Figyelmező, 1837. január-december (1. évfolyam, 1/1-25., 2/1-52. szám)

» A’ FIGYELMEZŐnek, mint literatúrai újságnak tárgya az egyetemes literatura* me­netele úgy, mint annak egyes, bárminél fogva kitünöbb jelenései; formái: átnézetek, bí­rálatok, ismertetések, jelentések. A5 Figyelmező, nevéhez híven, nem kikapva ezt vagy azt, mint czélzás vagy jó szerencse hozza magával, szoros és rendszeres figyelemmel lesz mindenre, mit az olasz, franczia, spanyol és angol, német és szláv, az éjszaki és keleti nemzetek’ munkássága újat ’s közönséges!) érdekűt fel fog tűntetni a’ mindennemű tudomá­nyok’ ’s a’ szépliteratura’ mezein; a’ hazai literaturára nézve pedig azon lesz, hogy annak a’ lehetségig teljes repertóriumát adja; ’s itt semmi sem lesz előtte olly kicsiny, minek leg­alább létezéséről nem fogja olvasóit, ’s pedig a’ lehetségig sebesen, értesíteni; ’s minden, mi némi érdekkel bir, elég fontos, hogy felőle, olly bőven, mint szükség, ’s oily röviden, mint lehet, ítéletet hallasson. Ezen pályán a’ Figyelmezőt mindenkor a’ literatura’ érdeke, jelen állásunk, ’s részrehajlatlanság fogják vezérleni. Evvel mindazáltal nem azt kívánjuk mondani, hogy harag és párt nélkül fog járni útain; mert voltak mindig, ’s míg emberek maradunk, lesznek olly könyvek, mellyekről harag nélkül nem szólhatni; a’ lelkességet pe­dig, erőt, és alapos ipart pártosan nem védeni, vétek. Egy kisebb czikkely’ tárgyai: a’ hazai ’s külföldi tudományos intézetek és társaságok’ történetei, munkálkodásai, jutalomtételei és osztásai, személyzeti változásai; tudósokat és írókat illető adatok, necrolog ’s eff. Pesten, december’ 1-jén, 1836.

Next

/
Thumbnails
Contents