Esti Kurir, 1929. július (7. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-02 / 146. szám

■ 1 ■ Ferenc Ferdínánd meggyilkolásától a világháború kitöréséig TAKARÉKOSSÁG, RENDSZERVÁLTOZÁS Teleszky megállapításainak hangulatá­ban ment szét a törvényhozás. Takaré­koskodjunk, mert különben súlyos bajok következnek. Takarékoskodjunk, mert a kormány gazdálkodását nem birja to­vább a magyar társadalom. Amit az egész esztendőn át hirdettek a törvényhozás két házában, azt domborította ki pregnánsan Teleszky és tulajdonképpen minden köz­gazdász és minden politikus leikéből p;észélt, amikor a hibákra rámutatott. rHogy most visszatérünk Teleszkvre, an­nak tulajdonképpen nem kellene külön magyarázatát adni, mert nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire létünkbe vágó volna végre egy uj gazdálkodás kor­szakát elkezdeni. De külön alkalmid szol­gál a Teleszky-féle kritika fölelevenitése, mert hogy szétment a Ház és szétment a felsóház, máris azt Jeb"^ tapasztalni, hogy minden megy a maga régi utján. Pusz­tába kiáltott Teleszky és falrahányt bor­sóként pattogod le egy esztendő gazda­sági kritikája a kormányról. Lám, való- bdh semmi remény, mert amint Teleszky mondotta, mindaz, amit az ország érde­kében most tenni kellene, csak gyökeres rendszerváltozás után várható. Ha nincs gyökeres rendszerváltozás, hiába remél a magyar társadalom, ha a politika terén marad minden a régiben, a gazdasági ál­lapot nem változhat meg. És hogy ez mennyire így van, ezt már a legújabb példák demonstrálják. Olvassuk egy párizsi jelentésben, hogy a párizsi magyar követség eladja a Champs Elysées mögötti elegáns palotá­ját, illetve elcseréli egy másik, nagyobb- méretü épülettel, amelybe a fölállítandó magyar kollégiumot fogják ugyancsak el­helyezni. Megvan tehát az újabb magyar Collegium Hungaricum az eddigiek mellé. Berlin, Rónia után Párizs és a kultur­fölény dicsőségére rövidesen bizonyosan lesz ilyen intézményünk Londonban és egyebütt is. mert a kulturfölény nem is­mer takarékosságot. A kulturfölény nem ismer lehetetlent, nem ismer gazdasági krízist, nem ismer semmi akadályt, amint a kormány gazdákodásában még sok ilyen akadálynemismerés jut kifejezésre. Hiábavaló minden érvelés a teherviselés határának hangoztatásával, a kormány egész gazdaságpolitikájában változatlanul megy a maga utján. A kritikát elutasítja fölényesen és napirendre tér fölötte. Min­den argumentumra megvan az ellenmon­dást nem ismerő kormányzati jelszó. Még a búza árát is Bethlen tekintélyével akar­ják rendbehozni, amint ezt a belügyi ál­lamtitkár vasárnapi beszédében Szarva­son megkísérelte. Majd Bethlen tekintélye bccsiilést hoz nekünk a külföldön és olyan kereskedelmi szerződéseket kötünk, amelyek lehetővé teszik a magyar föld termésének kedvezőbb értékesítését. így Véli a kormány egyik exponense és talán komolyan is gondolja. Hogy Bethlen te­kintélye fogja megingatni Chikágót, a Világparitást és teszi majd lehetővé, hogy h magyar föld termékeit kedvezőbben ér­tékesíthessük. Nekünk azonban az adott ^viszonyokat fes adott realitásokat kell sajnos, mérle­gelnünk a gazdasági helyzet megítélésé­nél és igy föl kell adnunk azt a kísérletet, hogy a kormány egyik funkcionáriusá­nak hangulatos megállapítását kövessük. Eddig nem sokat segített rajtunk gazda­sági téren a Bcthlen-féle tekintély. A föld hozama összezsugorodott és az ipar krí­zise után bekövetkezett a mezőgazdaság krízise is. Nem követjük a példaadó de­magógiát és elismerjük, hogy másutt is van gazdasági depresszió, hogy bizonyos mértékig európai jelenségről van itt szó. Csakhogy másutt levonták a depressziós állapot minden konzekvenciáját és. még Ausztria is a takarékosság eredményeit hirdeti ma már diadalmasan. Az angol költségvetési megtakarításokról már nem egyszer szóltunk. A bajokkal szemben a magángazdaságban mindig az a szokás, hogy a cégek, a vállalatok fokozottabb takarékosságra térnek át. Jobban meg­nézik a kiadásokat és igy igyekeznek a nehéz időkön átvergődni. Ezt kellene tennie a kormánynak is, összébb húzódni, szerényebben gazdálkodni és ezen az utón könnyíteni az emberek terhein. Min­den megtakarított fillérrel a dolgozó tár^ sadalom gondját lehetne igy enyhíteni.; De ettől a kormányzattól ezt hiába vár­juk. Megmondotta Teleszky is, csak gyöke­res rendszerváltozás segíthet itt. (F. O.) A RAJNAVIDÉK ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉG KÉRDÉSE AZ ANGOL TRÓNBESZÉDBEN „Ősszel már nem lesznek a Rajnavidéken hadgyakorlatok“ — György király ünnepélyes bevonulása Londonba — MacDonaldon és Hendersonon kivül Cecil lord konzervatív és Gilbert NLurray liberális képviselőket is kiküldi a kormány a Népszövetség ülésére — Francia-angol nézeteltérés London, július 1. (Az Esti Kurír tudósit újának távirata.) A Daily Mail értesülése szerint a Rajnavidék kiürítése ügyében megtörtént az első lépés. Az angol kormány közölte az angol meg­szálló csapatok wiesbadeni főhadiszállásával, hogy az idén ősszel már nem lesznek a Rajnavidéken hadgyakorlatok. Miután a megszálló csapatok angol legénységét az utóbbi tiz évben ezeken az őszi hadgyakor­latokon képezték ki, az őszi hadgyakorlatok elmaradása egyet jelent a Rajnavidék küszö­bönálló kiürítésével. Tizenkét Iont sterling egy ablakért,. . London, julius 1. Az uratkodópár ma délelőtt 10 óra 30 perc­kor kíséretével együtt Windsorból autón Lon­donba indul, ahová 11 óra 45 perc körül ér­kezik meg. Ha az időjárás megengedi, akkor a londoni Albcrt-Hallnál, a Kensington-park eilőtt nyitott, négyfogatu udvari diszhintó fogja várni őket s az uralkodópár az autóból átszáll a diszhintőba és a Hyde-parkon át körülbelül 2 és fél kilométernyi kerülővel bemegy a vá­rosba. A király és a királyné ezután a főbejáraton keresztül bevonul a Buckingham-palotába. Az udvari hintókat lovastestőrszakász fogja kísérni. A király úgy rendelkezett, hogy a hintók csialk lassú menetben vagy lépésben haladja­nak, hogy a közönség jól megnézhesse az egész bevonulást. Az uralkodópár bevonulása iránt olyan nagy érdeklődés mutatkozik, hogy az útvonal mentén levő jobb ablakokért 12 fontot is elkérnek egy órára. A szolgálatra kirendelt lovastestőrök csapatok­kal és udvari hintókkal ismételten gyakorlatot tartottak a Hyde-parkon való átvonulásból. Kedvezőtlen időjárás esetén az uralkodópár bennmarad a kocsiban, amelyek lassan fog­nak haladni. A londoni tartózkodás után a király Sandringhamba megy, ahol a nyár hátralevő részét tölti és valószínűleg néhány vadászaton is résztvesz. Pénteken MacDonald a szénbánya tulajdonosokkal a bányajogok állami kisajátításáról tárgyal lamdon, július 1. A Daily Herarld szerint a trónbeszéd a kö­vetkező pontokat fogja érinteni: a béke és a leszerelés, az Oroszországgal való összeköttetés, a inunkanéliség, a nyolcórai munkanapról szóló washing­toni egyezmény ratifikálása, a szénbá­nyák munkaideje és a szénipar. reorga­nizációja, a szakszervezetek jogai, a la­káskérdés és a nyomortanyák eltüntetése, a vas- és acélipar állapota, a nyugdijak. A leszerelés ügyében a trónbeszéd célozni fog a kormánynak ama szándékát, hogy konferenciát hívjon össze. A beszéd a Rajnavidék kiürítésével is fog foglal­kozni. A felirati vita a hét parlamenti programjának hátralévő részét egészen ki fogja tölteni. Az általános felirati vita szerdán kezdődik, az első konzervatív módosító javaslat péntekre várható, az esetleges liberális javaslatok csak a jövő hét elején kerülhetnek sorra. Csütör­tökön lesz az első interpellációs nap. A felirati javaslat indokolása alkalmával a miniszterelnök hosszabb beszédben ismerteti politikájának általános elveit. Szerdán Tho- ’.nas adja elő terveit a munkanélküliség le­küzdésére. A miniszterelnök pénteken fogadja a széW bányatulajdonosok szövetségének küldöttsé­gét. Ez alkalommal nemcsak a munkaidőről, hanem az általános rekonstrukciós kérdések­ről is szó esik, igy többek között a szénbányajogok állami kisajátításá­ról is. Ez a kormány programjának egyik pontja. A vas- és acélipar állapotának megvizsgálása ki fog terjedni a vámvédelem lehetőségeire, amit szakszervezeti körökben különös érdeklődés­sel várnak. A legutóbb kiadott egyik kommüniké sze­rint Rainsay MacDonald miniszterelnök Hen- derson külügyminiszterrel együtt utazik majd a népszövetség szeptemberi ülésszakára. A miniszterelnök Valószínűleg csak a teljes ülé­seken 'fog résztvenni, a külügyminiszter pe­dig az összes tanácsüléseken megjelenik. A külügyminiszter általában a legszorosabb érintkezést szándékozik fenlartani a népszö- 'vetséggel. A hivatalos angol népszövetségi delegá­cióban a miniszterelnökön és a külügy­miniszteren kivül a két ellenzéki pártnak egy-egy képviselője is részt fog venni. így liberális részről Gilbert Murray tanár, aki egyébként nem tagja az alsóháznak, inig a konzervativpárt képviseletében Lord Cecilt szeretnék bevonni a delegációba. A francia kormány nem hajlandó Londonban tárgyalni London, julius 1. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A’ Yoímg-egyezménnyel kapcsolatban tervbevett jóvátételi kormánykonferencia előkészítése ügyében folyó angol-francia diplomáciai tár­gyalások súlyos akadályokba ütköztek, mi­után a francia kormány az angol kormány hangsúlyozott kérése ellenére sem akar hozzájárulni ahhoz, hogy a kormány- konferenciát Londonban tartsák meg. Tijrrell lord, párizsi angol nagykövet ily kö­4 \TÍÍ40 fillér ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ: , S Z E R K E S Z T Ő S É G: V., V A D ÁS Z-UT CA U 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- , TELEFONSZÁM: 261-41, 261-42, 261-43, 268- 28 KIÁBAN Ke. 1.50, JUGOSZLÁVIÁBAN 2Va DINÁR, O A ^ A "V If A P fi I Y KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24/b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI fi.*. XTA *J» M. VT JS-I M. T E L E F O N S Z Á M O K: 122 — 88 és 254-05 VII. ÉVFOLYAM. ♦ B U D A P E S I, 1929 JULIUS 2 KEDD _________♦_________146. SZÁM-- -------------------------------------------------------­Az angol kormány meglesi az első hivatalos lépést a rafnavidéki, J^iegj^ szálló csapatok visszahívása iigyeB^xi

Next

/
Thumbnails
Contents