Ethnographia • 95. évfolyam (1984)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

Kutatástörténet — History of Ethnography and Folklóré Györffy István: Öt kutatási terv és jelentés. Közreadja Szilágyi Miklós. Five research projects and reports. Edited by Miklós Szilágyi 593 — 605 Kiss István: Visszaemlékezés a Táj- és Népkutató Központ kiállítására. The Exhibition of the "Center of Social and Régiónál Studies" in 1938 605 — 627 Miskólczy Ambrus: Henri H. Stahl — a kelet-európai népélet egy román szo­ciológus-történész kutatója. Henri H. Stahl — a Rumanian sociologist­historian, a scholar of East-European folk-life 480 — 489 Szilágyi Miklós: Györffy István tevékenysége a Néprajzi Múzeumban. István Györffy's activity in the Ethnographical Museum 577 — 593 Szilágyi Miklós: Jankó János és Bátky Zsigmond gyűjtőútja Tolna megyében (1900, 1903). Two fieldtrips of János Jankó and Zsigmond Bátky in Tolna county (1900-1903) 272-288 Tanulmányok Györffy István pályaképéhez. Contributions to the biography of István Györffy 557-627 Tájékozódás — kutatási áttekintések ós beszámolók — Orientation — Surveys of Research Fields and Research Reports KremenSek, Slavko — Suliő, Nives: ,,A szlovének életmódja a XX. század­ban" — beszámoló egy kutató vállalkozásról. Research project „The way of life of the Slovenes in the 20th century" 472 — 475 Eihtman-AuguStin, Dunja: Zágrábi városi folklór-kutatás, módszertan, ered­mények. Zagrab úrban folklóré — research, methodology, results .... 465 — 472 Stoklund, Bjarne: Dán parasztok a modernizálódás útján: naplók és följegyzé­sek a XVIII. század végéről és aXIX. század elejéről. Danish peasants in the process of modernisation; somé notebooks and diaries from the period of land reform in late 18th and early 19th century 444—448 Szabó Mátyás: SAMDOK — a néprajzi jelenkutatás egy modellje Svédország­ban. SAMDOK — a Swedish model for the ethnological investigation of contcmporary society 475 — 479 Szymanski, Adam — Klosek, Eugenius—Trojan, Mieczyslaw: Lengyelország anyagi kultúrája az 1969—1980 között kiadott néprajzi tanulmányok­ban. Die materiébe Kultur Polens in den ethnographiseben Arbeiten der Periode zwiscben 1969-1980 448-465 Viták, vélemények — Discussion and Debate GaSpariková, Viera: A betyárfolklór csehszlovák szintézise a nemzetközi szintézis tükrében. Die tschechoslowakische Synthese der Zbojnik­Folkloro Qrica, Szofija I.: A népdalok és a népzene a Kárpátok és a Balkán betyárfol­klórjának komplex tanulmányozásában. Die Folkslieder und die volks­tümliche Musik im komplexen Stúdium der Razbojnik-Folklore der Kárpátén und des Balkans Juhász Antal: A helyi monográfiák jelentősége az anyagi műveltség kutatásá­ban. Die Bedeutung der lokálén Monographien für die Forschung der materiellen Kultur A Kárpátok ós a Balkán betyárhagyományai. Probleme der Betyarenfolklore der Kárpátén und des Balkans Küllős Imola: A magyar betyár. Terminológia és történeti áttekintés. Der ungarische Betyár. Terminologisebe und geschichtliche Übersicht .... Küllős Imola: A verses magyar betyárfolklór téma- és motívum-mutatója. The­men- und Motivenverzeichnis der gereimten ungarischen Betyaren­folklore Néprajz az újabb város- és falumonográfiákban. Die Volkskunde in den unga­rischen Dorf- und Stadtmonographien der 1970-er Jahre 290-297 298-299 107-110 289-315 308-310 310-314 107-133

Next

/
Thumbnails
Contents