Esti Kurir, 1932. augusztus (10. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-02 / 171. szám

— Meghűlésnél, náthaláznál, mandula­lobnál, torokgyulladásnál, valamint ideg­fájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár természetes „Ferenc József44 kcsc­­riiviz rendes gyomor- és bélmüködést biz­tosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és megbízható. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériák­ban és fiiszerüzletckbcn kapható. nek tartják Németországban, hogy a mai kor­mány a birodalmi gyűlés munkaképtelenségére való hivatkozással továbbra is szükségrende­­letek utján fog kormányozom s igy a nagy pártcsoportok harcában, amelyek egymással Ismét 11 Berlin, augusztus 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A választási harc utolsó 48 órájának a leg­újabb jelentések szerint összesen 11 halottja van. Hétfőn reggel 2 újabb véres incidens vált közismertté, amely a választás napján játszó­dott le. Oldendorf hesseni falucskában nemzeti szocialisták az agitáció hevében képtelenek megegyezni, a Papén—Schleicher­­féle frakció marad majd a helyzet ura, amely­nek a régi birodalmi gyűlésen is alig egy-két mandátuma volt s amely a mostani választá­son már nem is állított jelöltet... A választás legnagyobb eseménye kétségte­lenül a Hitler-párt hatalmas méretű előre­törése, mely mindenesetre az elvakult gyűlöl­ködés és a gyerekes jelszó-politika diadalát jelenti a józansággal és alkotmányos szellem­mel szemben. Ez bármennyire szomorú és ki­ábrándító jelenség is, azonban az utóbbi idők eseményei után nem volt meglepő, sőt meg­állapítható, hogy nagy előretörésük ellenére is csalódás érte Hitleréket, akik már azt remélték, hogy — legalább Hugenbergékkel együtt — abszolút többséget fognak szerezni. halott... agyonlőttek egy birodalmi szövetségbelit. A másik politikai gyilkosság Creefeld köze­lében történt, ahol politikai ellenfelek agyonvertek egy kom­munistát. Berlinben magában a választási aktus utolsó órái nyugodtan teltek el. A hétfőre virradó éjszaka a fővárosban nem történtek komo­lyabb összetűzések. Sorozatos véres merényi letek Königsbergben várakozásai nem valósultak meg. A vasárnapi választás döntő csapást mért a Hitler-táborra és megsemmisítette azt a reményüket, hogy fel tudják építeni a harmadik birodalmat. A News Chronicle vezércikke annak a nézetének ad ki­fejezést, hogy a kommunista szavazatok nagy megnövekedése egyelőre csak intő jel. de nem komoly veszély. A Papen-kormánynak most alkalma lesz megmutatni, ki tudja-e használni okosan hatalmát. A Morning Post véleménye szerint a Papcn-kormány most már hosszú ideig hatalmon marad. A munkáspárti Daily Héráid abban foglalja össze véleményét, hogy a vasárnapi választások eredménye megsemmi­­/'ette Hitleréknek azt a reményét, hogy akár egyedül, akár a német nemzeti párttal kar­öltve, parlamenti többséget érnek el az uj biro­dalmi gyűlésben. „A helyzet változatlan" Párizs, augusztus 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A lápok részletesen közük a német választások eredményéről szóló kimutatásokat. Általános a vélemény, hogy a választás nem idézett elő nagyobb vál­tozást az eddigi helyzetben. A Petit Párisién úgy véli, hogy az uj biro­dalmi gyűlésen a kormányzás nagy nehéz­ségbe ütközik, miután egyik párt sem ren­delkezik többséggel. Ebben a helyzetben a kö­zépen álló katolikus pártnak döntő befo­lyása lesz a birodalmi gyűlés politikai irány­zatára. Az Ere Nouvelle kiemeli, hogy a szélső jobboldal némi tért vesztett, a kommu­nisták pedig előrenyomultak. Az Oeuvre megállapítja, hogy Papén, illetve Schleicher továbbra is megmarad a hatalmon. A Ftgaro szerint a demokrata Németország most a diktatúra állandósítása vagy a biroda­lom helyreállítása irányában halad. Berlin, augusztus 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A! németnemzeti Montag a birodalmi gyűlési választások eredményével kapcsolatban a kö­vetkezőket Írja: eltűnt az egész közép, amelyen a cent- . rum úgynevezett egjensulypolitikája ala­pult. Ebből az következik, hogy a centrumnak már nincs a kezében többé a helyzet kulcsa. Most már csak arra határozhatja el magát, hogy; felhatalmazási törvény utján vagy egyéb for­mában megalakuló nemzeti mozgalom kor­mányát támogatja-e. A szociáldemokrata Vorwacrts a választási eredményekről igy ir: A nemzeti szocialista hullám elérte csúcspontját és megállt, sőt már világosan visszaesik. A kormány a birodalmi gyűlés feloszlatásával nem ért el egyebet, minthogy szétesett az az atkotmányhü több­ség, amely Brüningnek szükség esetén még rendelkezésre állott. Az uj birodalmi gyűlésnek nem lesz al­­kotmányszerü többsége, de még kevésbé lesz olyan többsége, amely hajlandó fe­dezni az alkotmánysértését vagy az alkot­mány erőszakos megváltoztatását. A Berliner Montagspost a következőket irjaí A német nép úgy döntött, hogy elutasítja egy bizonyos politikai irányzat egyedüli uralmát és a politikai munka alapjául több párt együttműködését kívánja. A jövő birodalmi gyűlésen nem lesz jobb­oldali többség, kétségtelenül fennmarad azonban a német po­litikának az a jobbfelé való elhajlása, amely azt Papén kormányralépése óta jellemzi. , Könlgsberg, augusztus t. '■ (Wolff.) A Königsberger Volkszeitung és a, Königsberg-IIartungsche Zeitung épületére ma reggel bombákat dobtak. Több ismert baloldali személyiség ellen a kora reggeli órákban lakásukon revolverme­rényleteket követtek el. Ezeket a terrorcse­lekményekről szóló híreket további részletek egész sorozata egészíti ki, úgy hogy világosan kitűnik a tervszerűség, amely szerint a különböző merényleteknél el­­; jártak. Ma reggel 6 óra tájban négy ember hatolt be Sauff kommunista városi képviselő lakásába és az ágyban fekvő kommunista vezérre há­rom pisztolylövést adtak le, amelyektől Sauff súlyosan megsebesült. A tettesek elmenekültek anélkül, hogy fel­ismerték volna őket. , Ugyanebben az időtájban ismeretlen embe­rek Barheld volt kormányelnök lakásába is behatoltak és két lövéssel jelentékeny sérüléseket ejtet­tek rajta. Ugyancsak reggel 6 óra körül két ismeretied ember jelent meg Zirpin raktárfelügyelő la­kásán és beszélni kívánt vele. A felesége elő­hívta, mire a két ember három lövést adott le Zirpinre, aki két fejlövést kapott és egy lövést a mel­lébe, valamint egy sulyos szúrt sebet is. A tettesek elmenekültek. Nem sikerült az a támadás, amelyet Sabatzki, az izraelita val­lást! német állampolgárok központi szövet­sége szindikusának lakása ellen intéztek. Ismeretlen egyének jelentek meg Schütz kommunista képviselő lakásán is azzal, hogy beszélni akarnak vele. Schütz azonban nem fogadta őket. Erre az emberek lövöldözni kezdtek. A lövések közül három eltalálta és életveszé­lyesen megsebesítette Schütz háztartási alkal­mazottját. Hitleristák követték el a merényleteket A rendőrfőnökség sajtóirodája megerősíti, hogy eddigi megállapítások szerint a volt kor­mánykerületi elnökön, Bahrfeldlen kívül a MOST VEGYEN mára virradó éjszaka több más merényletet is elkövettek, igy két kommunista és két szocia­lista vezér ellen. Bahrfeldt egyik karján és két kezén megsebesült. A támadások az illetők la­kásán történtek. A megtámadottak jórészt még ágyukban voltak. Sauff kommunistát ágyában két fejlövéssel és egy mell-lövéssel, valamint felsőkarján ejtett szúrással sebesitették meg. Schütz kommunis­tát nem találták, helyette egy fiatal leányt, amely lakásán ► folt, két térdlövései sebesitettek meg. * Wyrgatsch szociáldemokrata főszerkesztő két felsőcomb-lövést, Zirpins szociáldemokrata raktárkezelő szintén lövést szenvedett. Az Ottó Braun-ház ellen elkövetett merénylethez gyujtóbombákat használtak. Ugyanígy meg­támadták a demokratikus Hartungsche Zei­tung épületét is. Az ajtók meggyulladtak. Mindkét esetben a tüzet kézifecskendővel el lehetett rövidesen fojtani. Az „Epa“-áruház négy ablakát beverték. Hufen városrészben megkísérelték, hogy há­rom oszlopot meggyujtsanak. Egy fegyver­­kereskedésből három pisztolyt elloptak. A tettest nyomban elfogták. A rendőrség megállapítása szerint a merényletekben nemzeti szocialisták voltak részesek. Letartóztatások eddig nem történlek. ,A Papen-kormány a helyén marad” London, augusztus 1. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A reggeli lapok hosszú tudósításokat közöl­nek a birodalmi gyűlési választások eredmé­nyéről, részletes kommentárokat azonban még nem nagyon fűznek hozzá A Times ber­lini tudósítója azon a véleményen van, hogy a választás eredménye megfelel Papén kan­cellár várakozásának. A választás aránylag nyugodt mederben folyt le, amiben nagy ré­sze van annak a megnyugtató hatásnak is, amelyet Papén kancellár és Briining dr. leg­utóbbi nagy beszédei gyakoroltak. A Daily Telegraph véleménye szerint a nemzeti szocialista szavazatok száma elsősorban azért nem emelkedett tovább, mert a nemzeti szocialista tábor egy ré­sze rossz néven vette vezérétől, Hitler Adolftól, hogy néhány nappal ezelőtt érintkezésbe lépett Schleicher tábornok­kal és tárgyalásokat folytatott vele. A választások legnagyobb meglepetése az a körülmény — Írja a Daily Tlegrnph —. hogy a kommunista párt ismét feltámadt és nagy pusztításokat vitt végbe a szociáldemokrácia Szavazói sorában. A News Chronicle berlini tudósítója azt Írja, hogy a nemzeti szocialisták Kézigránát, revolver... Hamburg, auugusztus 1. Hétfőn reggel Pinneberg és Norderdith­­marschen kerület több helyén ismeretlen tet­tesek kézigránátos merényleteket követtek el különböző épületek, igy a «Produktien» eladóhelyiségei ellen. Pinneberg városában nyitott autóról vetették a kézigránátot a ,.Produktien‘‘ nevű szociálde­mokrata szövetkezet igazgatóság épületére. Hasonló merényleteket jelentenek Elmshorn, Barmstedt, Vetessen helységekből, valamint Norderdithmarschen három helyéről. Sebesü­lés egyik esetben sem történt. Az anyagi kár azonban emlitésreméltó. Ezenkívül — mint Heidéből jelentik — kézigránátot vetettek egy háztulajdonos lakására. Á háztulajdonos közismert jobboldali érzel­meiről. A rendőri nyomozás folyik. Trocki ostobának és gyávának nevezi — Sztálint Londonból jelentik: Trocki az orosz forra­dalomról szóló müvének nemrég megjelent angol kiadásában megsemmisítő Ítéletet mond Sztaliról, a jelenlegi szovjetdiklátorról, akit vaskos tudatlansággal, ostobasággal és gyáva­sággal vádol s végül röviden igy jellemzi: • Elméletileg és gyakorlatilag egyaránt kezdet­leges politikai fanatikus, ki a makacsságot a durvasággal egyesíti.* Elárulja Trocki, hogy 1917 áprilisában Sztálin kész volt a mensevik párttal megalkudni és Kerenszki háborús po­litikáját a végsőkig támogatni, de Lenin, ki az utolsó pillanatban lepecsételt vagónban érkezett Oroszországba, néhány megvető szó­val halomra döntötte Sztálin tervét és úgy le. szidta Szovjetoroszország jelenlegi diktátorát, mint egy ostoba gyermeket, amit Sztálin a bárgyú birka tehetetlenségével tűrt. Súlyosan vádolja Trocki Lloyd George kor­­mányát is, hogy Kerenszkit az uj offen zivára rábeszélte anélkül, hogy megadta volna aZ Ígért támogatást. Az Oroszországba küldött ágyuk nagyrésze Trocki szerint teljesen hasz­nálhatatlan volt, a többi pedig alig két heti harc után tönkrement. ta Csinytevő gyermekek törték be az autóbusz ablakát a Budafoki-úton Vasárnap délután négy óra tájban a Gel­­lért-térről induló Bp. 17—144. rendszámú, 10-es jelzésű autóbuszt baleset érte a Buda­­foki-uton. Az autóbusz, amelyet Friedrich Márton gépkocsivezető vezetett, utasokkal zsúfolva indult el a Gellért-térről és a Buda­­foki-uton, a Verpeléti-ut közelében az autóbusz egyik üvegablaka betört. Kétségtelennek látszott, hogy az ablakot kívülről dobták be. A széthulló üvegcserepek egy asszonyt és egy gyermeket, akik az ablak mellett ültek, megsebesítettek. A gyermek a fején szenvedett sérülést. Az autóbusz nyomban megállt és a helyszínre sietett a legközelebbi rendőrőrszem. Az első pilla­natban azt hitték, hogy revolver vagy puska­golyó törte be az üveget, de már tegnap este megállapította a nyomozás, hogy semmiféle merényletet nem követtek el az autóbusz ellen. Az történt, hogy a Budafoki-uton gyermekek játszottak, akik parittyából köveket lövöldöz, tek és ugylátszik véletlen csinytevésböl lőt­ték be parittyával az autóbusz ablakát, A rendőrség az ügyben be is fejezte a nyo­mozást. Duna, Tisza A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Budapestig apad, lejjebb árad, kö­zepes vizáilásu. Mai dunai vízállások: Passau 333, osztrák jelentések hiányzanak, Pozsony 272, Komá­rom 409, Budapest 389, Paks 317, Baja 412, Mohács 430, a Dráva Barcsnál mínusz 36. A Tisza Tokaj-Szoinok között árad másutt apad, igen alacsony vizáilásu. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs 6, Vásáros­­namény mínusz 66, Tokaj 18, Tiszafüred 8, Szolnok mínusz 20, Csongrád mínusz 89, Sze­ged 13, a Szamos Csengéméi mínusz 19, a Kőrös Békésnél minusz 50. Gyoménál mínusz 34, a Balaton Sióíokuál 73. Csak Abbáziában, Hotel Auguszta nyaralhat nagyon olcsón lírával vagy pengővel, nemzetibanki árfolyamon. — Felvilágo­sítást nyújt: Hotel Auguszt, Abbázia és Budapesten, Auguszt-cukrászda, Krisztinakor 3. I I l TüSILÜRT I METEOR lizletelbenf I J r-\ 4 lángu modern csillár A"§ a legszebb kivitelben H S M \ / lakásban felszerelve fial .Xárv. védve Árjegyzék díjmentesen. I Üzletek: BUDAPESTEN ti VIDÉKEN: Podmaniczky-u. 27.1 DEBRErt-'N: Piac-utca 9. Józset-körut 44. I MISKOLC Széchenyi-utca 58. Vámház-kfirut 11. I ÚJPEST: Árnád-ut 60.

Next

/
Thumbnails
Contents