Esti Kurir, 1938. december (16. évfolyam, 273-297. szám)

1938-12-01 / 273. szám

MEGHIÚSÍTOTTA Daladier a francia közüzemi sztrájkot RENDZA VARÁS NÉLKÜL TELTEL A MAI NAP KATONAI MEGSZÁLLÁS A VASUTAKON Paris, november 30. A francia főváros teljesen a' sztrájkellenes kormányintézkedések jegyében áll. Gyalogos és lovas­rendőrök, csendőrök, kerékpáros és gépkocsizó csapatok tartják meg­szállva a várost, hogy a rendet fenntartsák és a közüzemek műkö­dését biztosítsák. A pályaudvaro­kat, azok fontos műhelyeit és jelző­állomásait, a postahivatalokat, gép- kocsiszineket és a földalatti vasutat rendőrség és katonaság tartja meg­szállva. A rendfenntartó közegek járőrei vonulnak végig az utcákon. A napobi) tereken, különösen a külvárosokban erős rendőrségi és katonai csapatok táboroznak. A városba vezető főbb útvonalak is szigorú őrizet alatt állnak és a hidakon is őrségek vannak ké­szenlétben. Máskülönben a város képe álta­lában nyugodt. Az utcákat rendesen kivilágították s az utcaseprők is el­végezték munkájukat. A géperejű bérkocsik állomásán a rendesnél valamivel kevesebb taxi áll, de a korareggeli gyengébb forgalmat jól el tudják látni. Amennyire meg le­het ítélni, a társasgépkocsik is szép számmal álltak üzembe s a kalau­zok és kocsivezetök megjelentek szolgálati helyükön. A kávéházak mind nyitva vannak s a nagy vásár- csarnokokban zavartalanul folyt a munka az egész éjszaka folyamán. A lakosság élelmezése igy biztosítva van. Újabb jelentések szerint a föld­alatti villamos forgalma kis késéssel 80 százalékban megindult. A társas­gépkocsi- és vasúti közlekedés teljes üzemben van. A vidékről érkező je­lentések szerint a helyzet ott is ha­sonló. A p4riskörnyéki vonatok me­netrendszerűen futnak be a pálya­udvarokon. A pályaudvarokat rohamsisakos, szuronyos katonaság őrzi. Az utasokkal közük, hogy nem kell a forgalom megakadásától tar­tani. A posta, távíró és rádió zavartala­nul működik. Eddig csak kisebb za­vargások történtek. így a sztráj­kolok megkísérelték egyik földalatti pályaudvar megszállását, amit a rendőrség azonnal megakadályozott. Az utcákon több kerékpárost látni, mint egyébként. Úgy látszik, a mun­kások és alkalmazottak egy része, attól félve, hogy a közlekedési esz­közök foraglma elakad, kerékpáron siet munkahelyére. Itt-ott magán­gépkocsik vállalkoznak a munkába indulók szállítására, A rádió, amely műsorát a helyzet megnyugtató ismertetésével kezdte, figyelmeztette a közönséget, hogy Paris, november 30. A lapok nagyrésze a sztrájk kö­vetkeztében csökkentett terjedelem­ben, 2—4 oldalon jelent meg. A lapkihordó vállalatok munkásainak nagyrésze nem dolgozik és igy a la­pok kihordása nehézségekbe ütkö­zött. A nagyobb lapvállalatok saját szerveik utján gondoskodtak a la­pok szétosztásáról. A szélsőbaloldali lapok nem je­lentek meg. A sajtó általában helyesli a kor­mány erélyes intézkedéseit. Az az általános nézet, hogy a szerdai na­pon nem csupán Franciaország belső ereje és hatalmi tekintélye, tartsa fenn a rendet és a munka folytonosságát. (MTI.) A szükség- rendeletek ellen Páris, november 30. (Havas.) A sztrájk megszűnésére irányuló felszólítás tegnap még sikertelen volt. Saint Denisben és Saint Ouenben ma hajnalban a sztrájkoló munkáscsoportok is­mertették a járókelőkkel 1938 november 30-ának a jelentőségét, jelezve, hogy a munkabeszünte­tést a szükségrendeietek miatt rendelték el. Munkábaálltak a viz-, gáz- és áram­szolgáltatóüzemek. A társasgép­kocsik is rendesen közlekednek. Az Avenue Clichyn, ahol a köz­fuvarozási raktárak vannak, reggel hat órakor 26 tehergépkocsi indult rendeltetési helyére. Ugyané válla­lat sok munkása a szomszédos kávéházban tartózkodott, várva a munka megkezdésére, illetve arra, hogy az általános munkaszövetség kiadja rendelkezését, amelynek ér­telmében munkagépjük mellett kell tartózkodniok, a munkát azonban nem kezdhetik el. A földalatti ren­desen közlekedik. Az újságárusok bódéiban egyetlen újság sincsen. A bérkocsiáilomásokon mindenütt elegendő kocsi áll rendelkezésre. Az utcaseprő- és öntözőkocsik ren­desen járnak. A tejeskocsik reggel mindenhova elvitték a tejet. (MTI) hanem egyben az ország jó hírneve is kockán forog. A jobboldali lapok kétségtelennek tartják, hogy a kor­mány a forradalomra izgató veze­tőkkel és a sztrájkmozgalom fő- cinkosaival szemben megtorló intézkedésekhez fog fo­lyamodni. A’ Journal hangoztatja, hogy a kormány intézkedései az ország jól felfogott érdekében feltétlenül szük­ségesek voltak. Tévednek a munká­sok, ha azt képzelik, hogy az álta­lános sztrájk elősegíti a kibontako­zást és megoldja a súlyos társadal­mi kérdéseket. Ellenkezőleg a szer­dai sztrájk sikere nagy yeszélybe sodorhatta volna az országot és mindenekelőtt veszélyeztethette vol­na a külföld előtt Franciaország hi­telét. A Journal megállapítja, hogy a dolgozó lakosság többsége ellensé­gesen áll szemben a sztrájkmozga­lommal. Parisban és a vidéken a legnagyobb rendben és nyugalom­ban hajtották végre a nyilvános és életbevágóan fontos üzemek alkal­mazottainak behívására való előké­születeket. Marse’lleből jelenti a lap, hogy ott fontos katonai intéz­kedéseket tettek. A pályaudvarokat csapatok szállták meg. A város bi­zonyos részein Szenegál lövészeket tartanak készenlétben, hogy adott eáatben oda rendelhessék őket, ahol szükség van jelenlétükre. A lap szerint León Blum állítólag a szociáldemokrata képviselők hoz­zájárulásával a kormány behívásai ellen való tiltakozásul azt a pa­rancsot adta ki a szociáldemokrata városigazgatásoknak, hogy ma, szerdán, zárják le a városházakat és a polgármesteri hivatalokat és igy akadályozzák meg a városi al­Páris, november 30. (Magyar Távirati Iroda.) A fran­cia főváros mindennapi élete szer­dán reggel kissé meglassult ütem­ben, de rendes mederben indult meg. A közúti forgalom sehol sem akadt fenn, noha az autóbuszok száma lényegesen csökkent. A fő­városban és környékén az autóbu­szok, a földalatti villamosok és a közúti vasút állomásait, valamint a kocsiszíneket és műhelyeket rend­őri erők szállták meg. Az autóbu­szok útvonalán lovas- és kerék­páros rendőrkülönitmények bizto­sítják a zavartalan forgalmat. A fontosabb vasútállomásokat és műhelyeket szintén karhatalom szállta meg. A sztrájkmozgalomban résztvevő közúti alkalmazottak he­lyét mérnökök foglalták el. A le bourgeti repülőtéren a légi forgalom nem akadt fenn, bár a sztrájk következtében a repülő­gépek menetrendjében kisebb- nagyobb változtatásokat tettek. A posta- és iiviróforgaioniban kalmazottakat a behivásl paranci teljesítésében. (MTI.) A Figaro szerint a szerdai naptól függ a köztársasági szabad akarat és a forradalmi anarchia közötti mérkőzés kimenetele. Csütörtökön — Írja sC lap — személyi megtorlást kell al­kalmazni mindazok ellen, akik azt képzelték, hogy a törvény felett ál­lanak. A kormánynak a lehetőség határain belül támogatni kell a munkásságot, de a nemzet érdekei ellen izgató munkásvezetőket és forradalmi izgatókat a törvény szi­gorával kell sújtani. A sztrájkhelyzet Észak-F randa- országban Páris, november 30. 1 (Havas) A montpellieri nyomdá­szok csak részben sztrájkolnak. A város két lapja közül az egyik ren­desen megjelent s a másik is adott egy kiadást. Észak-Franciaországban a kö­vetkező a helyzet: . Lilleban a városi alkalmazottalt — a tűzoltók és a temetői munká­sok kivételével — elhatározták, hogy nem dolgoznak, fíaubaixban a vasutas szakszervezet elrendelte tagjainak, hogy rendesen álljanak! munkába. Dunkergueben a villa­mos- és autobuszalkalmazottak dol­gozni akarnak; a gázmüvek alkal­mazottai megtagadták a munkát, de biztonsági szolgálatot tartanak.. Úgy tudják, hogy a kikötőmunká­sok, a bankok és az üzletek alkal­mazottai dolgozni fognak. Haze- brouck környékén egyáltalán nemi lesz sztrájk. Grcnobleből érkezett jelentés sze­rint a vasúti állomás alkalmazottai éjjel táviratot kaptak a chamberyi szakszervezettől, amelybe tartoznak, hogy ne sztrájkoljanak. Bordeaux és környékének villamosvasúti al­kalmazottai nem dolgoznak, az élelmiszerszállitók nem követik a sztrájkmozgalmat. A bordeauxi vá­rosi alkalmazottak magatartásáról még nincs hir. eddig nem történt nagyobb fenn­akadás. A postaalkalmazottak szakszervezete elhatározta, hogy a forgalom zavartalan lebonyolí­tásáról gondoskodni fog. Páris tízezer bérkocsivezetője kö­zül reggel mintegy négyezer meg­kezdte a munkát. A párisvidéki fémipari üzemek egy részében szü­netel a munka. A bankokban és a pénzintézetekben, valamint a nagy áruházakban a munka reggel ren­desen megindult. A főváros élelmiszerellátásáról megfelelően gondoskodtak. A boltok nagyrésze nyitva van. AJ szállodai alkalmazottak nem csatla­koztak a sztrájkhoz. A közüzemek mind zavartalanul működnek A műegyetemi hallgatók mérnökök vezetésével készen állanak, hogy szükség esetén gondoskodjanak a fővárosnak villanyárammal való ellátásáról. A megyék prefektusai a kormány utasítására az ország valamennyi A sajtó magatartása Rendes mederben indult Páris mindennapi élete MA: NAPTÁRSZELVÉNY XVI. fillér Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY december 1, csütörtök ^nmmHlmmámmmmmmmmmmmmmmm A nagy izgalommal várt franciaországi általános sztrájk nyugod­tan zajlott le. Daladier erélyes intézkedései mcghhisitották a közüze­mek sztrájkját, a magánüzemek munkabeszüntetése pedig nem oko­zott súlyos fennakadást az ország életében. A pályaudvarokat min­denütt katonaság tartja megszállva. Azok a jobboldali lapok, amelyek — kis terjedelemben — a sztrájk ellenére is megjelentek, helyeslik Daladier miniszterelnök erélyes intézkedéseit. Sztrájkellenes kormányintézkedések

Next

/
Thumbnails
Contents