak be a világ minden tájáról. Hétfőn New York­ban a görög konzulátus előtt tiltakoztak a tüntetők az új görög katonai kormány el­len. A tüntetők elítélték az Egyesült Államokat a juntá­nak nyújtott segítségért a hatalom átvételéhez. Hágá­ban a tüntetők szolidaritá­sukról biztosították a Gö­rögországban elfogott politi­SALVATORE GHIUAN0... Portellai zarándoklat Olaszországban Róma, május 2. G|ino Pállotta jelenti: Olaszországban tegnap egy szicíliai községre emlékeztek: Portella della Ginestrára, ahol éppen 20 évvel ezelőtt, 1947 május elsején hajtotta végre Salvatore Giuliano, az egyik leghírhedtebb maffiás bandita azt a vérengzést, amelyet ma „Portella della Ginestra-i mészárlás”-ként emlegetnek. Tegnap meghatott olasz dolgozók ezrei látogattak el Portellába. A demokratikus újságok nagy cikkekben em­lékeznek meg erről az 1947-es május elsejéről. Alighogy megkezdődött az ünnepség, a polgármester, Giuseppe Schi- ro éppenhogy elmondta: „Elvtársaim, barátaim”, már hallani lehetett a gépfegy/er- nppogá5t,1Sgy „asszony,é?.. két gyermek azonnal összeesett. A lövöldözés még mintegy 15 percig tartott. Az eredmény tragikus: 11 halott és 56 se­besült. A Portella della Gi­nestra-i mészárlás óriási visszhangot váltott ki egész Olaszországban, aminek kö­vetkeztében általános tilta­kozó sztrájk '-kezdődött. Ez a tragikus esemény szolgálta­tott anyagot Francesco Rosi olasz filmrendezőnek a Ma­gyarországon , is bemutatott Salvatore Giuliano című filmjéhez. A Portella della Ginestra-i vérengzésről az egész olasz dolgozó nép úgy emlékezik meg, mint az emancipációért, a szocialista igazságért foly­tatott kemény harc szimbólu­máról. kai foglyokat. Londonban több százan vonultak fel az utcákon a görög nagykövet­ség irányába, a rendőrség azonban feloszlatta a mene­tet Merénylet Togo elnöke ellen k életmentő notesz Etienne Ejadema ezredes, Togo elnöke, szerencsés em­ber. A minap mintegy 4—5 méter távolságból tüzelt rá az elnöki palota egyik gár­distája. A merényletre ké­szülő palotaőr akkor követ­te el tettét, amikor a húsz­egynéhány esztendős elnök éppen kilépett a kocsijából, hogy megszemlélje a palota előtt tiszteletére felsorako­zott díszőrséget. Senki nem hitte volna, hogy éppen az egyik palota­őr viselkedik ennyire —eny­hén szólva — tiszteletlenül. S ugyan mi vódhette volna meg az elnököt a halálos go­lyótól? A notesza védte meg. Fel­jegyzéseinek zsebkönyve, amelyet egyenruhájának bel­ső zsebében hordott, közvet­lenül a szíve fölött. A me­rénylő jól célzott, az elnök szivére — a golyó azonban fennakadt a zsebkönyvön es lepattant róla. Ilyenformán az elnök csak enyhe sérülést szenvedett a balkarján. A merénylő látván, hogy az elnöknek semmi baja, ismét tüzelni próbált, de akkorra már rárohant és leteperte néhány kollégája. Kihallgatása során a me­rénylő azt vallotta, hogy a korábbi tógái vezérkari fő­nök, Bodjoíle őrnagy bíztat­ta a gyilkosságra. Az őrnagy jelenleg börtönben van. London, május 2. Stanley Levinson telefon­jelentése: Az angol kormány előre­láthatólag ma dönt a közös piaci csatlakozás kérdésében. A múlt hét végén a Wilson- kormány tagjai szinte egy­folytában tárgyaltak a Dow­ning Street 10. alatt és a kormányfő Chequers-i rezi­denciáján. Hírek szerint Wil- sonnak sikerült legyőznie mi­nisztertársai ellenállását, és Arles-ben kapta lencse- ' végre a riporter a nyájakat az úton: a hegyi legelőkről hazatérő birkákat — és az útszélre szorult autókara­vánt. London, május 2. Egész Angliában rendőri megfigyelés alatt tartják a kikötőket és a repülőtereket, amióta tegnap, London egyik északi külvárosában, fényes nappal banditák kirabolták a Rotschild-bankház aranyát szállító páncélos gépkocsit A gengszterek elkábították a gépkocsi három főnyi személyzetét. s kereket oldottak a másfél tonna arannyal, amelynek értéke mintegy 750 ezer font sterling. A bandita támadást egy órával később fedezték fel, amikor arra járó nők fel­figyeltek a gépkocsiból kiszű­rendő nyöszörgésre. Addigra a rablók már jó messzire jár­hattak a kinccsel. A Rotschild-bankház pán­célkocsiját most rendőrök vizsgálják át, nyomok után kutatva. Kihallgatták a tá­madás színhelyével szemközti vendéglő személyzetét is. E vendéglőben most már csak a formális döntés és a parlamenti beje­lentés van hátra, amely ma, a kora esti órákban várható. Baloldali munkáspárti képvi­selők ugyanakkor aláírásokat gyűjtenek egy olyan petíció­hoz, amely leszögezné a párt­tagság jelentős részének kü­lönvéleményét és fenntartá­sait Ha minden jól megy, ak­kor is legkorábban 1969—70- re várható, hogy Anglia a Közös Piac tagjává válik. KAMPÁNY LONDONBAN Ambatielosz asszony szabadságáért London, május 2. Angliában széles körű kampány bontakozott ki a Görögországban letartózta­tott Betty Ambatielosz sza­badon bocsátásának kiesz­közlésére. Ambatielosz asz- szonyt — aki egyébként an­gol állampolgár —, szinte hősnek tartják a brit sziget- országban, amióta tizenhat évi szívós harc után sikerült kieszközölnie Görögország­ban fogva tartott férje sza­badon bocsátását. (Ambatie­losz, aki görög állampolgár, koholt vádak alapján síny­lődött egy görög fegyházban. A később szakszervezeti funkcionáriusként dolgozó Ambatielosz sorsáról nincs közelebbi hír.) Londonban tegnap este újabb tüntetés zajlott le a görög nagykövetség előtt a Görögországban dúló politi­kai terror miatt. A walesi és a skbt bányászszakszervezet táviratban követelte a poli­tikai foglyok szabadon bo­csátását (levinson) a támadást megelőzően hat idegent láttak, akik szemmelláthatóan össze­tartoztak. Tegnap este a Themze torkolatában átku­tattak még egy 500 tonnás holland tehergőzöst is. Egyes feltevések szerint meglehet, hogy a banditák az aranyat megpróbálják a kontinensre, vagy a Távol-Keletre csem­pészni. Az elnök napja M ég nem érkeztek meg a részletes jelentések, milyen eredménnyel zárult az Egyesült Államokban hűség napja”. Mint tudjuk, az Egyesült Államokban, ahonnan pedig — Chicagó­ból — a május elsejék ha­gyománya elindult, május elseje éppen olyan nap, mint a többi. Helyette a hivatalos Amerika és — gyakran hi­vatalos — szakszervezetei ősszel tartják a Labor Day-fc, a munka napját. Idén ápri­lisban azonban Johnson el­nök váratlanul „ellen május elsejét” hirdetett Azt mond­ta, legyen május elseje a „hűség napja”. A hűségé — a kormány politikájához, a vietnami háború miatt tilta­kozó „hűtlenekkel” szemben. A? elnök azt is megmondta, miért kívánja ezt: azért „hogy a világ ne tévessze össze néhány elégedetlen ak­tivista lármáját a nemzet igazi hangjával”. Ismételjük, még nem ér­keztek meg a jelentések, hogy milyen eredménnyel zárult az Egyesült Államok­ban az elnök külön bejáratú május elsejei hivatalos ün­nepnapja. Valamire azonban máris szeretnénk felhívni az elnök figyelmét, össze ne té­vessze valahogy néhány kor­mánypárti kortes hangját a nemzet igazi hangjával, amelyet éppen az a „néhány elégedetlen aktivista” szólal­tat meg, akinek „lármája” tegnap világszerte dübörgő visszhangot vetett. Május el­seje ugyanis valóban a hű­ség napja. A szolidaritás esz­méjéhez való hűségé. Részvétnyilvánítás Moszkva, május 2. Leonyid Brezsnyev, Nyiko- la\ Podgornij, Dmitrij Pol~ jánszkij, Mihail Szuszlov, va­lamint az SZKP és a szovjet kormány több más vezetője részvétét tolmácsolta Alek- szej Koszigin szovjet minisz­terelnöknek felesége, Kláv- gyija Koszigina halála alkal­mából. Rendőrségi körökben a jól megszervezett banditatáma­dást az „év rablásának” tart­ják. Ilyen nagystílű bandita­támadás utoljára 1963-ban volt Angliában. Az akkori nagy vonatrablás tettesei két és fél millió fontot zsákmá­nyoltak. Stanley Levinson D i v atbemutató A MAGYAR GYAPJÉFONÓ ÉS SZÖVŐGYÁR új szintetikus TERYSTAR termékeiből április 24—május 7-ig naponta 12 és 16 órakor a rOfíl /V ÁRUHÁZ III. emeleten Casanovák ösztöndíja Milano Marittima olasz fürdőhelyen tegnap megkezdődött Európa Casanova nevezett] polgárainak tanácskozása. A négynapos értekez­let szervezője, a 49 éves Boesio Casanova megnyitó beszédében ki­jelentette: A Xvni. század híres velencei nöcsábásza „tiszteletre méltó férfiú” volt. Ha a híres Casanováról ez nem is olyan bizonyos, m mostaniak erényeihez nem férhet kétség: a tanácskozás részvevőt ösztöndíjat alapítottak a szűkölködő Casanovák gyermekei számára. Látogassa meg IBUSZ-utazással a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóját ünneplő Szovjetuniót! MOSZKVA—SZOCSI — 13 NAP (repülőgéppel) Utazási időpontok: júniusban és szeptemberben Részvételi díj: 3950 Ft ÜDÜLÉS JALTÄBAN — 8 NAP (repülőgéppel) Utazási időpontok: júniustól szeptemberig Részvételi díj: 2900 Ft MOSZKVA—TBILISZI—BATUMI — 13 NAP (repülőgéppel) Utazási időpontok: júniustól szeptemberig Részvételi díj: 5235 Ft KÉRJEN RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁST AZ IBUSZ-IRODÁKBAN! A legnagyobb „fogás“ a vonatrablás óta y ;>S9Í ** Elrabolták a Rotschild-bankház aranyát Másféltonnás zsákmány GÖRÖGORSZÁG U Thant második felhívása a politikai foglyok érdekében Nyugati vélemények a növekvő ellenállásról

Next

/
Thumbnails
Contents