Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (17. évfolyam, 1-57. szám)

1920-09-16 / 41. szám

41. szám. Fejérvármegye Hivatalos Lapja. 233 14044/1920. szám. Fejérvármegye alispánjától. Tárgy: Orvosi továbbképző tanfolyamokra való jelentkezés. Az összes községi- és körorvos uraknak! Tudomásul vétel és miheztartás végett közlöm, miszerint a m. kir. népjóléti és munkaügyi minister urnák 29945/920. I—a. számú leirata szerint ez év őszén orvosi továbbképző tanfolyamok rendszeresit- tetnek és pedig: 2 hetes tanfolyam: 1920. okt. 4—16-ig. 4 hetes tanfolyamok: 1920. szept. ő—okt. 2-ig, 1920. okt. 4—30-ig, 1920. nov. 2—27-ig, 1920. nov. 29—dec. 23-ig. Programmot az orvosi továbbképző központi bizottsága (Vili., Mária-u. 39. sz.) Írásbeli megkere­sésre bármely orvosnak megküldi. Aki ezen tanfolyamok valamelyikén részt óhajt venni, annak Írásbeli kérelmére a szükséges szabad­ságot engegélyezni fogom. Székesfehérvár, 1920. szeptember 10. Dr. Havranek József s. k., alispán. 6097/1920. Székesfehérvári járás főszolgabirájától. Uzsák Imre géplakatos lovasberényi lakos munkakönyvé, mely hivatalomnál 1908. nov. 18-án 73/908. sz. alatt volt kiállítva, elveszett. — Meg­semmisítem. Székesfehérvár, 1920. szeptember 9. Heltay Jenő s. k., főszolgabíró. 5976/920. A székesfehérvári járás főszolgabirájától. Tóth Mihályné, szül. Szántó Katalin lovas­berényi lakos lováról kiállított járlat 1919. év folyamán -elveszett. -— Megsemmisítem. Székesfehérvár, 1920. szeptember 7. Heltay Jenő s. k., főszolgabíró. 4263/1920. Az adonyi járás főszolgabirájától. Prekop József ráczkereszturi lakos, Ráczkeresztur község elöljárósága által kiállított munkásigazolványát elveszítette. — Megsemmisítem. Adony, 1920. szeptember 4. Meszlenyi Béla s. k., főszolgabíró. 5834/920. Székesfehérvári járás főszolgabirájától. Marczinka Szabó József sárszentmihályi lakos, egy darab 10 éves sárga jegytelen lováról kiállított járlatát elveszítette. A járlatot megsemmisítem és a megtalálót fel­hívom, hogy azt hivatalomhoz adja be. Székesfehérvár, 1920. szeptember 4. Heltay Jenő s. k., főszolgabíró. 6105/920. A székesfehérvári járás főszolgabirájától. Szokolovszky Antal veienczei lakos, a velen- czei elöljáróság által folyó év augusztus hó 27-én 126. szám és 479. őrlési tanúsítvány szám alatt Reiser kápolnásnyéki malomba kiállított 200 kg. árpáról szóló tanúsítványát ismeretlen módon el­veszítette. — Érvénytelenné nyilvánítom. Székesfehérvár, 1920. szeptember 8. Heltay Jenő s. k., főszolgabíró. 14436/1920. sz. Fejérvármegye alispánja. Tárgy: A G. 0. K. kirendeltségének tisztviselői részére kiállított előfogatok fuvardija. Járási főszolgabíró uraknak! Valamennyi község elöljáróságának! Utalással a fentjelzett ügyben múlt évi dec. hó 5-én 13251. szám alatt kiadott és a vármegyei hivatalos lap múlt évi 53-ik számában közzétett rendeletemre értesítem Cimet, hogy a gabonagyüjtés országos kormánybiztosa székesfehérvári kirendelt­ségének tisztviselői részére kiállítandó előfogatok fuvardiját kilóméterenkint öt koronában állapítom meg. Felhívom a községi elöljáróságokat, hogy az igénylendő előfogatokat a jövőben is akadály nélkül állítsák ki. Székesfehérvár, 1920. szeptember 9. Dr. Havranek József s. k., alispán. 111. Pályázati hirdetmények. M. kir. honvédelmi minister. 487880/1920. szám. Budapest székesfőváros közönsége által boldog emlékezetű József főherceg ur Ő cs. és kir. Fen­sége honvéd főparancsnokságának 25. évfordulója alkalmából, s annak emlékére, a m. kir. honvédség árvái részére, az illetőségre való tekintet nélkül lé­tesített alapítványi helyek közül a József fiú és Erzsébet leány árvaházban egy-egy hely kerülne betöltés alá, amely helyekre ezennel pályázat hir- dettetik.

Next

/
Thumbnails
Contents