Esti Kurir, 1933. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

Budapest, 1933 Főszerkesztő: RASSAY KAROLY április 1, szombat Lipcsében már megkezdték a zsidóellenes bojkottot Hajsza az elmenekült postarabló után huszonnégy óra peloszlatták az osztrák köztársasági védő­őrséget; óriási izgalom Ausztriában Agyúval fölszerelt katonai csapatok nagy felvonulásától tartottak Becsben A hirtenbergi gyárat megszállta a katonaság Múlásáról nem tud. A szóbanforgó hírek va­lószínűleg abból keletkeztek, hogy pénteken reggel nagyobb csap átszállít mán,vök érkez­tek Becsbe, amelyeknek azonban semmi kö­zük sincsen az állítólag tervbe vett katonai felvonuláshoz. A csapatok állítólag csak azért jöttek, hogy résztvegyenek a béesi helyőrség autós osztagainak péntekre terve­zett terepgyakorlatán s a gyakorlatok be­fejeztével visszatértek állomáshelyükre. A szociáldemokrata párt a feloszlatás) végzés kihirdetése után bejelentette, hogy a köztársasági védőrség helyett úgynevezett „rendező csoportokat'4 állít fel, amelyeknek kizárólag az' lesz a feladatuk, hogy biztosít­sák a szociáldemokrata gyűlések nyugodt lefolyását. A kormány részéről ezzel szem­szemben rámutatnak arra, hogy a hatóságok ilyen rendező csoportok felállítását sem en- - gedik meg, ha a gyűlések rendezőit karszas laggal vagy különleges ismertető jellel Iát, ják el, mert a kormány szerint ez a tilaloitg megkerülését jelentené. A szociáldemokrata pártvezetőség pénteken délután öt órára egyébként berendelte az összes szociáldet mokrata párttagokat a szervezeti helyisé, gekbe, hogy tájékoztassa őket a helyzetről, Beavatott politikai körökben azt hiszik, hogy a szociáldemokrata párt kényte­len-kelletlen, de belenyugszik a védőr­ség feloszlatásába és megelégszik azzal, hogy éleshangu kiáltványban tiltakozik a feloszlatás ellen. Általában véve nem hiszik, hogy a párt kon molyabb ellenállásra szánná cl magát. El akarták rabolni a hirtenbergi fegyvereket Még huszonnégy órája van a külföld­nek, hogy abbahagyja a Németország el­len inditott „rágalomhadjárat“-ot, —- hirdeti a horogkeresztesek lapja. Még huszonnégy óra, s ha addig az emberi­ség nem paríroz, akkor délelőtt 10 óra­kor, német pontossággal és alapossággal megkezdődik a teuton revans a civilizált emberiség méltatlankodó szavainak meg­torlására: a zsidó boltokon és műhelye­ken feltűnik a sárga folt, hogy némely idillikus középkori állapotok feltámadá­sát jelezze, a boltajtókból barnainges őrszemek fogják szembeötlően békés (eszközökkel eltanácsolni a vásárlókat, az utcán hatalmas plakátok hirdetik majd a fegyveres diktatúrának a lakosság egy százalékán aratott győzelmét. Azzal a nagyon ís toleráns középkori szokással, hogy a keresztényt kereszténynek nézik, természetesen szakítani fognak, s a boj­kottot kiterjesztik a „protestáns és ka­tolikus zsidók“-ra is, valamint azokra a fajtiszta árjákra, akiket zsidókkal való hitvestársi közösség bűntettén rajtakap­nak. Zsidó ügyvéd, zsidó orvos, zsidó köztisztviselő sem működhetik majd Né­metországban ... Hitler Adolf kancellár guvernementális hangon kijelenti, hogy mindezt persze nem a kormány óhajtja, hanem a „népmozgalom“, a nemzeti­szocialista párt, melytől azonban nem > onha^ja meg a kormány támogatásai. Elhigyjük neki? A nemzetközi bolsevista izgatást sem a szovjetkormány akarta, hanem a III. Internaoionále, melyet vi­szont a szovjetkormánynak kell pénzzel és fegyverrel támogatnia. A német kan­cellár érvelése tehát nem uj .,. Eredményes lesz-e azonban a Hitler- kormány — vagy, bocsánat: a nemzeti- szocialista párt bojkottmozgalma? Két­ségtelen, hogy a szemlélőben két szem­pont küzd itt egymással. Az egyik a kétségtelenül tiszteletreméltó humánus érzés, mely a túsznak kezelt néhány százezer német állampolgár érdekében hallgatást és látszólagos szembehunyást kiván. Ezzel szemben áll a nagyobb táv­latú és tiszta humanizmus szempontja, mely azt követeli az embertől, hogy ahol jogtiprást, vérengzést és brutalitást lát, ott kimondja a véleményét akkor is, ha ez egyeseknek vagy akár sokaknak ké­nyelmetlen és fájdalmas. Mert nem zsi­dókérdésről van itt szó, nem kizárólag a németországi megbélyegzettek ügyéről. Az egész emberiséget sérti meg, minden öntudatos és önérzetes lényt emberi mi­voltában aláz meg az olyan intézkedés, mely ilyen barbár eszközökkel foszt meg polgári szabadságuktól, kerget ki az em­beri közösségből valamilyen emberkate­góriát — legyen az koreai vagy néger, örmény vagy zsidó... Ha tehát Hitler Adolfék a németországi emberüldözés Okozta nemzetközi felháborodásnak akar­ják lendületét szegni, akkor a holnap tiz órakor parancsra meginduló „nép- mozgalom“-mal éppen nem ezt a célt fogják elérni. A rend helyreállitása, a terrorakciók letörése alkalmasabb mód­szer lett volna a „rágalmak" megcáfolá­sára. A „népmozgalom" talán — tegyük fel — megszordinózza a szavakat, de a lelkekben csak aimál mélyebben gyöke­Bées, március SÍ*. ­..... / i • • m (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A szoeiádemokrata köztársasági védőrség szervezeteinek feloszlatását pénteken déli 12 órakor a következő hivatalos kommüniké közölte a lakossággal: Dollfuss kancellár az összkormány egy­hangú hozzájárulásával a mai nappal elrendelte az ország egész területére a köztársasági védőrség feloszlatását és be­tiltotta a szövetség mindennemű tevé­kenységét, történjék az akár más formában, vagy más névvel is. A köztársasági védőrség egyen­ruhájának és jelvényeinek viselése tilos. A rendelet indokolása szerint a köztársa­sági védőrség egy es osztagai az elmúlt évek­ben s a legutóbbi időben is ismételten megzavarták a közrendet és közbiztonságot és erőszakot alkalmaztak állami szervekkel szemben. A köztársasági védőrség tiroli szervezeteinek feloszlatásánál lefoglalt iratok kétséget kizá­róan bebizonyították, hogy a köztársasági védőrség fegyveres ellenállást szervez az ál­lamhatalom ellen. Mit tesz a szociál­demokrata párt? A. feloszlatással kapcsolatban az a hír terjedt el Becsben, hogy a kormány a déli órákban felvonultatja a főváros főbb útvonalain a bécsi hely­őrség csapatait ágyukkal és teljes fel­szereléssel, hogy figyelmeztesse a munkásságot a kor­mányhatalom erejére. Ezek a híresztelések valótlanságoknak bizonyultak s a hadügy­minisztérium a leghatározottabban kijelen­tette, hogy katonai csapatok tüntető fclvo­Bées, március 31. (Az Esti Kurír tudósítójának táviratai) A hirtenburgi tölténygyárat katonaság szállta meg. Az utóbbi napokban az a hir terjedt el, hogy a nemzetközi politikában oly sokat szerepelt hirtenbergi fegyverek vesze­delemben forognak, mert bizonyos szél­sőséges elemek el akarják rabolni a gyárból azokat a fegyvereket, amelyek­nek javitása még nem fejeződött be és amelyek meg mindig a tölténygyár tele­pén vannak. A katonai hatóságok a hirek hatása alatt elrendelték, hogy a hirtenbergi fegyvertárat katonai őrizet alá kell he­lyezni. Egy század kerékpáros tábori vadász már meg is szállta a gyártelepet, hogy meg­akadályozza a fegyverek elrablását. Ausztriában a Sehutzbund feloszlatása s a várható komplikációk miatt óriási izgalom uralkodik. A mai minisiter- tanács A' kormány tagjai ma délelőtt Gömbös miniszterelnök elnöklésével minisztertaná-i csőt tartottak. A minisztertanács után Gönu bős miniszterelnök az Esti Kurír munkás társa előtt a következő kijelentést tette: ^3*L -.. : ’j — A Tisza István gróf és az Appoiiyi AU bért gróf emlékét megörökítő törvényjavas* latokat tárgyalta le és fogadta cl egyhavi guan a minisztertanács. A törvényjavaslatokat a miniszterelnök’ már a legközelebbi napokban, mindenesetre még a képviselöház húsvéti szünete előtt beterjeszti a Háznak. rét ver az idegenkedés az ország iránt, ahol ilyenek történnek. Meg kell csak nézni a világlapokat, melyek eddig Né­metország jogainak méltánylása mellett szálltak síkra, s most, az utóbbi hetek eseményeinek hatása alatt irtózattal Ír­nak a horogkeresztes „hunnok" uralmá­ból. Vájjon a Hitler-kormány, tovább. akarja-e még szítani ezt a németellenes világhangulatot? Vagy idejében meggons dől ja magát?. Van még — huszonnégy órája i+M | íVcrf \ \ - 3t Mj, 0 r - J MR: KflTRLin CRRNÖ

Next

/
Thumbnails
Contents