Fővárosi Közlöny, 1923 (34. évfolyam, 1-19. szám)

1923-01-05 / 1. szám

// f BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXIV. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXIV. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 1200 korona, félévre 600 korona, egyes szám ára 2 ívig 50 korona, 2 ívnél nagyobb szám 100 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, Vfr emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki ügyosztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére • •••••••••••• vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. + A székesfőváros újévi üdvözlő küldöttsége a Kormányzónál, Újév napján a székesfőváros küldöttsége dr. Sipőcz Jenő polgármester vezetésével tisz­telgett Horthy Miklós Kormányzó Őfőméltósá­gánál, hogy őt az újév alkalmából üdvözölje. A polgármester a Kormányzó Őfőméltó­ságához a következő beszédet intézte: Főméltóságú Kormányzó Úr! Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­ságának és tanácsának együttes küldöttségét veze­tem Főméltoságod elé, hogy a székesfőváros közön­ségének hódolatát, hűséges ragaszkodását tolmácsol­juk és az újév alkalmából legjobb kívánságait kifejezzük. Ez a hűséges ragaszkodás nemcsak az államfő iránti köteles tiszteletből ered, hanem a novarai hős mithikus emlékéből és a magyar nemzeti hadsereg legendás megalkotójának nimbusából. Ered végül Főméltoságod államférfiúi csele­kedeteinek tárgyilagos megállapításából. Amikor Főméltoságod az ország kormányzatát átvette, itt egy széttagolt, porig alázott társadalmat talált, amely két jogfosztó forradalom után nélkü­lözte az állami lét feltételeit. Főméltoságod vállalkozott az új honalapítás történelmi munkájára s a legválságosabb körülmé­nyek között új nemzeti létet adott a magyar népnek és vitte a benső megerősödés boldogító útja felé. Hiú ábránd volna azt mondani a negyedik újév hajnalán, hogy a történelmi munka már be van fejezve. Még sokszor megremeg a tenger földalatti erők működésétől, de érzi a nemzet, hogy erős kar fogja a kormányrudat és biztos szem vezérli a hajót a boldogulás réve felé. Az ország székesfővárosában sincs a helyre­állítás nagy munkája bevégezve. Sok nagy feladat oldatott meg, de ugyancsak sok vár még elinté­zésre. De úgy érezzük, hogy az egész ország szivébe zárja immár a keresztény nemzeti eszme jegyében újjászületett fővárosát és szentül hisszük, hogy Főméltóságodnak és a m. kir. kormánynak magas támogatásával sikerülni fog a reánk még váró súlyos feladatokat is megoldani. Ehhez kérjük Főméltoságod hathatós támoga­tását és a Mindenható kegyelmét és áldását Főméltó­ságú Kormányzó Úrra és családjára. A Kormányzó Őfőméltósága az üdvözlés­ért szívélyes szavakkal mondott köszönetet, válaszában rámutatott a főváros és az ország súlyos helyzetére, összetartásra buzdította a székesfőváros lakosságát, majd fesztelenül elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.

Next

/
Thumbnails
Contents