Esti Hírlap, 1969. május (14. évfolyam, 100-125. szám)

1969-05-02 / 100. szám

ÍZERSIÍNÜ FORGATAG A FELVONULÁSI TÉREN XIV. évfolyam Idd. szám 1969. május 2., péntek zetközi munkásszolidaritás e nagy ünnepén szívből köszöntőm a rádió hallga­tóit, a televízió nézőit, munkásosztályunkat, dol­gozóinkat, egész népünket. A budapestiek május else­jei felvonulása hagyomá- jayosan eleven, szép, szí­nes: akik itt vannak a fő­tribünön, azt mondják, hogy még szebb is, mint tavaly volt. Én is úgy ér­zem, s ez a felvonulás, miként — úgy gondolom — az ország többi városában is, híven tükrözi mun­kásosztályunk, dolgozó népünk internacionalista állásfoglalását. A múlt év májusa óta eltelt év szintén dolgos esztendő volt, s nemzetkö­zileg nem is volt egyszerű. De mégis ez az év azt mu­tatja, hogy munkásosztá­lyunk és népünk szilárd az internacionalizmus érzé­sében és a népek barátsá­ga ügyében. Ez abban is megmutatkozik, hogy si­kerrel teljesíti első inter­nacionalista kötelességét: építi a szocializmust ha­zánkban. Ez a mi legfőbb hozzájárulásunk a mun­kásosztály és a népek nem­zetköziségéhez. De ugyan­így megmutatkozik szoli­daritása ezen a felvonulá­son is, és a hétköznapokon is a harcoló vietnami nép­pel, a szabadságukért küz­dő arab népekkel, a szo­cializmus vívmányainak védelméért küzdő cseh­(Folytatás a 3. oldalon) KI TUDJA, KI LÁTTA: KI VOLT A TEGNAPI NEGYEDMILLIÓ ELSŐJE, KI MOZDULT, INDULT AZ UTCÁRA ELŐSZÖR, FOGOTT ZÁSZLÓT, BOKRÉ­TÁT, KENDÖT, MÁJUSFÁT, JELSZAVAS TÁBLÁT, HOGY FELVONULJON, MEN­JEN A SOKADALOMMAL, UTCÁBÖL UTCÁBA — SORAKOZZÉK, IGAZOD­JÉK. EGYESÜLJÖN HÖMPÖLYGŐ, SZÍNES EMBERFOLYAMMÁ, BEZŰDULVA A TÉRRE. S ZÚGJON EGYSZERRE: ÉLJEN MÁJUS ELSEJE, ÉNEKELJE A MUNKA ÜNNEPI DALÁT, „ITT VAN MÁJUS ELSEJE", MIKÉNT APJA, NAGYAPJA TETTE TÜNTETŐN ÖTVEN EVE, A PESTI VÖRÖS MÁJUS ELSEJÉN, A MAGYARORSZÁGI ELSŐ MUNKÁS-PARASZT ÁLLAM ÜNNEPÉN? ELSŐK VOLTAK AKKOR IS A SZÁZEZREK, ELSŐK VOLTAK TEGNAP IS A TÖBBMIL- UÖK: A DOLGOZÓK... Vörös zászló az árbocon Az ünnep reggelén sok helyütt zenés ébresztőre virradtak a főútvonalak la­kói. Kilenc óra tájban már embergyűrű fogta körül a május elseje tiszteletére ünnepi köntöst öltött Fel­vonulási teret. Az ötágú csillaggal ékesített dísz­emelvény árbocán hatal­mas vörös zászlót lengetett a szél, a Corkij fasor tor­kolatát — utcát átívelő ma­gasban — Marx, Engels ts Lenin nagyméretű arcképe díszítette. Az Építők Szakszerveze­tének székhazát 14 szo­cialista ország zászlajá­val ékesítették, s zászlók lengtek a teret szegélye­ző házak homlokzatán is. Több helyült üdvözlő fel­iratok, színes dekorációk élénkítették a házsorokat: ..Testvéri üdvözlet az ame­rikai imperializmus ellen hősiesen harcoló vietnami hazafiaknak!", „Éljen és erősödjék a nemzetközi munkásosztály harci egy­sége!’’ — hirdették a fel­iratok. Fél tízre a díszemelvény- nyel szemben, a tér másik oldalán, felsorakozott az 1500 tagú egyesített mun­káskórus. A budapesti da­losok hangversenye közben benépesültek a tribünök, elfoglalták helyüket a magyar munkásmozgalom veteránjai. az alkotó munka legjobbjai. Meg­érkeztek a május elsejét hazánkban ünneplő kül­földi szakszervezeti dele­gációk tagjai is. Lelkes taps köszöntötte a párt és a kormány érkező veze­tőit. A dísztribünről nézte vé­gig a felvonulást Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke; Foclc Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Kedves elvtársak! Elv­társnők! — kezdte köszön­tőjét. — A nemzetközi munkásosztály nagy ünne­pén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a Szakszer veze­tek Országos Tanácsa ne­vében meleg szeretettel köszön­tőm hazánk forradalmi harcokban edzett mun­kásosztályát, dolgos pa­rasztságunkat, szellemi életünk dolgozóit. Kö­szöntőm egész népünket, mely tetteivel, helytállá­sával bizonyítja szocialis­ta jövőnkbe vetett hitét. Több évtizede annak, Sándor, Nemes Dezső, Szir­mát István, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bizott­ság póttagjai. Ácséi György, a Központi Bizottság titká­ra. s a munkásmozgalom több veterán harcosa. S) óra 50 perckor Gáspár Sándor, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára kö­szöntötte a főváros és az ország dolgozó népét. hogy az öntudatra ébredt munkásosztály első ízben bontotta ki e napon vörös zászlaját. Azok emelték magasra a vörös lobogót, akik hitiek a munkásosz­tály történelmi hivatásá­ban, és vállalták a harcot egy boldogabb, igazságo­sabb, emberibb társadalo­mért. Ezen a nagyszerű ünne­pen hálával és tisztelettel for­dulunk azok felé is, akik 50 évvel ezelőtt teremtet­ték meg hazánkban a munkásosztály hatalmát, a Magyar Tanácsköztár­saságot, akik először ünnepelhették szabadon és örömtelién má­jus elsejét, a győztes prole­tárdiktatúrát. Külön is kö­szöntjük és ünnepeljük e történelmi korszak élő ta­núit, a munkásmozgalom veteránjait. Május elseje az összefo­gás. a munkásszolidaritás, a nemzetközi munkásosztály egységéért folytatott harc ünnepe és jelképe. Testvé­ri üdvözletünket küldjük május ünnepén valamennyi szocialista ország dolgozói­nak, a szocialista világ- rendszer népeinek. Mélyen átérezve felelősségünket, dolgozzunk együtt egysé­günk erősítésén. Forró testvéri üdvözle­tünket és legjobb kíván­ságainkat küldjük a Szovjetunió népeinek, melyek a történelemben először vitték diadalra a proletár internacionaliz­mus eszméit, s ma is a szocializmusért, a hala­dásért, a bókéért vívott harc legszilárdabb táma­szát jelentik. Köszöntjük és szolidari­tásunkról biztosítjuk a tő­késországokban a jobb éle­tért, a demokratikus sza­badságjogokért, a békéért kü?.dő osztálytestvéreinket, akik, nap mint nap vívják sokszor súlyos áldozatokat kívánó harcukat a tőke és a monopóliumok mind bru- tálisabb hatalma ellen. Együttérzésünkről és tá­mogatásunkról biztosítjuk a felszabadult országok dol­gozóit. a szabadságukért és nemzeti függetlenségükért harcoló népeket. Május elseje a proletár nemzetköziség harci napja. Ez az ünnep ma világszer­te a haladó erőket össze­fogó hatalmas tiltakozás — elsősorban az amerikai im­perialisták vietnami hábo­rúja és mindenfajta hábo­(Folytatás a 3. oldalon) Gáspár Sándor köszöntője Tegnap délelőtt a téren KÁDÁR JÁNOS; „Optimistán nézünk előre... Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára a budapesti dol­gozók május elsejei felvo­nulásáról nyilatkozott a sajtó képviselőinek: — Május elsején, a nem­Hz egység, az összefogás demonstrációja (Bozsán—Wormser felvételei)

Next

/
Thumbnails
Contents