Esti Hírlap, 1968. július (13. évfolyam, 153-179. szám)

1968-07-01 / 153. szám

KÉJSZÁZ MÉTERES ÚJSZÜLÖTT Magasból nézik a világot Rövidebb munkaidő ♦ Mennyi lesz a nyereség? Pezsgősüveg durran, s amint a nem mindennapi „keresztvíz” végiggyöngyö­zik az újszülött oldalán, az örömszülők meghatódottan fogadják a meleg kézszorí­tásokat. Erre a „gyerekük­re” legbüszkébbek; „ö” a legszebb, a legfejlettebb: Góliát, a Visontai Hőerőmű 200 méter magas vasbeton­kéménye. A szülők: a Gyárkémény, Kazán-, Ke­menceépítő, Hő- és Savszi­getelő Vállalat dolgozói. AZ ORSZÁG VÁNDORAI Góliát névadó ünnepsége óta hónapok teltek el, s a rövidesen húszéves szüle­tésnapját ünneplő többszö­rös élüzem életét azóta újabb születésnapok, évfor­dulók, állomások fémjelzik. A „hosszúne, űek” — or­szágszerte így hívják őket — az ország vándorai. Évente mintegy három- ezerfele szerződésnek tesz­nek eleget: erőművi. gyári kéményeket építenek. — Ahol kémény van. ott többnyire van kemence is, és ahol hő van, azt védeni, szigetelni kell. Ez mind a mi feladatunk — összegezi Tárnok Jenő, a vállalat igazgatója. — Csak ké­ményből több mint ezret, 38 ezer kilométernyit épí­tettünk már és so.k száz ke­mencét. FÖLD ALATTI BORPALOTÁK A gyárkéménvesek ne­vetve mondják: ők a ma­gasból nézik a világot. A szőlőhegyek aranyát befogadó vaskazetták épí­tői, a több ezer hektoliteres vasbeton boroshordók ké­szítői viszont jogosan le­hetnek büszkék: olyan föld alatti borpalotákat építe­nek Budafokon. Szekszár- don, a Balatonon, Tokaj és Gyöngyös vidékén, ame­lyeknek belseje üvegburko­lat. külseje íaUcsempe,, és az egész építmény olyan, akár egy fényes táncpalota. A vállalat elsősorban a hazai igényeket elégíti ki; szinte minden gyárnak, iparágnak dolgoztak már. Az utóbbi években kubai, jugoszláviai, görögországi, romániai, vietnami és mon- góliai rendelésük is volt. — Az új gazdasági me­chanizmussal járó változás nálunk elsősorban a piac nagyobb húzó hatásában, az erősebb konkurrenciá- ban jelentkezik — hang­súlyozza az igazgató. REMÉNYTELJES VERSENYPÁLYÁZAT A tömör megfogalmazás a gyakorlatban azt jelenti, hogy tovább javítják a dol­gozók szociális helyzetét; július 1-től minden mun­kahelyükön rövidített mun­kaidőben dolgoznak. Nem­régiben a Dunamenti Kő­olajipari Müvek verseny­.,Ketten maradtunk még.” Sárga levelezőlapon érkezik az írás a legöregebb diá­koktól. öt éve a Borostyán­ban találkoztak, akkor ígér­ték meg, hogy írnak, ha itt lesz az új évforduló. „Itt van a hatvanötödik. Ezt is megünnepeljük.” * 1903. június 16-án tizen­hét csíksomlyói diák tette a kézjegyét egy okiratra. Megfogadták, hogy ezentúl minden öt évben találkoz­nak. „A találkozás célja a régi emlékek felújítása és a barátság ápolása.” ,.A pénztáros beszedi a tagok­tól évenként a 2—2 korona tagsági díjat, és erről sza­bályszerű nyugtát állít ki. Minden év végén jelentést tesz az elnöknek a pénztár állásáról.” Az elnök rég meghalt, nincs kinek jelen­tést tenni — de a tagdíjat sincs kitől ybeszedni már. A tizen hétN csíksomlyói diákból ketten maradtak: dr. Dávid László és dr. Ko­vács Miklós, a főgimná­zium osztály-pénztárosa. A 85. érettségi találkozót ők ketten ünnepelték. Fur­csa és rendhagyó találkozó volt ez. mert nem közös asztal mellett, söröskaocsó- val rendezték, mint aho­gyan hatvanöt éve megfo­gadták: levélben köszöntöt­ték egymást, s kis kupica pálinkát hajtottak le mind­ketten: egyikük Szarvason, másikuk Budapesten, a Bar. tők Béla úton. A nagy me­legben egyikük sem vállal­kozott a hosszú útra. ilyen­kor nehezen száll autóbusz­ra vagy vonatra az ember. Mindketten úgy érzik, hogy az utolsó öt év több volt, mint a megelőző huszonöt. pályázatot hirdetett a fino­mító 3 millió tonnás kő- olajdeszlilláloval való bő­vítésére. A jelentkezők kö­zött ők viszonylag alacsony árajánlattal pályáztak ... A korábbinál alacso­nyabb áraik nemcsak a versenypályázaton való in­dulásukat jellemzik, hanem általában az áraikat. Ol­csóbban akarnak , építeni másoknál, s még jobb mi­nőségben. Dolgozóiknak legalább annyi nyereséget akarnak fizetni, mint ed­dig. de inkább többet. Cs. Benkő Judit A nagy melegek végével — ősz elején — azért csak útra kel majd Dávid László. S ketten a régi osztályból, elmennek valamelyik étte­rembe, mert sör nélkül nem lehet emlékeket felújítani, (így kívánja a szerződés, ehhez hűségesnek kell ma­radni.) A régebbi találkozókon még megjelentek a fiata­labbak is, akik néhány év­vel alattuk jártak a gimná­ziumban. Lassan azonban elmaradoztak. Az öregeb­bek kísérik ki őket a teme­tőbe. Az idősebbek közül viszont él még liajkó An­dor, aki l'JOO-ban érettségi­zett: ö őrzi a főgimnázium keményfedelű értesítőjét a névsorral s a tanulmányi eredményekkel. Véletlenül bukkant rá néhány éve egy antikváriumban. Az értesí­tőt a találkozóra kölcsönké­rik (öle. „Az a mi legked­vesebb olvasmányunk — mondja dr. Kovács Miklós. — Az mindent megőriz. Azt is. hogy Dávid Lacit — de sokat húztuk vele! — szín­jeles tanuló létére egyszer megbuktatták testnevelés­A kopaszodó, idősebb ember aprólékos gonddal megvizsgálta a televízióké­szüléket. majd kivett egy alkatrészt: — Ezt ki kell cserélni. Kétszáz íorintba kerül. A kiszerelt alkatrészt és a pénzt zsebre tette, s töb­bé nem jelentkezett. A kárvallott televíziótulajdo­nos csak a rendőrségen tudta meg. hogy egy vesze­delmes szélhámos csapta be. A „képzett" rádiómü- szerészként bemutatkozó Nagy Danyi Károly 57 éves nyugdíjas ugyanis alig értett a rádiók és telezíviók szerkezeté­hez, az emberi hiszé­kenység kamatoztatásá­hoz viszont annál inkább. A lopásért, csalásért, sik­kasztásért többször bün­tetett férfi kisiparosnak mondta magát, s a főváros úgyszólván minden kerületében vállalt szerelési munkát. A kicsalt előlegekkel, kiszerelt al­katrészekkel és hibás ké­szülékkel aztán lelépett. A vizsgálat eddigi — koránt­sem teljes — adatai szerint több mint 12 ezer forinttal károsította meg a hiszé­keny embereket. Kik tanulhatnak külföldön? A napokban konnányha- tározat jelenik meg, amely szerint magyar állampolgár külföldi tanintézetekben csakis engedéllyel folytat­hat tanulmányokat. E kü- lönengedélyre nincs szük­ségük azoknak, akik kül­földi tanulmányaikat ösz­töndíjjal végzik. Eltekinte­nek a továbbiakban a kü- löoengedélytől abban az eselben is, ha a szülők tar­tós hivatalos kiküldetésben külföldön tartózkodnak. A határozat azt is kimondja, hogy amennyiben a szülőt vagy az eltartót időköziién hazahívjak — kívánságra — gyermeke a megkezdett tanulmányait külföldön be­fejezhet.!. bői. Nem bírta a tornát a fiú.” A fiatalabbak közül még Zeóke Antalról tudnak, aki egy évvel utánuk végzett. A napokban látogatta meg Kovács Miklóst — a fiafa- labbnak illik az öregebbhez elmenni —, megünnepelték az Anlal-napot. A Jólétién úgy hozta, hogy az a két öregdiák ma­radt utoljára, akik együtt jártak óvodába, elemibe, gimnáziumba és a jogi egyetemre. Nyolcvan évnyi tornájuk van. ..Minekünk egy délután kevés is, hogy beszélgessünk. Mert szere­tünk Vergibusról társalog­ni. vitázunk a római jogon, és nézegetjük a hajókat a Dunu-parton. Nagyon sze­retjük az úszó hajókat. Annyi minden jut eszébe róluk az embernek.” A 65. találkozó programja adott: a szarvasi busz ki­lenckor érkezik Budapestre, ezzel jön Dávid László. Kö- vács Miklós kimegy eléje. Ebéd után beülnek valaho­vá, egy pohár sörre. Később — estefelé — nagy kirucca­nás lesz. „Séta, végig a Dit- na-parton.” Kása Csaba — Sok megrendelőim volt — vallotta a rendőrségen —, az emberek egymásnak ajánlottak. Tulajdonkeppen magam sem éltem miéit, hiszen sehol sem javítot­tam meg semmit... A szélhámos egyik áldo­zata — nagybeteg, kór­házban fekvő nővére volt. A magával tehetet­len idős nőtől ellopott egy több mint 12 ezer forint értékű takarékbetétköny­vet, egy másik •’alkalommal „meglátogatta” a kórház­ban. gondosan megigazgat­ta a beteg feje alatti pár­nát, s közben elemelté a haldokló asszony 800 fo­rintját. A XXII. kerületi Rendőr- kapitányság Nagy Danyi Károlyt előzetes letartózta­tásba helyezte. Ügyében fo­lyik a vizsgálat. A rendőr­ség kéri azokat, akiket megkárosított, és még nem tettek ellene feljelentést, jelentkezzenek személye­sen vagy telefonon a XXII. kerületi Rendőrkapitánysá­gon. (Telefon: 469—927, 106, vagy 117-es mellékál­lomás.) (baiogh) 17-18-25; HÍVJA 17 ÓRA UTÁN! MOZIK MŰSORA HASZNOS TANÁCSOK EGYEB ÉRDEKESSÉGEK NE FELEJTSE EL FELHÍVNI: 17-18-25 Érettségiztek: l!)tlS-bnn Meglopta a haldoklót A HISZÉKENYSÉG VÁMSZEDŐJE Búcsú a régi Óbudától Teljes üzem a főváros új nagyr építkezésén Teljes erővel megindult a m űrt ka a főváros egyik leg­nagyobb építkezésén Óbu­dán. Az idén kétszer annyi tálcást bontanak le, mint tavaly, hogy helyet adja­nak az új lakóházak és köz- intézmények felépítéséhez. Bontanak a Vörös vári út mentén, a Zápor utca kör­nyékén s az új iskola körül, ahol az Ifjúsági Ház és az új ABC Áruhvíz lesz. A ke- reskedelrni központ építését és a fűtőerőmű alapozásai még az idén megkezdik. Munkába állt a Vörösvári út és a Szentendrei út kö­zött a három nagy cölöpöző. Ezek segítségével rakják le a 10 emeletes épületek alap­jait Az idén a tervek sze­rint 1500 lakás alapozását fejezik be. Jövőre körülbe­lül 480 lakást, azután pedig minden évben 1800—2000 lakást adnak át. Hatalmas cölöpöző rakja le a lábakon álló 10 emeletes házak alapjait. Három ütemben 1400 óbudai lakasi bontanak le az ódon kis utcákban, hogy felépítsék Budapest egyik legkor­szerűbb városrészét. Ez mar a megújult Óbuda. Itt lesz az új kereskedelmi és művelődési központ. (Vljant fclv.J A télen az Esti Hírlap többszol- helyt adott a pana­szoknak, hogy a központi fűtéses lakásokban nem megfelelő a hőmérséklet. A NEB is megállapította, hogy az IKV-hoz érkezett beje­lentések számottevő része a fűtéssel kapcsolatos. Bu­dapesten az illetékes válla­latok 1600 központi fűtő és melegvíz-szolgáltató beren­dezést kezelnek, és sajnos, több helyen a gyenge felké­szülés, s különféle hanyag­ságok következtében jogos volt a lakók panasza. Ezért most a Fővárosi NEB elha­tározta. hogy időben meg­vizsgálja: a Fővárosi Táv­fűtő Müvek és a kerületi IKV-k hogyan készülnek fel a télre, gondoskodnak-e a berendezések - zavartalan, működtetéséről? Vizsgálat, hogy ne fázzunk

Next

/
Thumbnails
Contents