Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (17. évfolyam, 1-57. szám)

1920-09-16 / 41. szám

XVII. évfolyam. Székesfehérvár, 1920. szeptember 16. 41. szám. KIADJA: } ÉVI ELŐFIZETÉSI Díj: FEJÉRVÁRMEGYE TÖRVÉNY- j KÖZSÉGEK RÉSZÉRE . 25 KOR. HATÓSÁGA. | MAGÁNFELEKNEK . . iO KOR. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. BALASSA IMRE, főjegyző. MEGJELENIK : Rendszerint minden hét csütörtökién. 1. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek: 14527 920. sz. Fejérvármegye alispánjától. Tárgy: Hadifoglyok hazaszállítása. Valamennyi község elöljáróságának! A m. kir. belügyminister urnák 3831/1920. .zámu rendeletét oly felhívással közlöm, hogy az orosz és ukrán illetőségű hadifoglyokkal annak tartalmát közölje és folyó évi október hó 1-ig a területén levő orosz hadifoglyok névjegyzékét hozzám feltétlenül beterjessze annak feltüntetésével, hogy a megnevezett hadifogoly haza szándékozik-e utazni, vagy pedig visszamarad. Amennyiben területén orpsz vagy ukrán hadifogoly nem tartózkodnék, úgy nemleges jelentés mellőzendő. Székesfehérvár, 1920. szeptember 11. Dr. Havranek József s. k., alispán. Szám: 3831/1920. A magyar Kormány Koppenhágába küldött meghatalmazottja folyó évi május hó 29-én az orosz és ukrán szovjet kormány képviselőjével a hadi­foglyok kölcsönös kicserélésére vonatkozólag szer­ződést kötött. A szerződés értelmében Oroszország szabadon bocsátja és saját határáig szállítja az összes magyar hadifoglyokat Szovjet-Oroszországból, Tur- kesztánból és Szibériából, Magyarország pedig kö­telezi magát, hogy az ország területén még vissza­maradt orosz hadifoglyokat lehetőleg Ausztria és Németországon át továbbítja Oroszországba. Kötelezettséget vállalt az orosz kormány ép- ugy mint a magyar kormány, hogy saját területeiken a foglyok értesítése céljából közhírré teszik a foglyok hazamenetelének lehetőségét. A honvédelmi minister úrral egyetértőleg fel­hívom ennélfogva Alispán urat, hogy a szokásos módon tegye közhírré törvényhatósága területén, hogy az oroszországi szovjet uralmi területről szár­mazó minden hadifogoly, aki haza óhajt térni, haza- szállittatik. Addig is, a mig e szállítás kezdetét ve­heti, a törvényhatósága területén tartózkodó összes érdekelt orosz hadifoglyokat vétesse sürgősen jegy­zékbe s egyénenként állapítsa meg, ki óhajt közülük hazatérni s ki nem. A hazatérni óhajtók számát velem a lehető legsürgősebben közölje. A hazaszállítás időpontját és módját egy ké­sőbbi rendeletemmel fogom közölni. Budapest, 1920. szeptember 3. A minister rendeletéből: 0. n. s. k., ministeri tanácsos. 14489/1920. Fejérvármegye alispánjától. Tárgy: A nullás lisztnek nagyobb arányban való elhelyezése. Járási főszolgabíró uraknak! Községi elöljáróságoknak! Közélelmezési m. kir. minister urnák 56659— 920. számú rendeletét alább egész terjedelmében közlöm és felhívom a községi elöljáróságokat, hogy azt a legalkalmasabb módon hozzák a közönség tudomására és a rendeletben körülirt nagy fontos­ságú gazdasági cél érdekében hassanak oda, hogy annak minél nagyobb sikere legyen. Eljárásuk eredményéről f. hó 25-ig jelentést várok. Főszolgabíró urakat szintén felhívom, hogy a rendeletben körülirt cél érdekében saját hatáskörük­ben is a legnagyobb buzgalommal működjenek közre. Székesfehérvár, 1920. szeptember 11. Dr. Havranek József s. k., alispán. Szám: 56659/1920. Az 1920/1921-iki gazdasági évben a 0-ás búza­liszt ára tetemesen felemeltetett és pedig azért, hogy A 14527/1920 és 14489/1920. számú rendelet külön mellékletként is kiadatik.

Next

/
Thumbnails
Contents