Esti Kurir, 1931. június (9. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P, NEGYEDÉVRE FŐSZERKESZTŐ 2 SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA 1 2.20 P. EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- r * TELEFONSZÁM: 261-41, 261-42, 261-43, 268-28 KIÁBAN 1.50 Ke., JLG0SZLÁV1ÁBAN 1.50 DINÁR, D ÁSS AV KÁ130I Y KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 241b. I. EM. AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI 1 I&nilVUA TE L E F O N S Z Á M O K: 12 2 - 8 8 é s 2 5 4 - 0 5 IX. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1931 JUNIUS 2KEDD 122. SZÁM A pápa éles beszédben fogfialt állást a fasiszta kormány kato- / likusellenes intézkedései ellen i .........— A kormány szerint a Katolikus Akció politikai propagandát foly­tatott — „Eleiünktőlmegfoszthatnak, de élném hallgattathatnak“ Miért oszlatták fel a katolikus egyesületeket előzött testvérekért, legyenek egységesek a testvéri szeretetben, ápolják a békét és ne tápláljanak haragot azokkal szemben, akik ül­döznek és rágalmaznak. A pápa beszédén és állásfoglalásén erősen látszott az az elhatározás, hogy nagyjelen-, tőségül kinyilatkoztatásnak szánta a szaléziá- nusok üdvözlő beszédére adott válaszát. incidensek fordultak elő, amelyek azonban távolról sem olyan súlyo­sak, mini egyes lapok jelentették. Az inciden­seket az olasz lakosság és különösen az egye­temi hallgatók spontán reakciójának lehet te­kinteni. Az eseményekkel kapcsolatban ismeretessé vált, hogy a Szentszék a vallásszabadság el­törlését követelte a fasciszta kormánytól, amely azonban ennek a kívánságnak nemcsak hogy nem tett eleget, de kijelentette, hogy a jövőben sem hajlandó ilyen lépésre. j Verona, junius X. (Az Esti Kurír tudósítójától.) Az Osservatore. Romano legújabb számában hirt ad arról, hogy néhány nappal ezelőtt fel akarták gyújtani a veronai püspöki palotát. A tudósítás szerint szerdán este autó érkezett a primási palota elé. Az autóról hamarosan benzinkannákat emeltek le. végiglocsollák a falakat és a nagykaput — azután meggyujlot- fák. Az autó a következő másodpercben már* el is tűnt a püspöki palota elől. Szerencsére! hamarosan értesítették a gyújtogatás! kísérlet-" röl a tűzoltóságot, amely néhány perc alatt megjelent a helyszínen és a már éppen feltörni akaró lángot ideje­korán eloltotta és ezzel óriási értékű műkincseket mentett meg a pusztulástól. Az Osservatore Romano . közlése szerint Olaszország többi részében is folytatódtak a katolikus papság elleni támadások. j Civila Veccliiában például fasiszta tüntetőig nyilt ‘utcán inzultállak egy katolikus papot: Hasonló eseteket jelentenek Velencéből é», Észak-ltáliából is. NYOLCVAN SZÁZALÉK Ha nem tudná valaki, hogy mit kíván a ke­reszténypárt: megtudhatja Czettler Jenőnek, a képviselőház és kereszténypárt alelnökének va­sárnapi beszámolójából. S viszont: érdemes megtudni, mert a kívánságok száma igen te­kintélyes, hangja igen erélyes. A keresztény- párt ilyenkor választások előtt nagyon demo­kratikus és méltányos programmal kedveske­dik. Mindenkit részesíteni óhajt (saját szavai) a közszabadságokban; kívánja azonfelül a vá­lasztások tisztaságát, az általános titkos vá­lasztójog fokozatos megvalósítását. A köz- gazdasági életben elitéi minden olyan irányt, amely «az embert a tőke rabszolgájává teszi* és a takarékosság terén is igen határozott kö­vetelései vannak. Mert a kereszténypárt né­hány héttel a választások előtt le akarja szál­lítani a költségvetést is, olyan szintre, amely arányban áll az ország teherviselési képes­ségével. Gondoskodik azonkívül az ország tekinté­lyéről is. Mert kimondja, hogy az ország te­kintélyét az erkölcsök szigorúságával, a nem­zeti balsorshoz illő komolysággal, minden fényűzés és fölösleges kiadás mellőzésével kell fentarlani. Amennyiben valaki nem volna megelégedve a közélet makulátlanságá­val, hát vegye tudomásul, kőgy a keresztény- párt a közélet tisztaságát is erélyesen köve­teli, továbbá a visszaélések megszüntetését, a túlságosan nagy és többszörös jövedelmek le­szállítását. A képviselők működésével sem lehet nr- gyon megelégedve a kereszténypárt, mert uj összeférhetetlenségi 'törvényt sürget s egyben kívánja a képviselők számának leszállítását. Az adózást is rendezni kell igazságosan és méltányosabban -— fokozottabban megadóz­tatni egyes magán-mammut-jövedelmeket. Végül — sok apróbb részlet elhagyása után — a magyar értelmiség, számára bizto­sabb elhelyezkedésről is gondoskodni kíván a keresztény párt s ezt gazdasági életünk tel­jes átszervezése révén akarja elérni. Elég szép pogramm, nemde? Nagyon tisz­teletreméltó, nagyon megható és nagyon eré­lyes felkiáltójeleket lát mögötte a lelki szem. E felkiáltójelek nem azt mondják, hogy vagy meglesz hát ez a mi követelésünk, vagy pe­dig ellenzékbe megyünk! Nem, ilyet a keresz­tény párt részéről nem hallani. Inkább azt lehet a felkiáltójelekből kiolvasni, hogy -a választások nagyon is küszöbön vannak ,és ebben a választási küzdelemben gyorsan, sietve ki kell sajátítani az ellenzék minden követelését, különben még a kormány kegye, a jól kitervelt kontingens és párnázott ajtók mögött lefolytatott tárgyalások ellenére sem lesz lehetséges a jámbor választópolgárt arra biztatni közigazgatási segédlettel vagy kedves pénzügyőri érdeklődéssel, hogy a keresztény párt mellett tegyen kényszeredetten, ellen­kezve, némi enyhe terror alatt, de mégis val­lomást. Veszélyben forognak a mandátumok. És ez áz igazság. VcsZélj’bcn forognak és e veszélyt csak szemkápráztató programmal remélik el­kerülni. De mit ér ez? Mit ér ma ez a csil­logtatás, amikor mindenki tudja, hogy tízéves múltjuk merő ellentmondása e program min­den pontjának, minden gyermek elmosolyod­hat rajta: hát minek követelik, holott tiz éve ott ülnek a kormány rudjánál és közéleti tisz­taságot, takarékosságot, tiszta választást, tit-1 Róma, junius 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Azok az ellentétek, amelyek az utóbbi na­pokban az olasz állam és a; Szentszék között keletkeztek, mára teljesen elmérgesedtek. A pápa tegnapi beszédét, amellyel az előtte tisztelgésre megjelenő szaléziánusokat fo­gadta, valóságos nyilt hadüzenetnek tekintik. Ezek az ellentétek az olasz kormánynak azokra az intézkedéseire vezethetők vissza. amelyekkel hozzájárult ahhoz, hogy a kato­likus diákság igen sok egyesületét felosz­lassák Rómáiban és Milánóban, levéltáraikat lefoglalják és az egyesületek vezetői ■ ellen a bűnvádi eljárást megindítsák.' Az " olasz kor­mány álláspontja és .a fasiszta államhatalom, valamint a Szentszék között keletkezett el­lentétek nyilvánosságrakerüléce utcai harcok­hoz, élénk tüntetésekhez vezettek. Az olasz fővárosban óriási érdeklődéssel pertraktálják a pápa beszédét, amely szokatlanul éles volt. — Köszönjük nektek — mondotta a pápa a szaléziánusok eléje járuló küldöttségének —, hogy ebben a nehéz órában eljöttetek hoz­zánk és vigasztaltok azokban a percekben, amelyek igen szomorúak. Talán a legszomorubbak, amelyeket va­laha megértünk. Különösen köszönjük nektek részvéteteket a mai napon, amelyen oly brutális támadás tör­tént a nekünk legkedvesebb: a Katolikus Akció ellen. Az ifjúság neveléséről beszélt ezután a pápa és állást foglalt az újszerű nevelés ellen, amely mindennek nevezhető, csak kereszténynek nem, hiszen gyűlöletre és erőszakosságra buj- fogatja az ifjúságot. — Vártuk, hogy életrekél ismét a vallásos nevelés — folytatta a pápa. — ehelyett azon­ban a balkéz lerombolta, amit a jobb épített. A legutolsó napok megmutatták, hogy mire vezet az ifjúság keresztényieden nevelése. Ne­künk jogunk és kötelességünk rámutatni, hogy megszegtek a fennálló szerződéseket és a konkordátumot. Éppen ezért már meg is bíztuk Róma püspö­két, hogy állástfoglaljon illetékes helyen a szerződésszegők ellen. Mert bennünket nem lehet elhallgattatni. Az életünket elvelictik, azonban ezzel kos választást — mindent megvalósíthattak volna, ha akartak volna? De minthogy tiszta választást, titkos választást ha bevezetnének: akkor — nagyon jól tudják — megkapnák ítéletüket is: inkább programpontnak tarto­gatják most és majd minden választás előtt, úgy remélik. Ez a program, ez a kis kuruckodás a vá­lasztások előtt nem változtat az ő működésük mérlegén. Az ő működésük mérlegét önkén­telenül is megvonta Czettler Jenő ugyaneb­sem fognak tudni minket hallgatásra bírni. A pápa láthatóan a legnagyobb izgalomban mondotta el szavit, a végén pedig egyenesen könnyekben tört ki és reszkető kezekkel adta áldását a száléziánus küldöttségre. Mielőtt elbocsátotta volna a küldöttség tag­jait, felhívta őket, hogy imádkozzanak az iil­Természetesen a pápai, beszéddel még. nincs elintézve" az~ a nagy" konfliktus," amely ;a Szentszék és a fasiszta kormányzat közölt keletkezett ' .......... .. A Vatikán elégtételt kér az olasz kor­mány intézkedéseivel szemben és nem nyugszik bele a katolikus egyesületek fel­oszlatásába. A pápa a Vatikán hivatalos lapja .az „Osser­vatore Romano“ utján felhívást intézett a püspökökhöz, hogy a Katolikus Akció minden ténykedését mozdítsák elő és ha kell, szemé­lyesen védjék meg azokat. A pápa azzal a ténnyel, hogy püspökeit állítja személyesen is az Akció egyes csoportjának élére, azokat az erőszakos intézkedéseket akarja meg­gátolni, amelyek a kormányzat részéről az Akcióban résztvevők személye ellen irányul­nának. Félhivafaflos magyarázat ,‘ r Róma, junius 1. Az Olaszország és a Szentszék között fel­merült ellentétekkel kapcsolatban beavatott forrásból közük; hogy a Katolikus Akció — amelynek kereteit a lateráni szerződés is pon­tosan körülírja — nem tartotta be a megsza­bott kereteket, hanem lassanként politikai párttá alakult át. A Katolikus Akció tagjainak igazolványt, jel­vényt és zászlót adott, sőt még egyenruhába is öltöztette híveit s nemzetközi kapcsolatokat épített ki ,o fasiszmus ellen irányuló tendenciá­val. Ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy legutóbb Rómában és néhány más olasz városban ben a beszédében, beszédének első mondatá­ban, amikor kijelentette, hogy a keresztény­párt régi programjának nyolcvan százalékát — már megvalósította. Hát-vajjön mi lehetett az a program és mennyi, ha a mai közállapotaink, mai gazda­sági helyzetünk, a közmorál, parlamentariz­mus és kormányzati rendszer nyolcvan szá­zalékos megvalósulást mulat? Ha ez a mai , helyzet, amelyben a magyar nemzet sínylődi!:, a kereszténypárt nyolcvan százalékos diadalát jelenti? Ha tartó lerongyolódásunk, süllyedő* sünk, elesettscgiink eredményt jelent — nyolc* van százalékos programmegvalósulást a ke* reszténypárt célkitűzései közül? Nem azt kell-e kívánnunk ilyen körűimé* nyék között, hogy legalább a fönmaradó husi százaléktól kíméljenek meg bennünket? Mert ha nyolcvan «megvalósult* százalékkal idá'g jutottunk, akkor a többi busz inkább csak ma* radjon a kereszténypárt tarsolyában.

Next

/
Thumbnails
Contents