Esti Hírlap, 1968. április (13. évfolyam, 78-101. szám)

1968-04-01 / 78. szám

Férjek iskolája Esküvő előtt • Ki mit tud, negyedszer Tovább hódit a tv Második díjat nyert az Universitüs-egyiittes Párnában (Folytatás az 1. oldalról) Bejelentették a Tv-ben, hogy a következő ne­gyedévben a Budapesti Nemzetközi Vásárról há­rom alkalommal adnak műsort. A Szeged környé­ki új, nagy településekről, az olajmunkások életéről szeretnének képet adni portrék formájában. Uj, kí­sérleti jellegű műsorra] is próbálkoznak: szovjet— magyar ipari vetélkedőt rendeznek. Kölcsönösen megkeresik azokat a legis­mertebb partnereket, azo­kat a gyárakat, melyek gyártmányai mindkét or­szágban a legismertebbek. A sportműsorok kereté­ben tovább folytatódik a bajnoki labdarúgó-mérkő­zések közvetítése, így mindjárt április első há­rom hetében négy labda­rúgó-mérkőzést láthatnak a nézők, kettőt vidékről, kettőt a Népstadionból. Májusban közvetíti a te­levízió a magyar—szov­jet, illetve a szovjet— magyar EB-inérkőzése- ket, valamint a KEK és a BEK döntőit, továbbá az Újpesti Dózsa—Fe­rencváros labdarúgó­mérkőzést. Júniusban az EB- és a KK- döntők, valamint a cseh­szlovák—brazil és a Vasas —FrC szerepel a program­ban. Ismét jelentkezik a Plusz egy fő című műsor, új adá­sában művészházaspárok, művészcsaládok szerepel­nek. Isten, óvd a királyt! címmel Palásthy György irt és rendezett egy Svájc­ban játszódó szatirikus vígjátékot. Abody Béla műsorsorozattal jelentke­zik a televízióban. Színé­szeket lát vejidégül, és a vendéglátás keretében be­szélgetéseket hallunk, pro­dukciókat látunk. A ne­gyedévben az első adás ke­rül a képernyőre Zsákba­macska címmel. Az Arany­kesztyű lovagjai című öt­részes dokumentumjáték a Garrison ügyész által le­folytatott nyomozásról szól. Tizenhárom vasárnapon közvetíti a tv A világ nagy vasulai című sorozatot. Fiataloknak, fiatalab­baknak és legifjabbaknak változatos műsorról gon­doskodott a Rádió a tavaszi szünetre. Mesejátékoktól a 20-as stúdió klubestjéig minden korosztály választ­hat magának valamennyi napszakban kedvére valót. Az óvodásokra gondolt Fé­sűs Éva Minibocs című me­sejátéka, s ugyancsak a legifjabb nemzedék számá­ra íródott az Ispilángi ró­zsafa, vagy az ABC Mese­áruház. A nagyobbak már komolyabb mondanivalóra lelhetnek G. Rodari—Szi- ráky Judit Az út, amely sehová sem vezet című hangjátékában, s jót mu­lathatnak Tordon Ákos Buborék a tengeren című Két nemzetközi táncdal­fesztivált közvetít a ne­gyedévben a televízió: Londonból az Euróvizió, Karlovy Varyból az Inter- víziá táncdalfesztiválját. Szerzői est keretében mutat ják be M&jláth Jú­liát és Dobos Attilát. A Leniczalbúm népszerű operákból áll, Ádám Je­nő pedig két előadásban Dankó Pista életét és nó­táit ismerteti. A második negyedévben 32 játékfilm bemutatását tervezik. Ezek közül a klasszikus művek tv-film- változata sorozatban Mau­passant: Az örökség című francia, Ibsen: Rosmers- holm című angol filmet Éjszaka sugározzák a West 11 és a Szolga című angol filmeket. Az Angyal- és a Simeon-sorozat egy-egy epizódja is képernyőre ke­rül ebben az évnegyedben. A magyar filmvígjátékok közül a Változó felhőzet című film kerül bemuta­tásra. A drámai és irodalmi műsorok keretében nyolc televíziós játék bemutatá­sát tervezik. Ezek a követ­kezők: Darr, A négy jóba­rát és a Varázspapucs; Esztergályos Károly: Para­dicsom i játék; Lorca: A cso­dálatos vargádé; Illés End­re: A türelmetlen szere­tők; Szakotit/i Károly: Rö­vid napok; Zora Dirnbaeh: Az. a hosszú, hosszú út; Sólyom László: A sofőr visszatér; Fiilöp János: A mafla. 1968. második negyed­évében immár negyedik alkatommal je­lentkezik a Ki mit tud? Mintegy 40 ezer fiatal jelentkezett a versenyre, a megyei, városi, járási elődöntők már lezajlot­tak. A kamerák előtt öt elődön­tőt, három középdöntőt és a döntőt rendezik meg. Ez utóbbira június végén ke­rül sor. Június végétől egyébként a legkülönbö­zőbb formában számol be a televízió a IX. VIT előké­születeiről és eseményeiről. Érdekesnek ígérkezik még egy vetélkedő, Férjek isko­zenés műsorán. Aki elmu­lasztotta, most meghallgat­hatja a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok rádióválto­zatának ismétlését. Ész tá­bornok és Szív közlegény rivalizálásáról szól az Ifjú­sági Rádió vidám színpa­dának bemutatója: A tá­bornok kudarca. A vidám műsorok között szerepel Radványi Ervin két rádió­szatírája és a Kamaszi zsongás című adás. A szünidő egyéb érde­kességei közé tartozik az úttörőparlament három­napos csillebérci tanács­kozásáról készített rádió­beszámoló és az április li­en sugárzott Kettőtől hatig műsor, amely a fiatalok délutánja lesz. Iája címmel, ahová csak azok jelentkezhetnek, akik két hét múlva nősülnek, illetve legfeljebb kéthetes férjek. A gyermekműsorok ke­retében megkezdődik az Irány a Vénus című vetél­kedő. Június végén közvetíti a televízió az úttörő nyári olimpiát. Húsvélkor Nyúlmulatságok címmel 70 perces bábösszeállítást közvetítenek. Modem biológia címmel a második negyedévben in­dul az a sorozat, melyet dr. Straub F. Brúnó akadémi­kus és munkatársai állítot­tak össze, és a biokémiával, illetve a molekuláris bioló- j gia kutatómódszereivel és j legújabb eredményeivel is- ■ merteti meg az érdeklődő j nézőket. A napokban érkezett ha­za. Romániából, az I. bras­sói nemzetközi táncdalfesz­tiválról, ahol húsz ország 27 énekese között a magyar táncdalt képviselte. Olyan világhírű énekesekkel lé­pett fel közös műsorban, mint Rita Pavone, Catheri- na Caselli, Bobby Solo, Jean-ClaucLe Pascal, Los Matchucambos, Margarita Pislaru és mások. Kovács Kati fellépését hosszan tar­tó vastapssal jutalmazta a táncdalfesztivál elkényezte­tett közönsége. NEM LESZEK A JÁTÉKSZERED — Két számmal léptem fel — meseli. — Mindenki kötelezően egy új román táncdalt adott elő, és egy szabadon választott számot. Utóbbiként a Nem leszek a játékszered című dalt éne­keltem. A szám, a jelek sze­rint, szép sikert aratott. — Alig néhány éve tűnt fel a Ki mit tud?-ban, s ma már nemcsak énekesnőként a közönség kedvence, ha­nem filmszerepben is be­mutatkozott ... — 1965-ben jelentkeztem a Ki mit tud?-ra a KISZ- nél Egerben, ahol orvosír­nokként dolgoztam. A váro­si, a megyei, majd a tévé házi elődöntője után kerül­tem először képernyőre. Az­óta az ŐRI pesti és vidéki műsoraiban, a rádióban és a tévében lépek fel. A film­gyárba Kardos Ferenc ren­dező hívott először: Ünnep­napok című filmjében rám bízott egy kisebb szerepet. Aztán tavaly ősszel Mészá­ros Márta szerződtetett első játékfilmjének, az Eltávo­zott napnak a főszerepére. A film — amelynek május­ban lesz a bemutatója — mai fiatal lány története. Otthonban nevelkedett, dol­gozik, s tulajdonképpen mindene megvan, egy na­VENDEGEK Négy amerikai zenepeda­gógus érkezett Szőnyi Er­zsébethez, a Zeneművészeti Főiskola tanárához: fél évig tanulmányozzák a Kodály-módszert. Képün­kön: az Indiana állambeli Elisabeth Melaughlin ég a torontói Anne Osborn. (MTI foto — Molnár Edit felv.) pon mégis kutatni kezd a szülei után, és amikor csa­lódik megtalált anyjában, és rádöbben, hogy senkihez sem tartozik, keresni kezdi önálló emberi kapcsola­tait — önmagát... Nagyon nagy kedvvel játszottam ezt a szerepet, mert ízig-vérig hiteles, mai történet, és igen nagy élmény volt számom­ra a filmezés. MEGTÖRTÉNT ESET — Úgy tudjuk, azóta mar újabb filmszerepekre is szerződtették. — Két filmszerepet kap­tam az idén: Bácskai Lau ró István Hamis Izabella című filmjében — amit szintéin hamarosan bemutatnak a mozik — Ruttkai Éva part­nereként játszhattam; ha­marosan pedig forgatni kezdjük Bacsó Péter Csir­kék az országúton című, rendkívül izgalmas drámá­ját, amelynek női főszere­pét rám bízta a rendező. A film cselekménye szinte szóról szóra követi a való­ságot: néhány éve az újsá­gokban is megjelent a tör­ténet: Két fiú és egy lány lopott autóval száguldozott az országban, majd amikor úgy érezték, hogy szorul körülöttük a hurok, elha­tározták: öngyilkosok lesz­nek. Sorsot húztak, hogy ki lője főbe magát először a lopott kocsiban talált revol­verrel. Amikor az egyik fiú meghalt, a másik fiú a lánnyal megfutamodott, és megpróbál talc kiszökni az országból... Bacsó Péter és Zimre Pé­ter — a forgatókönyv társ­szerzője — hasonló oknyo­mozó módszerrel gyűjtötte össze az esetre és a figu­rákra vonatkozó összes ada­tot és információt, ahogyan Truman Capote, a világhí­rű Hidegvérrel írója dolgo­zott. (zs. i.) Párma, április 1. Vasárnap este 9-től éj­félig került sor a két utol­só előadásra az egyetemi színházak pármai fesztivál­ján. A lengyelek egy ab­szurd 'tragikomédiát adtak elő, a firenzei diákok pe­G VORSIN TERJÚ Meghívás Cambridgc-be Hat évszázaddal ezelőtt alapították Cambridge-ben azt a kollégiumot, amely egy trimesterre — vagyis három hónapra —, vendé­gül lát egy magyar iroda­lomtörténészt: Ungvári Ta­mást. — Nagyon örültem a meghívásnak —, mondta Ungvári elutazása előtt. — Nemcsak azért, mert né­hány hallgatónak szólha­tok az angol és a magyar irodalom kapcsolatáról. In­kább azért, mert hatalmas tanulási lehetőséget kap­tam: három hónapot egy könyvtár csendjében, a tu­domány palotájában. Egy írónak és egy tudósnak — éppúgy, mint bármilyen szellemi foglalkozású em­bernek —, időnként felkeli töltenie akkumulátorját. Ezért vezették be számos országban azt a rendszert, hogy a szellemi dolgozó hétévenként, egy esztendeig teljes alkotószabadságra megy, amikor könyveit, kéziratait befejezheti. Ez a három hónap számomra ilyen alkotószabadság —, ha lehet, egy esztendő munkáját fogom elvégezni alatta. És nem tagadom, hogy a megtiszteltetést a Cambridge! egyetemi kol­légium részéről nemcsak a magam nevében fogadtam szívesen; voltaképpen azt a fiatal magyar író- és tu­dósgenerációt illeti, a mély évek óta eltökélten mun­kálkodik hazánk és a nagy­világ kapcsolatain. (zs.) □ CSOÓRI SÁNDOR a Móra Ferenc kiadó megbí­zásából verseskönyvet írt a gyermekek számára Lekvár cirkusz bohócai címmel. A kötetet Orosz János rajzai díszítik. □ KÁRPÁTI AURÉL­RÓL utcát neveztek el szü­lővárosában, Cegléden. Az irodalombarátok társasága is az ő nevét viseli. dig Majakovszkij Buffó misztériumának átiratával léptek fel. Az Universitas Együttes nagy sikert aratott Pármá­ban. Az eszmei és formai forrongás e zűrzavarában osztatlan elismerés fogadta szigorúan megkomponált, tartalmilag és formailag is határozott koncepcióról ta­núskodó előadását. A zsűri második díjjal jutalmazta A pokol nyolcadik köre cí­mű előadást. Az első díjat, 24,5 pontot, a hollandok Lumumbáról szóló drámája kapta (amiről előző tudósí­tásunkban már szó esett), második az Universitas 24 ponttal, harmadik a frank­furtiak — a múltkori tudó­sításban szintén említett — előadása, amely a drill- szellem és az elgépiesedés ellen tiltakozik, negyedik a lengyel együttes abszurd tragikomédiája. Az olasz lapok egyöntetű lelkesedéssel írnak a ma­gyar előadásról. Az Unita és az Avanti vasárnapi szá­mában meleg szavakkal méltatja az „új hangon megszólaló, rengeteg in­vencióról és határozott gondolatról tanúskodó” produkciót, a Resto del Carlino kritikusa pedig azt írja, hogy „a magyarok be­mutatója volt a fesztivál legkiválóbb előadása: rit­musa, stiláris tisztasága, rendkívüli szuggesztiintása emelte az összes többi pro­dukció fölé ... A zsűri té­vedett, amikor a magya­roknak. a második díjat ad­ta: ők érdemelték volna a fesztivál messze legjobb együttesének kijáró elis­merést.” Zsugán István Mozgalmas nyár Pécsi Sebestyén, a ma­gyar orgonaművészet utazó nagykövete nemrég avatta fel a Zeneakadémia új or­gonáját, s az avatásról már készül a lemez. — Az idei nyári prog­ramja is olyan zsúfolt, mint a tavalyi volt? — Talán még zsúfoltabb. Április 21-én a nyugat-ber­lini rádió hat hangverseny­ből álló sorozatában szere­pelek, Európa legkiválóbb orgonaművészeinek társasá­gában. Április 29-én Frank­furtba utazom, a Hessi­scher Rundfunk részére Bach-mű veket játszom hangfelvételre. Májusban a francia orgonabarátok egyesületének idei záró- hangversenyét adom Nan- tesban, június 9-én pedig Olaszországban lesz hang­versenyem az olaszországi orgonafesztiválon. A Schio-i dómban orgonálok. Ezen a műsoron több magyar szer­ző művét mutatom be. — Mikor halljuk ide­haza? — Feleségemmel, Wer­ner Mária énekművésznö­vel, júniusban Tihanyban szerepelünk, júliusban a budapesti Mátyás templom orgona-hangversenysoro­zat első hangversenyét ad­juk, és ugyanebben a hó­napban Békéscsabán lé­pünk fel. Augusztus 3-án Kőszegen a Savaria zenei rendezvények programjá­ban lesz hangversenyem. (n.) Ismételt Nemecsek A RÁDIÓ MŰSORA A TAVASZI SZÜNETBEN Kovács Kati negyedik filmszerepe CSIRKÉK AZ ORSZÁGÚTON RÖLTEX RÓZSI üzeni: EZ NEM TRÉFA, EZ VALÓSÁG Figyelje kirakatainkat!

Next

/
Thumbnails
Contents