Esti Kurir, 1937. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

MA: OSZTÁLYSORSJÁTÉK MA: hÍAPLÓ A VÖRÖS DIKTATÚRÁRÓL Budapest, 1937 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY szeptember 1, szerda * A VÖRÖS ÉS NEMZETI KÍNA ÖSSZEFOGOTT JAPÁN ELLEN CSANG-KAI-SEK KIBÉKÜLT ÉS SZÖVETKEZETT VOLT ELLENSÉGEIVEL Ä távolkeleti helyzetben a legutóbbi órák nagyjelen­tőségű fordulatot hoztak: a vörös és nemzeti kinai tar­tományok szövetkeztek a Japán elleni felszabadító há-. borúra. A 453 milliós Kína, amely az utóbbi években véres polgárháborúk szintere volt, talpraállt és hatalmas nemzeti védőmozgalom keretében fogott össze a közös ellenséggel szemben. Csang-Kai-Sek, a nankingi kormány feje kibékült és szövet­kezett azokkal a rivális tábornokokkal, akik eddig harcban áll­tak vele, sőt még tavaly is akciókat indítottak a nankingi kor­mányzat ellen. Az eddig harcban álló tartományok tehát poli­tikai különbségre való tekintet nélkül egységfrontra léptek és felszabadító háborút hirdetnek a támadó japán seregek ellen. és Kalgan közötti útszakaszt. A vas­útvonalat a visszavonuló kinai csa­patok több ponton megrongálták. A Pekingből előnyomuló japán csapa­tok már megkezdték a megró«gait vasúti útvonal kijavítását. Japán repülőgépek bombazáport zúdítottak Sanzi-tartományban déli irányba visszavonuló kinai csapa­tokra. A japán repülőgépekről gép­fegyvertiizet is szórtak a visszavo­nuló csapatokra. A Mandzsukuo államból elónyo- muló japán haderő elérte Yainan városát, amely Kalgan városától öO kilométernyire délnyugatra fekszik. Pekingtől délre a japán hadak Liang-Sziang városánál, a várostól nyugatra fekvő fontos magaslati láncot elfoglalták. Csang-Kai-Sek nyilatkozata Nanking, augusztus 31. A kinai hadsereg vezetésében nagyjelentőségű változások állottak be, amelyek arra mutatnak, hogy a Japán ellen indított harc most már nem a nankingi központi kormány magánügye, hanem nemzeti ügy, amelyből a nankingi kormányzattól független kinai tartományok is ki­veszik részüket. A kinai haderők főparancsnoka eddig maga az ál­lamfő, Csang-Kaj-Sek t ábornagv .volt, miután azonban a politikai célszerűség megkívánta, hogy a fő­parancsnoki tisztséget olyan katona vegye át, aki nem tartozik szorosan a nankingi kormányzat uraihoz, Csang-Kaj-Sek elhatározta, hogy a főparancs­noki tisztséget egyik volt ellenfe­lére, Paj-Csu-Hszi tábornokra ru­házza át. Paj-Csu-Hsz! szélső­baloldali forradalmárnak számit, aki a múlt évben Kvangszi tar- I tnmányban lázadást szervezett j Csang-Kaj-Sek ellen, később I azonban kibékült a marsallal s a I nankingi legfőbb haditanács tag­jává is kinevezték. Ezt a tisztséget ugyan soha sem foglalta el, amikor azonban július elején megkezdődtek a japán-kinai ellenségeskedések, rögtön rendelke­zésére bocsátotta személyét a nan­kingi kormánynak és közölte, hogy Kvangszi tartomány hadserege szív- vel-lélekkel támogatja a nankingi kormányzatot a japánok ellen foly­tatott harcában. között létrejött legujibb megál­lapodással. Az uj hadseregfőparancsnok ki­nevezésével egyidejűleg két helyet­tes főparancsnokot is kineveztek, akik közül az egyik a Sangháj kö­rül harcoló tizenegy kinai hadosz­tály parancsnokságát vette át, a másik pedig a többi kinai tarto­mány egyesitett haderejének pa­rancsnoka lett. A sangháji haderők élére Csang-Koj-Sek tábornagy egyik legbizalmasabb munkatársát, Csak-Csen-Csung tábornokot ne­vezte ki, aki évek óta a nankingi katonai akadémiát vezeti és Kina legkiválóbb stratégájának Számit. A belső tartományokban össze­vont haderők parancsnoka Cseng- Fa-Kvcj tábornok lett, aki régeb­ben szintén a zendiiló' táborno­kokhoz tartozott és a vörös vas­dandár élén harcolt a nankingi kormányzat ellen. Az ő kinevezése. is arra mutat, hogy a nankingi kormányzat félre­tett minden belső ellentétet és va­lamennyi kinai tartomány hadere­jét egységesen vonultatja fel a "ja­pánok ellen. Súlyos harcok Észak-Kinában Peking, au Az utolsó 24 súlypontja ESŐRE HAJLÓ IDŐ A Meteorológiai Intézet jelenti kedden délben: Budapesten déli tizenkét órakor a hőmérséklet 23 Celsius fok volt. Várható Időjárás a kö­vetkező 24 órára: Gyenge északi szél. Vál lozó felhőzet. Helyenként — főleg délnyugaton és délen — eső, zivatar. A hőmérséklet nem változik. goztatta, hogy a nagyhatalmaknak nem zzabac tétlenül nézniük a kinai biifoda- lom ellen Indított japán támadás* és nemzetközi beavatkozással! kell helyreállitaniok a jog és igazság uralmát. Erre a nemzetközi be­avatkozásra nemcsak Khnánah van szüksége, hanem az eg#sz vi­lágnak, mert a vtlágbéke érdekei forognak kockán. Kína % w részéről semmiesetre sem t két a japánokkal mindadd^ ár az Északklnában állomásozó ja pán csapatokat nem vonják visz sza az országból. A kinai nép nem hajlandó többé eltiirni'azt a bánásmódot, amelyben a japánok részesítik és egy ember­ként áll ki az ellenséggel szemben. Kina a rendelkezésére álló kezdet­leges eszközökkel nemcsak a saját háborúját vívja, hanem azoknak a nemzeteknek a nevében visel hadat, amelyek hisznek a jog és az igazság sérthetetlenségében és amelyeknek gazdasági érdekeik vannak Kíná­ban. Tieiiriss ostro­mára készülnek a japánok Peking, augusztus 31. 1 Észak-Kina legnagyobb kikötője, Tiencin — a jelek szerint — a leg­közelebbi napokban véres harcok színhelye lesz. A város japán lakos­ságát az utóbbi napokban elszállí­tották Tiencinből, amiből arra kell következtetni, hogy a japán hadvezetőség Sangháj után most Tiencin ellen is álta­lános támadásra készül. Tiencin város kiindulópontja a Santung- vasutnak, amelyet a japán had­vezetőség a legrövidebb időn be­lül hatalmába akar keríteni. miután ennek a vasútvonalnak a birtoklása az előfeltétele annak, hogy a japán jobbszárny is meg­kezdje oflenziváját delfelé. Egyelőre csak a japán balszárny harcol a ki­nai fronton és a további előnyom«* Nanking, augusztus 31. X kínai központi kormány el­nöke, Csang-Kai-Sek tábornagy ked­den délelőtt fogadta a külföldi sajté képviselőit és hosszabb beszédet in­tézett hozzájuk, amelyben azt ban-

Next

/
Thumbnails
Contents