Fővárosi Közlöny, 1922 (33. évfolyam, 1-19. szám)

1922-01-06 / 1. szám

1922. január 6» í. szám, BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA Jxxxill. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: ej SZERKESZTŐSÉG t IV., K ügyosztály, I. emelet 110 • •••••••••• jész évre 600 korona, félévre 300 korona, egyes szám ára 2 ivlg 15 korona, 2 Ívnél n özpontl városház, IV* emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATALt KSzponti városház, Vái . szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlflny részére felvesz a kiadóhivatal, ah • vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. • agyobb szám 30 korona, rosház-ntcal rész, ElnOki ová a lap szétküldésére Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1922. január 11-én {szerdán) délután 4 órakor, esetleg folytatóan a következő napokon délután 4 órakor tartandó Rendes közgyűléséne k TárgySOrOZCltCl l. Az 1872: XXXVI. t.-c. 100. §-a érielmében előre kitűzött tárgyak: Dr. Berezel tanácsnok. 1. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az állat- és növénykert 1920. évi zárószámadása, az intézmény 1920. évi üzemi hiányának fedezése, valamint a téli szükség­letek biztosítására való előleg engedélyezése ügyében. 1922. évi költség­vetésének megálla­pítása ügyében. Dr. SaMay tanácsnok. 2. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a székesfővárosi gázmüvek 3. a székesfővárosi elektromosmüvek 4. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a svábhegyi fogaskerekű vasút r.-t. ajánlatára a budai hegypálya üzemkeze­lésbe vétele ügyében. 5. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az Első Dunagőzhajó­zási Társasággal a Lánchíd pesti hídfője körül fekvő zárt rakpart és a rajta levő felépítmények bérletére kötött szerződés meghosszabbítása ügyében. Bárdi tanácsnok. 6. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a Forgács és Szász cég Urbán Ferenc Tíll tanácsnok. Dr. Purebl tanácsnok. 7. 8. Popper Árpád 9. Fischer Béla 10. Lapp Henrik 11. özv. Thész Jánosné kérelmére székes­fővárosi terület foly­tatólagos haszná­lata, illetőleg bérbe­adása ügyében;

Next

/
Thumbnails
Contents