Esti Kurir, 1931. július (9. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P. EGYES SZÁM ÁRA ÍO F. CSEHSZLOVÁ­KIÁBAN 1.50 Ke., JUGOSZLÁVIÁBAN 1.50 DINÁR, AUSZTRIÁBAN 20 GR., ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY SZERKESZTŐSÉG: V.. VADÁSZ-UTCA 11 TELEFONSZÁM: 261—41, 261—42, 261—43, 268-29 KIADÓHIVATAL: VI., TERÉZ-KÖRUT 24/b. J. EM. TELEFONSZÁMOK: 122-88 4a 254-05 IX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1931 JULIUS 1 SZERDA 146. SZÁM BOTRÁNY Ugyan vájjon mit érnek a szemforgató kérések és figyelmeztetések, hogy az iste­nért, csak botrány ne legyen, mert az árt az országnak odakint — mikor a botrány itt van, megvan, találkozunk vele, beléje botlunk minden lépésnél és csinálni pedig éppen az a rendszer csinálja, amely időn­ként olyan szivhezszóló hangokat talál a haza érdekeiről. Mert ők csinálják s lehet itt az ellenzék s a polgárság, még olyan sze­líd, még olyan lojális, még olyan béketürő: lépten-nyomon ökölvágásként érik a bru­tális botrányok, amelyek hangosan szól­nak s eltitkolhatatlanok. Hol kezdjük? Kezdjük mindjárt a leg- felháboritóbb és legbotrányosabb példán: Sándor Pálnak — nincsen választójoga. És nem ám névcseréről van szó, nem va­lamelyik más Sándor Pálról, tévedésből. Nem. Sándor Pált, a magyar törvényho­zásnak évtizedek óta tagját, Magyarország egyik legismertebb és legbecsiiltebb nevét, az egyik legnagyobb érdekképviselet elnö­két egyszerűen kihagyták a választók név- ^jegyzékéből. S mert nyilván sejthették, y Sándor Pál környezete sem hódoló a kormányzatnak: kihagyták felesé- -v , nővéreit, egész házanépét. De kevésbé ismert nevek, egyszerű pol­gárok — csodálatos módon: ellenzéki ér­zésű polgárok, a baloldali polgári pártok volt ajánlói — seregestül keresik fel iro­dáinkat és szerkesztőségünket. Kimarad­tak a névjegyzékből. Annakidején ki volt nevük függesztve a kapualjban s ők a lelkiismeretes polgár nyugalmával tudo­másul vették, hogy megvan a választójo­guk. Most — szavazóigazolványt persze nem kaptak — elmennek a reájuk illeté­kes szavazóhelyiségbe, igazolják magukat s ott azután mosolyogva közük velük, hogy nevük nem szerepel a választók között. Panaszkodnak „illetékesek" is, hogy vontatottan folyik a szavazás, hogy a pol­gárságnak csak kis része tesz eleget a fő­városban alkotmányos kötelességének? Hát ki fásilolta el a polgárságot az évek sora alatt céltudatos rendszerességgel a politika iránt? És ki igyekszik minden le­hető és lehetetlen módon most is kizárni még jogaiból? Ki felelős vájjon azért a botrányért, amely a szavazóigazolványok körül mutatkozik? Budapest polgárságá­nak egy nagyon jelentős része nem kapta meg ezt a cédulát. Budapest polgárságá­nak egy nagy hányada nem tudja, hogy melyik körzetben szavaz. Mert a névjegy­zék adatai még öt év előttről valók. Es öt év óta, noha a névjegyzéket minden évben ki kellene igazítani, nem jutott ideje a hivataloknak, hogy helyesbítsék a lakás­címeket. Öt év óta a folyton romló gaz­dasági viszonyok lakásról-lakásra kergetik a polgárságot és ez a lakásváltoztatás nem titok. Tud róla a bejelentőhivatal és tud róla — például — az adóhivatal is. Az adóhivatal példás pontossággal, lelkiisme­retességgel követi a polgárt egyik .lakóhe­lyéről a másikra s a végrehajtó sem ke­resgél soká, mig rátalál. Ahol kötelessé­get kell teljesíteni, ahol pénzről, áldozat­ról van szó, ott a budapesti polgárt meg­lelik. Csák amikor jog járna ki neki, ak­kor nem sikerül nyomát találni öt év alatt sem — a drága pénzen, izzadságos adó­filléreken fentartott hivatalok egy fél év­tized alatt sem találtak rá időt, hogy a névjegyzékbe bevezessék az uj címeket s oda küldjék ki a szavazóigazolványokat. Panaszkodnak az urak, hogy kevés fő­városi polgár szavaz? Ez a panasz súlyos Debrecenben az eddig felbontott urnák szerint a miniszterelnök erősen visszaesett s Hegymegi Kiss Pál meglepően előretört Néhány körzet, ahol tegnap este lezárták a szavazást, nagy csalódást hozott a kormánypártnak — Debrecenben élénken kommentálják az egységes párt visszaesésének híreit — 31 sza­vazó körzetben változatlan élénkséggel folyik a szavazás Debrecen, június 30. (Az Esti Kurír tudósilójának tc’efonjclcn- tése.j Debrecenben a kisszámú szavazókkal rendelkező körretek’bsni aha! *’• mr;*-.' W leszavazott, tegnap este lezárták a szavazást és az ur­nák felbontását ma reggel 8 órakor kezd­ték meg A szavazatok összeszámlálásánál óriási csalódás érte az egységes pártot, mert azoknál a tanyakerületeknél, ahol kis­gazdák laknak és ahol 1926-ban Bethlen óri­ási többséggel győzött, most mindenütt kisebb­ségben maradt, vagy legalább is sokkal kevesebb szavazatot kapott, mint 1020-ban. A hajduszoboszlói erőszakos választás így éreztette hatását Debrecenben. Az egyes körzetek eredményei a követke­zők: A XIV. tanyakörzetben: 1926 1931 Hegymegi Kiss Pál 35 111 Györki Imre 10 66 Bethlen István gróf 145 60 A nagycsere! kerületben: Hegymegi Kiss Pál 64 Uj5 Györki Imre 10 28 Bethlen István gróf 92 50 A homokkerti kerületben, ahol jóformán csupa állami ember lakik: 1926 1931 Hegymegi Kiss Pál 97 109 Györki Imre 116 123 Bethlen István gróf 243 146 A 35. választókörzetben, ahol nagygazdák és államitiszlviselök laknak: Hegymegi Kiss Pál 66 104 Györki Imre 77 87 Bethlen István gróf 292 248 Az egységespárt számára ez a kerület okozta a legfájdalmasabb csalódást, mert itt százszázalékos győzelmet reméltek. A városban csakhamar elterjedt a hire a négy szavazókerület eredményének. A város ellen zéki polgársága között vád a rendszer felelős tényezői ellen. Mert nem a jognak öntudatos gyakorlása ná­lunk a választás, hanem akadályverseny, amivé süllyesztették, kezdve a felháborító ajánlási szisztémán, folytatva megtizedelt névjegyzékeken, összekuszált adatokon, óriási lelkesedést keltett Bethlen gróf óriási arányú visszaesésének híre, amely élénk ellentétben áll a mjiltszovazásos kst’Vet kit ir’it1 ,fflfizefcjhm<e(.‘t Déli 12 árúig még három körzet urnáit ben tották fel. Az uj eredmények a következők­A 15.' tanyái szavazókörzetben: 1,926 1931 Hegymegi Kiss Pál 2 3 .Györki Imre 11 35 Bethlen István gróf 55 69 A 20. város! szavazókörzetben: Hegymegi Kiss Pál 150 163 Györki Imre 137 127 Bethlen István gróf 202 175 A 17. lanyal körzetben: Hegymegi Kiss Pál 33 151 Györki Imre 58 61 Bethlen István gróf 145 103 Ezzel be is fejeződött a szavazatok össze- számlálása. a többi 31 szavazókörzet urnái ele meg sűrű tömegekben járul a debreceni pol­SársóS, ,-•>-- " ' úgyhogy ezekben a körzetekben még nem lehetett lezárni a szavazást és megkezdeni 4 szavazatok összcszámlálását. Ezekben a kör-i zetekben az esti órákban fejeződik be a sza* vazás.és holnap reggel kezdik meg számlálást. a szavazat­sz eddig eredményből is megállapítható azon­ban, hogy Debrecenben érzékeny veszteséget szenve­dett az egységespárt. A városban nagy szenzációt keltenek n nyil­vánosságra jutott szavazási eredmények, ame­lyeknek kialakulásában nem kis része volt annak a visszahatásnak és megdöbbenésnek, amelyet a hajduszoboszlói erőszakos választás keltett Debrecen polgárságában. Fontos tanácskozások voltak ma a belügyminisztériumban a pót­választások stratégiájáról A belügyminisztériumban ma délelőtt fon­tos tanácskozás volt, amelyen Scitovszky bel­ügyminiszter, Darányi és Sztranyavszky ál­lamtitkárok, továbbá Pesthy Pál. a kormány­párt elnöke vettek részt. Részletesen megvi­tatták a vasárnapi és hétfői választások ta­pasztalatait, valamint azoknak a főispánoknak a pozícióját, akiknek a fennhatósága alatt több fel­tűnő kudarc érte a kormánytámogató pártok hivatalos jelöltjeit. Itt elsősorban Balku Gyula bácsbodrogme- gyei főispánról van szó, akinek megyéjében négy választókerület közül háromban el­bukott a hivatalos jelölt, egyben pedig csak a legnagyobb nehézségek árán tudott mandátumhoz jutni. A ma déli belügyminisztériumi tanácskozá­son ' megállapították a legközelebb sorra ke­rülő 18 pótváiasztás stratégiáját is, mindazokat az intézkedéseket, amelyekre á kormány felfogása szerint szükség van a kor­mánypárti hivatalos jelöltek mandátumának biztosilása érdekében. Ami a pótválasztások időpontját illeti, a vá­lasztójógi törvény 91. szakaszának 2. bekez­dése szerint «.4 pótválasztásokat az alapvá­lasztás eredménye kihirdetésének napját kö­vető hetedik napon kell megtartani.» A leg­több kerületben még a választás napján kihir­dették az eredményt és eszerint a pótválasztás előtt álló 18 kerület közül 13-ban túlnyomó­részt vasárnap, 5-ben pedig — ezek a pestmegyei kerüle­tek — hétfőn, illetően mához egy hétre, kedden lesz a pótválasztás. A legnagyobb érdeklődés kétségtelenül , a monori pótválasztást előzi meg, ahol az egyesült szabadelvű és demokratikus el­lenzék jelöltjének, Pakots Józsefnek a győzelmét még kormánypárti körökben is bizonyosra veszik Papp Józseffel szemben. ki nem kézbesitelt választóigazolványokon (amelyeknek különös felhasználásáról egyébként egy nagyon érdekes riportunk­ból értesül rna az olvasó) egészen a mes­terséges letargiáig, amibe a polgárságot szorítani próbálták. A rendszer hibája és jóvátehetetlen bűne ez, amiként felelősségét terheli a bot­rány is, amelyet sem elnyomni, sem el­hallgattatni nem tud — ellenkezőleg: egyikkel tetézi a másikat görcsös erőfe­szítésében a hatalomért.

Next

/
Thumbnails
Contents