Esti Kurir, 1929. június (7. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

t r 1929 MÁJ. 3 | 'Jj ULSHáE llllllllll^^ .............Ili.......... ll III, 'II- .... ifi |! F ,1 ni'lll,l1nillll»Hnil1lllllll!ltixIMBmEgg^^^ÍS^^^^^^sdg8^lLiJlJJrn^... ■i illlJiPTl ^ ■..„niiiiiin'11111111' r# lll||||lljl1,,.........»iijil!]|]|| ........................................................................ '‘""‘“iiiiniii,,,,,,, PHifcto,,, ll lll,llllll,llll|i | 1|||í||||||!|| l1"11"""' giiilll|‘ | 1||j pl""111.... líl fnilMl11 ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ­KIÁBAN Ke. 1.50, JUGOSZLÁVIÁBAN 2Vs DINÁR, AUSZTRIÁBAN 30 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAYKÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V., V AD ÁS Z-U T C A 11 TELEFONSZÁM: 261-41, 261-42, 261-43, 268- 28 KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. TELEFON SZÁMOK: 122-88 és 254-05 VII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1929 JUNIUS 1 SZOMBAT 121. SZÁM Mas rádiómellékleten a teljes heti műsor A MUNKÁSPÁRT DÖNTŐ GYŐZELME AZ ANGOL VÁLASZTÁSOKON wvaí\5\5\SVí^­Eddig Í65 munkáspárti képviselőt választottak meg 123 konzervatívval, 21 libe­rálissal s 6 páríonkivíilível szemben Angliában *tsi/l/lstn^­Az eddigi eredmények szerint a munkáspárt abszolút többséget szerzett — MacDonald lesz az uj kormány elnöke — Baldwin Olivért, a konzervatív miniszterelnök fiát munkáspárti programmal megválasztották — Az angol király újból lázas betegen fekszik Óráról-órára hozza a táviró a friss hí­reket Angliából. Nem túlzás és nem is frá­zis: az egész világ szeme feszülten figyeli a brit szigetek választási eredményeit, mert ugylehet, Európa és talán az egész világ közel politikájának iránya dől el a mostani választással. Ha végső eredmény- vonalat e percben nem is lehet vonni, egy bizonyos: közbeeső kisebb hullámzá­sok felett is élesen kidomborodik az an­gol munkáspárt, a Labour Party döntő és fölényes megnövekedése, előnyomulása. Bennünket nem lep meg ez az ered­mény, mert a haladás gondolatának győ­zelmét látjuk benne. Mellékes, nem fon­tos szempont, hogy az angol Labour Party mennyire áll közel, vágy távol a szociáldemokráciától. A haladás gondo­lata országonként más és más pártban ölt testet. A polgárság temperamentumá­tól, kívánságaitól, gyakran a hatalom magatartásától és a speciális viszonyoktól is függ, hogy vájjon radikalizmusban, liberalizmusban, vagy szocializmusban találja-e meg érvényesülését. Egy bizo­nyos, s ez az, hogy a Baldwin-kormány bukása az angol nemzet tiltakozását je­lenti a konzervatív kormányzaton belül megnyilvánuló reakciós kísérletekkel szemben. Ha Anglia talán a legalkalmatlanabb melegágya is a diktatórikus törekvések­nek, tagadhatatlan, hogy a Baldwin-kor­mány belügyminiszterének. Joynson- Hicksnek nyilatkozataiban nem egyszer felcsendült a mussolinizmus visszhangja. Joynson-Hicks és — ha talán kevesebb éllel és kevésbé aláhúzva, de tagadhatat­lanul — Chamberlain külügyminiszter is igen jelentős rokonszenvet tápláltak a fa­sizmus politikája iránt. Nos: a választá­sok most megmutatják, hogy az angol pol­gárság nagyon távol áll attól, hogy ebben a. rokonszenvben osztozzék. Amiként a nemzetek valójában min­denütt távol állnak tőle. A háború után természetszerűleg felütötte fejét majd minden országban a reakció. De ahol a nemzetnek módja volt rá, hogy akaratát szabadon és tisztán nyilváníthassa, ott mindenütt szembefordult e kísérletekkel. Reakciós rendszerek és diktatúrák csupán ott tudják ideig-óráig tartani magukat, ahol a nemzetet megfosztották szabad akaratának nyilvánításától. Megmondjuk őszintén: igaz örömmel fogadjuk az angol választások eredmé­nyét. Mert — ismételjük — nem egy párt­nak, hanem a haladásnak, a béke gondola­tának érvényesülését látjuk benne. És azt ajánlanék a diktatúrák magyar híveinek, hogy türtőztessék csalódottsá­gukat az eredmény fölött s ne ismételjék meg azt a hibát, amelybe beleestek, ami­kor kitörő örömmel fogadták legutóbb a konzervatív párt győzelmét. A rajtunk esett igazságtalanságok reparálásának, a magyar revíziós törekvéseknek érvényesü­lését retji magában az angol választások eredménye. Az angol haladó pártok éle­sen körvonalozott programjában hangsú­lyozottan szerepel úgy a leszerelés, mint az igazságtalanságok orvoslásának célkitű­zése. Mind a kettő: több, mint egyetlen pártnak egyszerű programpontja. Mind a kettő: mélyen gyökerezik a népek lelki- ismeretében és vágyában. S feltartóztatha­tatlanul tör előre az alkotmányos nemze­tek országaiban: határt csupán az erőszak próbál és tud szabni nekik. • A tiszta választások Angliában, a békés fejlődés és emberi haladás útját jelölik ki a jövőre. Ez az ut nem lehet közömbös számunkra. Erről érkezeti mai távirataink: London, május 31. (Wolff). Az eddig megszámlált szavazatok alapján 145 munkáspárti, 04 konzervatív, 18 liberális és (* pártonkivüH képviselőt válasz­tottak. A munkáspárt 211 kerületben 54 uj mandátumot nyert és csak hármai veszített London, május 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az angol választások eddigi eredményei arra mu­tatnak, hogy a munkáspárt rendkívül megerő­södve fog kikerülni a választási harcból. A konzervatív párt feltűnően sok mandátumot veszített, amelyeknek legnagyobb részét a munkáspárt hódította el. A liberális párt re­ményei nem váltak valóra s a párt az eddigi eredmények alapján aligha lesz újból számot­tevő faktor a parlamentben. Ma reggel 5 óráig 211 választókerület ered­ménye vlát ismertté. A munkáspárt chcbn a 211 kerületben 56 uj mandátumot nyert, mig régi mandá­tumaiból csak hármat veszített. A konzervatív párt 54 mandátumot veszített, mig uj mandátumot csak egyet tudott sze­rezni. A liberális párt mandátumvesztesége tiz, mandátumnyeresége pedig 8. A többi párt 2 mandátumot veszített és egyet nyert. A munkáspárt ebben a 211 kerületben ab­szolút többségben van s konzervatív párt vesz­teségei oly nagyok, hogy a további eredmé­nyek most már aligha billenthetik a mérleget oly nagymértékben a konzervatív párt javára, hogy abszolút többsége biztosítható legyen. A következő választási eredményhirdetés való­színűleg csak délben lesz. Addigra a 615 vá­lasztókerület mandátumainak legnagyobb része cldől. Az ismertebb politikusok közül eddig újból mandátumhoz jutottak: Cunliff-Lister keres­kedelmi miniszter, Locker-Lampson helyettes külügyi államtitkár, Steelc-Maitland munka­ügyi miniszter megbukott választókerületében. A mtmkáspárfnak több man­dátuma van mint a konzer­vatív és liberális pártoknak együttvéve London, május 31. (MTI.) A választásokról délután háromne- gVed egy óra körül közlik, hogy eddig a konzervatívoknak nyolcvan, a munkás­pártnak százhuszonkettő és o liberálisoknak tizenöt mandátumuk van. A munkáspárt köreiben különösen nagy elégtételt éreznek a birminghami ipari központban el­ért eredmények miatt. Saaerwem Jelents Londonból 55Most már biztos, 5?.©gy MacDonald lesz az uj kormány elnöke*4 Párizs, május 31. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) .fü­les Sauérwein, a Maiin Londonba kiküldőit külön tudósítója, ma reggel három órakor fel­adott táviratában közli, hogy már a konzrvaiiv lapok is beismerik, hogy a munkáspárt döntő győzelmet ara­tott. A Daily Express szerint a konzervatívok az egész vonalon teljes vereséget szenvedtek. A szocialista mandátumnyereségek száma min­den várakozáson felül van. Sauerwein szerint már most is bizonyos, hogy Anglia uj kormánya Mac Donald el­nöklete alatt fog állani. Ebben a pillanatban . már csak az a kérdés, hogy a munkáspárt győzelme abszolút, vagy relatív többség lesz-e. Ha a munkáspárt mán­dátumnyeresége az eddigi arányban növek­szik, akkor nincs kizárva, hogy Mac Donald ma cetig az alsóház háromszáz mandátuma fölött rendelkezik. Repülőgépen érkezeti Londonba a beteg* király udvari orvosa London, május 31. Hivatalos jelentés szerint a király újból meghűlt és lázas, úgyhogy orvosai tanácsára egyelőre ágyban marad. Lord Dawsoiul első udvari orvost, aki Fran­ciaországban töltötte szabadságát, táviratilag visszahívták. Az udvari orvos repülőgépen tegnap délután érkezeit meg Londonba és egyenesen a windsori palotába sietett. Csak­hamar értesítették a király állapotáról a wa­lesi herceget, továbbá a vorki herceget és her­cegnőt. Utóbbiak jelenleg Edenburgban tar­tózkodnak. A király már a hét elején ismételten panasz­kodott, hogy nem jól érzi magát. Valószínűleg akkor hűlhetett meg, amikor a királyné hat­vankettedik születésnapján délután a szabad­ban uzsonnázott. Egyelőre még semmi sem mu­tatja, hogy a lezajlott betegség visszatéré­sétől kellene tartani, de itteni orvosi körök mindenesetre messzemenő óvatosságot hang­súlyoznak, tekintettel a király előrehaladott korára és lábbadozó állapotára. Egyébként a király állapotáról ma újabb hivatalos jelentést adnak ki. Általában sajnálatosnak tartják, hogy a ki­rály épen a választások alkalmával beegedel! meg. Azt hiszik azonban, hogy a már régebben felállított államtanács, amely ma is fennáll, egyelőre megteheti a szükséges intézkedéseket, noha alkotmányjogi tekintélyek nem értenek egyet abban, vájjon az államtanács elfo­gadhat ja-e a kormány esetleges braon- dását. A parlament valószínűleg csak junius 25-én ül össze és addig a király állapota is valószí­nűleg egészen megjavulhat. A kabinet minden­esetre a jövő hét elején alaposan átvizsgálja az uj helyzetet és eseteg az államtanács tag­jaival, a király orvosaival és a"pártvezérekkel is tanácskozni fog a követendő teendőkről. A régensségi törvényjavaslat előterjesztéséhez természetesen mindjárt a választások befeje­zése után össze kellene hívni a Házat. Alkotmányjogi szokás szerint, a kormány mindenesetre lemond, ez a lemondás azonban konzervatív győzelem cseisn csak formásáig volna. Ebben az esetben Baldwin rekonstruál­ná kabinetjét. Ha a konzerv.. li\ part maradna számszerűleg a legnagyobb, de abszolút több­ség nélkül, akkor Baldwin állítólag megma­radna helyén és az egyesül' ellenzékre hagyná azt az ódiumot, hogy bukását valamely kon­krét kérdéssel kapcsolatban előidézzék.

Next

/
Thumbnails
Contents