Esti Kurir, 1927. július (5. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

Péntek, 1927 jalius 1 3. oldal EGYRE BONYOLÓDIK LEÓN DAUDET KISZABADÍTÁSÁNAK REJTÉLYE mű ■" ...................... Pu jo után újabb letartóztatások várhatók a Daudet-ügyben, mert állítólag állami tisztviselők is összejátszottak a rojalistákkal Letartóztatták Maurice Pujo-t, a L’Action Francaise főszerkesztőjét — Nem találják Dáudet-t, aki nyugodtan Írja a vezércikkeket lapjába, amely egyre élesebben támadja a kormányt és a hatóságokat — Hogyan történt a rejtélyes telefonbeszélgetés? Párizs, junius 30. Pujot, az Action Francaise főszerkesztőjét ma délután 1 órakor lakásán letartóz­tatták. A letartóztatás incidens nélkül történt. Pujot azzal a megokolással tartóztatták le, hogy hivatalos hatalmat bitorolt. Rövid ki­hallgatása után a vizsgálóbírótól a Soníé-fog- házba kisérték át. Az Áction Francaise helyiségeiben tartott mai házkutatás során, a lapok jelentése sze­rint, ót telefonvezetéken kívül, amelyek közül kettő normálisan, a többi három pedig csak napközben működött, még bét másik csatlakozást találtak, amelyeket, úgy látszik, előírás ellenére hasz­náltak. Mauras, az Action Francaise szerkesztője újságírók előtt kijelentette, hogy Pujo főszer­kesztő letartóziatása csak cselfogás a rend­őrség részéről. A kormány ezáltal Daudet-t arra akarja kényszeríteni, hogy elhagyja rejtekhelyét. A csapda azonban túlságosan átlátszó, — fűzte hozzá Mauras — és Daudet nem hagyja el biztos búvóhelyét. Párizs, junius 30. (Az Esti Kurír távirata.) Toursból jelentik, hogy a Laroche-kastélvt, melyben Daudet anyja tartózkodik, rendőrség és csendőrség szigorúan őrzi, mert azt hiszik, hogy Daudet ideszökött. Ezidöszerint a kastélyban Daudet anyja és családjának több tagja tartózkodik. Brüsszelben az a hir terjedt el, hogy Daudet két francia ember kíséretében gépkocsin Namurba érkezett és vasúton Brüsszelbe utazott tovább. A hirt fönlartással a lapok is közlik. Daudet lapjának provokáló támadásai a kormány ellen Párizs, junius 30. f.lz Esti Kurír tudósitójának ielefonjelcn- tése.) A Daudct-iigyben Párizsnak tegnap óta újabb szenzációja van. A rendőrség letartóz­tatta Mauritze Pujot, a L'Action Francaise fő­szerkesztőjét. Rögtön meg kell állapítanom, bögy bármennyire is felizgatta a kedélyeket ez á. úribb letartó'tatás, mégsem érte váratlanul a fentié. ségnek v az intézkedése Párizs kö­zönségét. A L'Acüon Francaise azóta, hogy Daudet-l letartóztatták, de különösen azóta, hogy Daudei-t sikerült a börtönből kiszabadi- taniok, valósággal kiprovokálta a rendőrség leg- erélyesebb intézkedéséit. Nem beszélek arról, hogy amióta Daudet sza­badlábon van, nyugodtan írja a vezércikkeket a L'Action Francaisc-be és ezekben a vezér­cikkekben a legsulgosabb vádakat emeli ismét a kormány tagjai ellen. Tetemre hívja a mi­nisztereket meggyilkolt fiának sírjához és le­jére olvassa Poincarénak, Barthounak és Sarrautnak, hogy tudniok kell a gyilkosságról és tisztában kell lenniök azzal, ki és kinek fel- bujtására gyilkolta meg a fiát. Már maga az a tény, hogy León Daudet-lól közölnek vezér­cikkeket, a véksökig kiélezel a helyzetet a rojalis- ták és a kormány között. De ennek tulajdonképpen csak a legkisebb része lehetett abban, hogy a kormány a lcg- erélyesebb lépésekre szánta el magát. Amit a L'Action Francaise politikai cikkekben és ri­portjaiban a kormány megrágalmazása és a törvényes intézkedések kifigurázása terén pro­dukál, az jelűimül minden képzeletet. Odahaza valószinütlenül fog hatni már maga az a tény is, hogy a L’Action Francaise a legteljesebb részletességgel közli a tizs- gálóbiró kihallgatásait, De nemcsak ezt teszi, hanem ugyanakkor, amikor a vizsgálóbíró kérdéseit és a kiliallga- tottaknak erre adott válaszait nyilvánosságra hozza, nyomban megtámadja a vizsgálóbírót, kioktatja, hogy miért volt helytelen a feltett kérdés és hogy milyen lilkos és bűnös tenden­ciák húzódtak meg a kérdés feltevésének hát­terében. Maurice Pujot, a lap főszerkesztőjét tegnap tartóztatták le, de már elsöizben teg­napelőtt is kihallgatták. A vizsgálatot vezető biró aziránt érdeklődött Pujonál, hogy ki irta a L'Action Francaise vasárnapi B VILLANEGYEDBEN UDR LEGSZEBB HELYEN Bimbó-utca 1 szánul sarok’aázban (a statiszti­kai Hivatallal szemben) l-3-4-5 szólás iiiüss minden komforttal, központi fűtéssel, melep- vrzszolgáltatássat ! lüfigpre kiad Katona. Székely, Molnár építészek. V. Személynök-uico 9 Telefon: 298-1 ). számában azt a riportot, amely Daudet megszöktetéséről számol be. (Es amelyet az Esti Kurír is közölt. A L’Ac­tion Francaise közlése szerint Pujo erre a következőket mondta: — A kérdéses cikk szerzője én vagyok. Én irtain olyan urak információi alapján, akik Daudet kiszabaditásában résztvettek. Az il­lető urakat én már régóla ismerem, azok tel­jesen szavahihetők, úgyhogy megnyugtatha­tom a vizsgálóbíró urat; Daudet kiszabadítása szóról-szóra, betű­ről betiirc úgy történt, ahogy én azt a L’Action Francaiscba megírtam. Hogy kik voltak ezek az informátorok, arra vonatkozóan megtagadom a választ a hivatali titoktartás alapján. Egyébként még csak annyit kívánok megjegyezni, hogy azokkal az urakkal, akik Daudet kiszabaditásában résztvettek és akiknek információi alapján én a kérdéses cikket megírtam, teljes mér­tékben szolidaritást vállalok. Méltóztassék ezt, vizsgálóbiró ur, tudomásul venni. A vizsgálóbiró a legteljesebb nyugalommal fogadta az L’Action Francaise főszerkesztő­jének kijelentéseit és a riport egyes részle­teire vonatkozóan intézett hozzá újabb kér­déseket. Pujo részben válaszolt, részben fö­lényesen elhárította magától a vizsgálóbiró érdeklődését, majd kioktatta a vizsgálóbírót és előadta, hogy egyes kérdésekben, úgy lát­szik. nincsen kellően informálva. Súlyos gyanuokok a Santé igazgatója ellen A tudósítás végén a lap megjegyzi, hogy a vizsgálóbiró állítólag olyan kijelentést is tett Pujo előli, minthogyha a törvényszék a Santé-fogbáz vezetőjét vád alá akarná helyezni. A vizsgálóbiró szerint ugyanis különböző gyanús momentumok merültek fel a vizsgálat során, amelyek kétségessé teszik, úgy a L’Action Francaiseban megjelent ludósilást, mint a Santé-fogház igazgatójának azt a val­lomását, amely szerint ő az első telefonbeszél­getés után újra felhívta a belügyminisztériumot és hogy ez újabb telefonbeszélgetés során a belügyminiszter álilólagos titkára megerősítette azt az utasítást, amely szerint. Daudet-t sza­badlábra kell helyezni. — Szóval — teszi hozzá a L’Aciton Fran- caise — már keresik a bűnbakot, pedig vilá­gos, hogy itten nem a fogházigazgató, hanem bűnösök maguk a miniszterek, akiket a teljes felelősség súlya terhel azért, hogy rövid idő­vel ezelőtt ugyancsak telefonutasitásra helyeztek szabadlábra a kommunista Girardint. A miniszter urak érzik a maguk bűnösségét. Azért keresnek bűnbakot, hogy magukról a felelősséget elhárítsák és ezért szeretnék most víz alá nyomni a szegény fogházigazgatót. Meg kell mondanunk őszintén: elég undorító, amit a miniszter urak csinálnak. „A pulykák dühe“ A L’Action Francaise-nak ugyancsak ebben a számában Charles Maurras, a lap egyik politikai igazgatója, hosszabb cikket irt Dau­det kiszabadításának politikai konzekven­ciáiról. A cikk cime: «A pulykák dühén. A cikknek ez a cime négyhasábos szedéssel óriási betűkkel a lap fején is szerepei. Ebben a cikkben Charles Maurras a legélesebb han­gon rohan neki a kormányzatnak és a ható­ságoknak. Büszkén veri a mellét, hogy a L’Action Francaisenak sikerült a bűnös minisztereket nevetsé­gessé tenni. Azután sorra veszi a kormány tagjait. Először Poincaréval szemben emel súlyos vádakat, majd Painlevét veszi tolla hegyére, aki a va­sárnapi napon beszédet tartott és ebbeír a beszédben kijelentette, hogy a törvény teljes szigorával fog lesújtani azokra, akik szembe­helyezkednek a törvénnyel és a kormány akaratával. — Mit feleljünk ezekre az ünnepélyes buta­ságokra? — Írja Charles Maurras. — Mit fe­leljünk Painlavé urnák, aki beszéde során va­lótlanságokat állított és igyekezett férevezetni a közvéleményt. Mi a magunk részéről megelég­szünk azzal, hogy meghazudtoljuk ezt a hülyét, aki az állam teljes hatalmával nem tudta megtorolni egy tizennégy és féléves gyermek meg­gyilkolását Ez a perverzitás, Painlevé ur, és nem az a magatartás, amellyel mi a törvény alkalmazá­sát és végrehajtását követeljük. Ha a pulyka nem volna pulyka, akkor vitatkozhatnánk, de a pulyka azért pulyka, hogy dühöngjön. Az igazság1 ki fog derülni! A törvény alkalmazása nem maradhat el és akkor egészen másokat fog sújtani, mint akikre a hatalom mai birlo- kosai gondolnak. Ezen a hangon és ugyanebben a modorban ir a L’Action Francaise keddi száma is. amely a közvetlen előzményeket szolgáltatta. — ugylátszik — Pujo letartóztatásához. Mindenki León Daudet-t keresi — Hiába pukkadnak a pulykák — Írja a L’Action Francaise — % nem fogják tudni felfedezni León Daudet rejtekhelyét. Pedig az államhatalom egész erejét meg­mozgatták déltől északig és kelettől nyugatig. Mindenki León Daudet-t keresi. Rendőrök, csendőrök, ügyészek, újságírók űzik a nemes vadat, remegve és gyűlölettel. Kiadták a pa­rancsot, hogy Daudet-t ma reggelig feltétlenül elő kell keríteni, minden áron fel kell kutatni a rejtekhelyén. Hiába! Mindenki León Dau- det-t keresi: a csendőrök egész brigádjai, az egész politikai rendőrség, de nemcsak katona­ság és nemcsak csendőrség, hanem öt üldö­zik a polgárőrök és a tűzoltók, a mentők és a repülök, mind a L’Action Francaié*; főszerkesztő­jének nyomában lohol. De rossz a szimat és hiábavaló minden izga­lom! Hozzávetőleges számítás szerint 80.000 embert mozgósított a belügyminiszter, hogy kézrekeritsc León Daudel-t. A L’Action Fran- caisc munkatársainak minden lépését figyelik, a biciklistákat, a szolgákat, a telefonistákat detektívek raja veszi körül, lia elhagyják a L'Action Francaise szerkesztőséget. A nyomo­zást kiterjesztik a határon túlra is. Az állam legmagasabb rendőri és igazságszolgáltatási tényezői értekezletet értekezlet után tarta­nak, állandó permanenciában vannak, egy­mást érik a tanácskozások a törvényszéken, az ügyészségen és a parlamentben. Mindez azért, hogy elfogjanak egy embert, aki sikra- szállt azért, hogy ne maradjon büntetlenül egy gyi ;ság, amelynek gyermeke esett ál­dozatául. Kiderült, hogy a belügyminiszterit nem is hívták fel a fogházat Közben tovább folynak a részletes tudósí­tások a vizsgálóbiró kihallgatásáról. A vizs­gálóbíró maga elé idézte a belügyminiszté­rium telefonkezelőjét, aki a kérdéses időben á belügyminisztériumban szolgalatot teljesí­tett. A telefonkezelő vallomása szerint a kér­déses napon , a belügyminisztériumból nem keresték a fogházat, viszont a fogházból csak egy- Ízben keresték a belügyminisztert. A telefonkezelőnek ez a vallomása tehát ele­den szembenáll a fogház igazgatójának vallo­másával, aki szerint ugyanis kétszer kereslek a fogházból a belügyminisztériumot. Elsöiz­ben, amikor a fogház igazgatójának sikerült összeköttetést kapnia a belügyminisztérium­mal, a fogház igazgatója megnyugtató választ kapott és csak másodízben, amikor a szabad- lábrahelyezés megtörténtéről akart referálni a miniszternek, ludla meg, hogy felültették. A belügyminisztérium telefonkezelője egyéb­ként azt is vallotta, hogy a kérdéses időben valóban' nagyon sok telefonvonalat használtak a belügymi­nisztériumban, mert ebben az időben adták le az újságírók tudósilásaikat a lapoknak a belügyminisz­tériumban történt eseményekről. — Olyan esetről azonban nem- tudok — vallotta a telefonkezelő —, hogy a tizenkét telefonvonalból tizenegy el lett volna foglalva. A vallomásnak ez a része is szemben áll a L'Action Francaise beállításával. A L’Action Francaise ugyanis azt, hogy a fogház, igaz­gatója a belügyminisztériumtól megnyugtató választ kapott, azzal indokolta meg, hogy tizenkét vonal közül tizenegyet a király rikkancsai foglalták le, a tizenkettedik szabad vonal végén pedig szinten egv királyrikkancs ült. Mindebből világos egyébként, hogy a L’Action’ Francaise beállításának hiteles­ségét a vizsgálat eddigi stádiumában is i sikerült megdönteni. t ügy látszik tehát, hogy vagy a fogA gatója volt beavatva az ügybe, vagtm minisztérium egyik tisztviselője voM rikkancsainak barátja. Érzi ezt az L'Aktion l'raucaise^B teljes mértékben menteni a fogh^Hj ami azonban a vizsgálat mai sjflfl kább árt. mint használ a mik. Pujo letartóztatását is eaise támadásétól Inggel lemi^HM| hozzák Kapcsola11 u. hogy Daudet iiiegszöktetésOról^HH-H nem telelt meg ma- módon- e r eddigi várhatók, Magát segíti, M W a liter má íaiüer fensie csili, kóser Siófok Mazi# iunius 1-tő! szeptember 13-ig egész évben K nyitva / Bejáró vendégeket elfogadunk. Mérsékel#

Next

/
Thumbnails
Contents