Esti Kurir, 1926. július (4. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

' / I I / W 1926ilüH.3a J * Vo FsrrKimtlR ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 40.000 K, NEGYED ÉVRE 120.000 K. EGYES SZÁM ÁRA MINDENNAP 2000 K. JUGOSZLÁVIÁBAN 2'/i DINÁR, KEDDEN 3l/» DINÁR. AUSZTRIÁBAN 2500 OSZTRÁK KORONA FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KAROLY SZERKESZTŐSÉG: VI. ARADI UCCA S. IV. EM. TELEFONSZÁMOK: 196-19, 92-70, 98-70, 23-45. 122-82. KIADÓHIVATAL: VII. KÉR., KERTÉSZ UCCA 24—28 TELEFON-SZÁM: JÓZSEF 1 5 6•2 Q IV. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 1926 CSÜTÖRTÖK JÚLIUS 1 145. SZÁM BIHARKERESZTES Elárvult, egy mandátum a kedves, ezüstös­fejű Könyves Lajos halálával. A politika arénája, melyre éppen ráborulni készült a fülledt nyári csend* újból hangos a harci készülődéstől. A kisgazdák maguknak vin­dikálják a kerületet és úgy látszik, hogy nein hajlandók elfogadni a kormány félhi­vatalos jelöltjét, — aki egyébként félhivata­los jelöltje a fajvédő pártnak is. Nem lehet ebben a pillanatban tudni, milyen harci ös­vényre ragadja a kisgazdákat a régi párt- önérzetüknek és régi hatalmuk emlékének lefaragott, halvány maradéka, nem lehel tudni, hogy a kompromisszumok hosszú so­rozata után nem tesz-e vájjon helyzeti ener­giájuk teljes megsemmisülésével végső pon­tot egy új kompromisszum a párt szomorú, erős fvben lefelé hajló útjának végére. De mégis fellobbant bennük az öntudat lángja, mégis küzdenek és harcolnak azért a talp­alatnyi földért, melyet magúkénak éreznek. Lehet —■ ismételjük, — hogy megegyeznek végül is saját kormányukkal a jelölt szemé­lyében, vagy lehet, hogy álláspontjukat győ- •elemre viszik. De hallatszanak olyan han­gok is, amjjcek ; konzekvenciák le­*-$afoát :Í n: rA szabadelvű polgárság pedig, — melyre jply sűrűn esik hivatkozás, mely oly gyak­ran hallja nevét idézni, — csodálkozó pil­lantással tekint körül. Az ellenzéki sorok zi­lált, zavaros rendetlenségében. Az első vonal frontján: senki. A front mögött pedig lárma és zaj. De nem a harci készülődés csengése, fegyverek próbájának suhogása. Nem. A tü­lekedésnek és vetélkedésnek elszomorító lihegése, vezéri talentum nélkül, a vezéri po­zíciók felé való törtetés, Napóleoni álmok hóbortos hajszolása — egy örökségül itt­maradt marsallbot körül. A kisgazdák küz­denek Biharkeresztesért és velük szemben a maga kétségtelenül súlyos hatalmával a kor­mány. A szabadelvű és liberális ellenzék pe- idig mégcsak páholyból sem nézi a küzdel­mei, egyszerűen hátat fordít neki, mert el van foglalva a maga belső csatározá­saival. Egy kerület és még egy kerület: ahány mandátum szabaddá lesz, annyi bástya­fokot, annyi sánchányást ad fel küzdelem, kardcsapás nélkül az ellenzék. Pártok és frakciók, árnyalatok és érdekek szerint gruppirozódik, de összesen és együtt nincs annyi ereje, hogy egyetlen jelöltet állítana arra a posztra, melynek elnyerése erősebb dokumentum volna minden melMöngetésnél. Nyugat felé ha néz az ember: Angliának egy- egy apró és szinte jelentéktelennek tűnő pót- választása körül félelmetes erővel mozdul meg minden párt és irány és oly elkeseredett harcot vív a pozícióért, mintha politikai léte függne tőle. Egy-egy időközi választás ered­ményét harsonák hangja viszi el a polgár­sághoz és eredményéből távoli jövők képét vetítik következményül a politika fehér vász­nára. Nálunk még csak jelölt sem akad — deipokratikus polgári jelölt — egy olyan kerületbe, amely pedig kisgazdaképviselöjén keresztül is demokratikus és polgári akaratát nyilvánította. Kormánypárti fajvédő jelölt és vele szem­ben a kormány frakcióját tevő kisgazdák je­löltje: ezt a két zászlót tűzték le eddig Bihar- kereszlesen. Ellenzéknek híre sincs. Pedig az egész ellenzéki tábornak ott kellene lennie már, agitálni és meggyőzni, rábeszélni és lel­kesíteni, megnyerni és fanatizálni a maga elhivatottsága mellett. Azt mondják: nyílt választás van, terror van? Nem őszinte, csak kibúvót kereső kifogás ez. Az általános vá­lasztásokon is volt erőszak és volt nyílt sza­vazás, mégis magasra emelték a zászlót min­denütt, mégis küzdöttek és mégis értek el eredményt. Ha néhol mást nem is. de leg­alább azt, hogy az egész ország közvéleménye láthatta: csak az erőszak tudta kicsavarni a kézből a zászlót, melynek meglépett lobo- gójú rúd ja ma is dacos dárdaként mered ég felé nem egy kerületben. Most van parla­ment és van immunitás, most könnyebb a helyzet, mint akkor, most nyílt szavazásról és terrorról beszélni csak meghátrálás oly veszedelmek elől, melynek a liberális polgár­ság lelkes' és bátor serege rebbenés nélkül nézett szemébe az általános választásokon. De most a front mögött folyik a csata, nem harci kedv és nem lelkesedés füti az urak egy részét, hanem a túláradó és fékez- hetétlen vezéri ambíció. Nos; címet adomá­nyozhatnak maguknak és egymásnak. De íme: hová tűnik vezérségük az első ütkö­zetben, hová hajtja őket képességük aránya túlméretezett törekvéseikhez. Csatát vesztenek, olyan csatát, melyet nem is álltak és ami lesújtóan szomorú: tehetet­lenségük a polgárság várfokát engedi át az ellenfélnek. SZÉTVÁLASZTOTTÁK BACHER EMÉS ÜGYÉT ......... .......... Ba cher Emillel szemben a vizsgálóbíró íentartotta az előzetes letartóztatást Medvés-Medico vizsgálóbíró délelőtt hosszasan hallgatta ki Bacher Emilt és Fábry Oszkárt — A Molinum megkéri a kényszerfelszámolást a Viktória- konszern ügyében, ha nem tud Bacherrel dolgozni A letartóztatott malomigazgitók ügyében tegnap, Péter és Pál napján az ügy aktáit kiosztották Mednét-Medico István' vizsgáló­bírónak, aki azokat hazavitte lakására, hogy áttanulmányozza, ‘mielőtt a kihallgatásokat megkezdi. Tegnap megjelnt az ügyészség folyosóján Bacher Emilné, kesében egy nagy ró- zaaewkorral és engedélyt kért az ügyészségtől, hogy te­kintettel házasságuk évfordulójáráa, a rózsa­csokrot beadhassa fittjének és vele beszélget­hessen. Az engedélyt megadták neki, úgy­szintén Fábry Oszkár testvérének is, aki szintén hosszasabba® beszélgetett letartózta­tott fivérével. A védőügyvédekből álló nagy csoport közepette fejtegették, hogy szerintük a vád nem nyugszik erős alapon, mért az a körül­mény, amelyet az ügyészség vád tárgyává tett, tudniillik, hogy Bacher a londoni öt­negyedmilliós kölcsönért terhes kamatokat fizetett, a védők szerint nem fedi a tényeket. Rámutattak arra, hogy az angol bankárok­nak Bacher mindössze négy-öt százalék ren­des kamatot, továbbá hat százalék szuper- proviziókamatot fizetett, tehát . mindössze legfeljebb 11 százalékot, ho­lott ugyanakkor Budapesten a kölcsön­kamatláb legalább 20 százalék volt. A hűtlen kezelés bűntettének kritériuma megkívánja, hogy a gyanúsított tudatosan károsítsa meg vállalatát, már pedig a védő szerint Bacher esetében ez nem állapítható. Egyébként az ügyészségen azt hiszik, hogy tömegesen fognak érkezni feljelentések a Viktoria-malom letartóztatott igazgatója el­len. Lehet, hegy talán az angolok is megteszik a felje­lentést, bár ezideig ilyenirányú lépések még nem történtek. Nincs kizárva az sem, hogy a kisebb részvé­nyesek a szenzáció hatása alatt feljelenté­sekkel próbálják majd visszaszerezni árfo­lyamveszteségüket. Fábry Oszkár ügyében a védő azt hangoz­tatja, hogy az a másfélmilliárdos clőlegkölcsön tu­lajdonképpen a kamatokkal szaporo­dott fel ennyire. Egyébként pedig Fábry két villájára és tel­kére wlzálogbiztosítást is adott a Concordiá- val símben. Különben is — mondja a védő •— a Concordia közgyűlése a beterjesztett mérlllgekből tudomásul vette azt az akciót, amefyre a felmentvényt az igazgatóságnak megadta és a Concordia még mai is teljesen aktív. Bachert ma délelőtt hallgatta ki a vizsgálóbíró Medves-Médico István vizsgálóbíró ma dél­előtt kilenc órakor már bejött hivatalába és intézkedett, hogy maga elé vezettesse a le­tartóztatott malomigazgatókat. Elsőnek Ba­cher Emilt vezették eléje, akinek vallatása hosszii ideig eltart. A vizsgálóbíró délután két óráig végzett a kihallgatásokkal, nyomban kihirdette határozatát. Megakadt a Viktória ügyeinek lebonyolítása Bacher Emil letartóztatása igen kellemet­len helyzetbe hozta a Molinum igazgatósá­gát, amely eddig állandóan együtt működött Bacherrel és az ö útbaigazításai és felvilágo­sításai alapján intézte a likvidációnak és az ügyek rendezésének súlyos munkáját. A Mo­linum igazgatósága legutóbbi ülésén meg­állapította, hogy csak úgy tudja a nyugodt likvidációt biztosítani és a Yiktória-konszern ügyeit tovább vinni, ha Bacher Emil közreműködése továbbra is biztosílva van számára. Ha ezt nem biztosítják a Molinum számára, nem marad más út, mint a kényszerfelszá­molás kérelmezése, amit a Molinum kényte­len lesz megkérni, ha Bacher ügyében a leg­rövidebb időn belül megfelelő intézkedés nem történik. Természetesen ilyen körülmé­nyek között a Molinum a dolgokért nem vál­lalja a további felelősséget a hitelezőkkel szemben. Értesülésünk szerint a Molinum a helyzetről illetékes helyen jelentést tett. Egyébiránt Bacher ügyét teljesen elkülö­nítették Fábry élőt, úgy hogy mind a két ügyben külön végzést kell majd hoznia Medvés vizsgálóbírónak. Délután fél három órakor hirdette ki a vizsgálóbíró Bacher Emil előtt meghozott határozatát, amely szerint hűtlen kezelés bűntette címén fentartja ellene az előzetes letartóztatást. A határozat ellen Székely Lajos dr. védő fel- folyamodást jelentett be. Amikor Bacher Emil elhagyta a vizsgálóbíró szobáját, kint 'az előszobában nem tudott uralkodni Idegein és görcsös sírásba tört ki. Védője -vigasztalta, hogy. a vádtanácsnál re­mélheti, hogy megváltoztatják a yizsgálóbíró döntését! Ezután Fábry Oszkárt kísérték be a vizs­gálóbíróhoz, akinek kihallgatása lapunk zár­takor még folgik. Megválasztották a BSzKRT új igazgatóságát A BESzKÁRT ma tartotta közgyűlését Si- pőcz Jenő elnöklésével. A közgyűlés megál­lapította a társaság felértékelt megnyitó mérlegét, elfogadta az igazgatóság 1925. üz­letévi jelentését és zárszámadását s úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelőbizottságnak a fölmentvényt megadta. Az igazgatóság tagjai maradtak további három év tartamára a régi igazgatósági tagok közül Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos alpolgármester, Buday Dezső, Erney Károly, Kandó Kálmán, Platthy György dr., Rényi Dezső vezérigazgató. Az igazgatóság új tagjaivá megválasztották ugyancsak három évre a következőket: Bedő Mór dr., Bíró De­zső, Ereky Károly, Gordon Róbert, Hajdú Marcel dr., Márkus Jenő, Sávolt János, Szabó József, Vázsonyi Jenő. Uj Spartacus szövetség alakult Berlinben, mely szakít a moszkvai ínternacionáléval Berlin, június 29. "> Kati Iván, volt kommunista képviselő, aki Jnég nemrégiben a német kommunista párt egyik vezére volt, új szélső baloldali szövet­séget alakított Spartacus szövetség névvel. A szövetségben az általános munkásszö­vetség, a közlekedési ipar munkásainak szö­vetsége és a német kommunista párt ellen­zéke vesz részt. Az új Spartacus szövetség kimondott célja: szakítás Moszkvával és a proletariátus valamennyi eddigi nemzetközi szervezetével. c »

Next

/
Thumbnails
Contents