Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

HÍRLAP Szerda, 1970, szeptember 16* negyei TLJT JL Öregein, még növesztheted. Aranyérem A Mezőgazdasági és Élei- -7! mi szeripari Kiállításon a Dunai Vasmű egyik termé­két, a DV—K 12x3 típusú, különböző célokra használ­ható könnyűacél szerkeze­tű gazdasági épületet arany­éremmel tüntették ki. Őszi Touring forgalom A sok kései napfényt ígé­rő őszön sokan keresik fel a Velencei-tó parti üdülő­helyeket. Az agárdi Touring Hotel­ben jelenleg 67 szakszerve­zeti vendég tölti szabadsá­gát, de a jövő hétre jelen­tős idegenforgalomra számi- J tanaik. Ausztriából 48, Olasz­országból 66 turista jelezte érkezését. A Touring Hotel október 2-án zárja kapuit, és ezzel az üdülőszezont is... Moricagéré lemezből A Dunai Vasmű lemezfel- . dolgozó gyárrészlegének dol­gozói újabb, a mezőgazdaság­ban hasznosítható gyárt­mánnyal hívták fel magukra a figyelmet. Horganyzott cső-., vázból és lyukasztott lemez-i bői készítettek kukoricamor- zsolót. A gyárrészleg kollek- , tívája bízik abban, hogy a , gyorsan felépíthető tároló megnyeri a mezőgazdasági, szakemberek tetszését. ' Recsegő stadion A riporter belépett a sta­dion kapuján és megindult a lelátók felé. A meccs már javában folyt, néha fütyülés, ordítozás hallat­szott a nézők soraiból, né­ha, amikor a bírói ítélet kérdéses volt, néma csönd borult a pályára. És ekkor a riporter különös dolgot fedezett fel. A stadion, egyhangú mor- mogással halkan és egyen­letesen recsegett. Mintha valahol a távolban harc­kocsik vonultak volna fel, ám a hang sokkal fino­mabb és ütemesebb volt. Aztán eldőlt a vitás hely­zet és a stadionban felcsa­pó hangorkán elnyomta a különös recsegést. Nem is tűnt fel semmi egészen a második félidő elejéig, ami­kor újra csönd borult né­hány pillanatra a pályára. És a különös recsegés to­vább folytatódott. Néhány lépésnyire tőlem szőke hajú, fiatal fiú állt, arcán piro­sodó pattanásokkal és ahogy ránéztem, rögtön tudtam, honnan a zaj. A recsegés a fiú szájából jött, hömpölyögve, feltartóztat­hatatlanul. Ugyanis rágott. Rágott ő, és rágott körülöt­te mindenki. Mit rágott? — szotyolát. (Gyengébbek ked­véért, pirított napraforgó- magot). Rágott az egész stadion, innen eredt a kísér­tetiesen recsegő hang. A meccs végén szél ke­rekedett és felkavarta a szotyola elszórt héját, mocs­kos felhőjével beborította a pálya füvét, beborított mindent. Senki nem akadt, aki söpörni kezdte volna. Mert a szotyolahéj alatto­mos jószág. Nehéz össze- söpömi, mert minduntalan kicsúszik a seprő alól. Valószínűleg nagy ha­szonnal árusítható, mert az alkalmi eladók úton-útfé- len felbukkannak. Kiszá­mítottam, hogy egyetlen szotyola feltöréséhez, kibe- lezéséhez, megrágásához és lenyeléséhez több energiát használunk fel, mint amennyit az apró mag táp­lálékként pótol. Egyszóval a szotyola az élet azon hi­ábavalóságai közé tartozik, amelyektől nem lehet jól­lakni és pénzbe kerül. Nem beszélve arról, hogy állan­dó szöszmötölést igényel, amely még a várva-várt hét végi meccstől is elvon­ja a figyelmet. Egyszóval a szotyolaárusok szaporod­nak, de még soha nem lát­tam, hogy valaki az igazol­ványukat kérte volna? Sportlétesítményeink, utcá­ink, tereink pedig lassan áldozatul esnek egy apró, de annál gonoszabb ellen­ség támadásának, amely­nek neve: SZOTYOLA. — baróti — KegSsezdőiSBlt a színházi évad Jó reggelt! A Vörösmarty Színházban második előadáson a Kis Szinnad tár­sulata szerepelt, Róna—Litványi—Romhányi: fis mi lesz holnap? című politikai kabaréval. Képünkön: Kosa András és Zana József. — A dunaújvárosi 26-os Építőipari Vállalat biztosítási és önsegélyező csoportjának 42 tagja szeptember 18-án öt­napos autóbusz-kirándulásra indul Jugoszláviába. Az épí­tők ellátogatnak az Adriai-tenger partjára is, Pulába és Opatijába. — Nagy gond az árvíz sújtotta területek építőanyaggal való ellátása. Ehhez nyújtott segítséget a dunaújvárosi vasbetongyárban Szabó Imréné szocialista brigádja. Ter­ven felül — sokszor vasárnapi műszakban — 800 000 kézi falazóblokkot készítettek. Ez a mennyiség ötmillió kismé­retű téglával egyenértékű. — Három kívánság. Sós György háborús kisregénye egy parasztfiú hányatott sorsát jeleníti meg. Egy határmenti faluig sodorja őt a háború; egy falusi kislány három kí­vánsága és akarata menti meg a könyv hősét a hazátlan- ságba sodródástól. A felnőttek világában látjuk az úri Magyarország néhány képviselőjének jellemképét. — Negyven mázsa mézet termelt a mátyásdombi tíz­tagú méhész szakcsoport. A 167 méhcsaládot gondoló szakcsoport „édes” áruját az enyingi áfész továbbította az Országos Méhészeti Szövetkezethez. — Saját tervezésű orvoslakás építését kezdték meg Gárdonyban. Az egyemeletes épületet még az idén be­fejezik. — Kilenc forintról 158 forintra emelkedett néhány év alatt az egy főre jutó társadalmi munka összege Bicskén. A városi vezetők szerint egyre többen vesznek részt a'köz- ségfejle&ztési társadalmi munkákban. ■— Kirándulásra indultak ma a Pénzintézetek Vörös Meteor természetjárói Fehérvárról. Űtiprogramjük Város­major—Szabadsághegy—Frankhegy, meglátogatják az Or­szágos Mzőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást is. — Űj OTP-fiók építését kezdik meg a közeljövőben Polgárdi községben. A terveket a dunaújvárosi Tervező Iroda készítette, a kivitelezést pedig a községi költségve­tési üzem végzi majd el. 1970. szptember 16. Szer­da. Hóit napja. A Nap kél: 5.22 órakor, nyugszik: 17.55 órakor. A Hold kél: 18.07 órakor, nyugszik: 6.31 óra­kor. Zászlóátaőási ünnepség A KISZ Központi Bizott­sága „Kollégiumi zászló”- jával kitüntetett székesfe­hérvári Radnóti Miklós fiúkollégium ifjúsága szep­tember 26-án tartja a KISZ KB kollégiumi zász­lóátadási ünnepséget. A Jáky József Útépítési Technikum és Szakközépis­kola kultúrtermében meg­rendezésre kerülő ünnep­ségen a zászlóátadás után irodalmi műsort rendez­nek, majd délutáni tánc­cal zárják az ünnepi ese­ményt. Hol a 14-es ? Hétfő reggel, nyolc óra múlt pár perccel. Székesfehérvá­ron az egyik buszmegállóban öten-hatan ácsorgunk, várunk a 14-es járatra. A hivatalosan kiirt idő már régen elmúlt, né- hányan kedvszegetten távoznak. Én kitartóan várok. Végre, siker koronázza rendithetetlenségem! Jön a busz! Csakhogy az 5-ös, ami jó negyedórával később indul, s a Piac térre megy, én meg a Dózsa György térre akarok menni. Ügy látszik, ki­maradt a járat. Kedd reggel, nyolc óra múlt pár perccel. Székesfehérvá­ron az egyik buszmegállóban... etc, etc. Szóval megint nem jött. Csak azt nem tudom, minek van a menetrendben akkor? Én megértem a MÁVAUT gondjait is, kevés a kocsi, nincs mindig személyzet, stb. De ha reggel, a csúcsforgalmi idő­ben van busz, van ember, akkor a jóval csendesebb időszak­ban, nyolc órakor hova tűnik el? — s — Postakombindt Fehérváron Társasházi Egyre többen csatlakoz­nak a megyében a terme­lőszövetkezeti társasház építkezésekhez. Október' végén Polgárdiban lerak­ják 16 sorház alapkövét. Még ebben az évben elkez­dődik az építkezés három másik községben; Fülén, Mezőszilason és Pusztasza- bolcson. Alakulnak már az új társulások is, de ezek csak a következő évben kezdik el az 'alapok lera­kását. Székesfehérvár új postát és telefonközpontot kap. A vi­déki postaigazgatóság a szé­kesfehérvári főposta mellett megvett két épületet. Az egyikbe kerül majd a távlati tervek szerint az Ericson-féle svéd automata telefonköz­pont is. A jövőre gondolva, folyik mindenütt a fehérvári új la­kótelepeken is a telefonkábe­lek lefektetése. Eddig csak­nem 19 millió forint értékű kábelt fektettek le. Milyen lesz az új posta- kombinát? A legnagyobb ér­deklődésre számottartó, a csaknem teljesen automati­zált, éjjel-nappal nyitvatartó, önkiszolgáló postahivatal, önkiszolgálással lehet majd pénzt, táviratot, ajánlott le­veleket feladni. Az új posta egyik helyiségében kap he­lyet majd a kis postamúze­um, ahol nem csupán néhány muzeális postatörténeti da­rab, hanem tetszetős bélyeg­kiállítás is kerül. Építők tapasztalatcseréje A Fejér megyei Építőipari Vállalat munkaügyi dolgozói, valamint asztalos műhelyé­nek vezetői szeptember 15-én felkeresték a dunaújvárosi 26-os Állami Építőipari Vál­lalatot. A vendégek tanulmá­nyozták Dunaújvárosban a házgyári lakások beépített bútorainak, nyílászáró szer­kezeteinek szerelés-módjait, valamint az épületasztalos munkafolyamatokat. g. gy. Idüjárásielentés Várható időjárás szerda estig: Változóan felhős idő, a reggeli órákban párásodás, egy-két helyen ködképző­dés, valószínűleg eső nél­kül. Mérsékelt, változó j irányú, napközben kissé megélénkülő déli, délnyu- ' gáti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 21— i 26 fok között. (MTI) Az automata bevétele No, persze átvitt értelem­ben. A székesfehérvári pá­lyaudvari automata-sorról van szó, melyet ez év már­ciusában állítottak fel és azóta is az utazók rendel­kezésére áll. A forgalom eddig 829 ezer forint volt. Kaphatnak itt kávét, kü­lönböző ételeket, édességet, a vonatra várakozók, vagy érkezők. 83 ezer forint ér­tékű kávét ittak az auto­mata jóvoltából, 397 ezer forintért vettek ételeket és 84 ezer 300 forintot fizet­tek édességekért 32 ezer olajkályha Ezelőtt 5—6 éve indult el útjára nálunk tömegmé­retekben az olaj kályha és a háztartási gáz. Ez alatt az öt év alatt napjainkig meg­sokszorozódott az olajkály- ha-állomány. A megyében jelenleg 32 ezer olajkályha üzemel a lakásokban. A gáztűzhelyek száma mint­egy 50 ezer és a gázfel­használás ezzel — a keres­kedelmi szervek előzetes felmérése alapján — az év végére több, mint ötszörö­sére emelkedik, az öt-hat évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva. Eltemették a velencei forgószél halottait A velencei Santi Gio­vanni e Paolo bazilikában hétfőn tartották az Olasz­országban pusztító forgó­szél halálos áldozatainak temetési gyászszertartását Megállapították, hogy a természeti csapás következ­tében elpusztultak száma legalább harmincöt szmély. Közülük tizenketten a ve­lencei lagúnán elsüllyedt motoroshajó utasai voltak, tizenegyen pedig a Ca’Sa- vio és a Fusina camping lakói. Több személy sorsa, köztük egy külföldi kis­gyermeké még mindig is­meretlen. (A halálos áldo­zatok között magyar turis­ták is voltak.) Megtartották a termé­szeti csapás sújtotta térsé­gek polgármestereinek első tanácskozását is. Ezen hatá­rozatot hoztak arról, hogy a kormánynak konkrét intéz­kedéseket kell tennie a va­gyonukat vesztett polgárok támogatására. Hangoztat­ták, hogy a kormány által eddig kiutalt ötvenmillió líra túlságosan kevés, mindössze „csöpp a ten­gerben”. Iskolai verseny A móri bányásziskolában versenymozgalom indult az iskola fennállásának 5. év­fordulója alkalmából. A ver­senyben részt vesznek a ta­nulók, a pedagógusok, a szü­lőik és az iskolai alkalma­zottak (takarítók, fűtők, stb.). A tanulásra, sportra, társadalmi munkára, taní­tásra vonatkozó verseny­pontok feltételeit négy'nap­pal előre közük a résztve­vőkkel, így mindenkinek módjában lesz a felkészü­lés. A tárgyalóteremből Zsebtolvajok Meleg volt, amikor Farkas Imre Dunaújvárosban beszállt a Budapestre induló vonatba, ezért kiskabátját levetette és felakasztotta az ülés meleltti fogasra, a begombolt belsőzseb­ben, a pénzét és iratait tartalmazó tárcájával együtt. A vonat fülkéjében még kevesen tartózkodtak és hely­keresés miatt többen jöttek-mentek. Rupa Antal, Vajta, Vá­sártéri lakos és Bogdán Ferenc, Garabancz, Kossuth u. 82. sz. alatti lakosok is szétnéztek a fülkében és az újságot ol­vasó Farkas mellett az ablakhoz is odamentek, azon kinéz­tek. Rupáék nem foglaltak helyet, hanem továbbmentek és pár kocsival előbb telepedtek le. Amikor a vonat elindult és a jegyvizsigáló kérte a je­gyeket, akkor vette észre Farkas, hogy a tárcája eltűnt. Az utasok segítségével Rupát és Bogdánt a vonaton megke­resték és felismerték — hiszen csak ők jártak a sértett kö­zelében. A rendőrség Farkas pénzét Rupa zsebében megta­lálta, míg a tárca tartalmát Dunaújváros és Rácalmás állo­mások között a vasúti pályatest mellett elszórva szedték össze. A Dunaújvárosi Járásbíróság mindkét tolvaj bűnössé­gét megállapította és Rupát 7 hónapi, Bogdánt 4 hónapi sza­badságvesztésre ítélte. A vádlottak fellebbezése folytán a Megyei Bíróság az ítéletet helyben hagyta, de Bogdán vonat­kozásában megállapította, hogy cselekménye kegyelem alá esik. . . — C — 3 -

Next

/
Thumbnails
Contents