Fővárosi Közlöny, 1925 (36. évfolyam, 31-48. szám)

1925-08-25 / 31. szám

BUDAPEST' SZÉKESFŐVÁROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVI. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PENTEKEN XXXVI. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 10 aranykorona, félévre 5 aranykorona, egyes szám ára ívenként 10 aranyfillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l 1/* emelet 232. szám. •••KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki ügy­osztály, I. emelet 100. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére + + + + + + + + + vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ************* Tanácsi határozatok. —— 73.835/1925-11. szám. A III. ker., Templom-utca kocsiútburkoló mun­kálatainak végrehajtása. A tanács a III. ker., Templom-utca, Kiskorona­utca és Korona-tér közötti szakasza kocsiútjának trachit fejkővel való burkolásának végrehajtása iránt a tanácsi II. ügyosztály által tett javaslathoz hozzá­járulva, a munkát elrendeli. Jóváhagyóan tudomásul veszi a tanács, hogy az ügyosztály 30.857/1925—II. számú előterjesztése értelmében a munkálatoknak vállalatba adása iránt nyilvános versenytárgyalást hirdetett és az ügyosztály javaslatához képest elfogadja Gravieser Albin vállal­kozó ajánlatát, amely szerint nevezett a munkálatot az általános, részletes, különleges és szerződési fel­tételek betartásával az ajánlata kapcsán bemutatott költségvetésben foglalt egységárakkal való elszámolás mellett 18,477.000 koronáért elvállalni és teljesíteni, a készítet és átvett burkolatot 4 éven át ingyen jókarban tartani. Az ügyosztály által bemutatott részletes költség­vetés, illetve a versenytárgyalás eredménye szerint a munka előreláthatóan 6773"85 aranykoronába fog kerülni, mely költségösszegből 234570 aranykorona a folyó évi költségelőirányzat VIII. csop. III. fej. 2. cím b) tételén, 4428' 15 aranykorona pedig a VIII. csop. II. fej. 2. cím c) tételén rendelkezésre álló hitelben fedezetét találja. A munka vezetésével és a leszámolás keresztül­vitelével a tanács a lanácsi II. ügyosztályt bízza meg és utasítja, hogy a munkálatok megindítása iránt azonnal intézkedjék. Ez ellen a véghatározat ellen az érdekeltek a törvényhatósági bizottság közgyűléséhez felebbez­hetnek; a felebbezést a határozat kézbesítésétől szá­mított 15 nap alatt a tanácsnál kell előterjeszteni. Figyelemmel a fővárosnak a munkálat végre­hajtásával kapcsolatos közforgalmi és pénzügyi érde­keire és utalással az 1901. évi XX. t.-c. és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 4600/1901. M. E. számú kormányrendelet 8.§-ára, kimondja azonban a tanács, hogy ez a véghatározat azonnal végrehajtandó és ellene csakis birtokon kívül van felebbezésnek helye. Kelt, Budapesten a székesfőváros tanácsának 1925. július 2-án tartott üléséből. 79.160/1925—11. szám. A III. ker., Perényi-út 16287, és 16347. hrszámú ingatlanok közötti szakaszának makadámszerű rendezése érdekében megtartott nyilvános ver­senytárgyalás. A tanács a III. ker., Perényi-út 16287. és 16347. hrszámú ingatlanok közötti szakasz makadámszerű rendezésének végrehajtása iránt a tanácsi II. ügyosz­tály által tett javaslathoz hozzájárulva, az út megépí­tését elrendeli. Jóváhagyóan tudomásul veszi a tanács, hogy az ügyosztály 45.913/1925—II. számú előterjesztés értel­mében a munkálatoknak vállalatbaadása iránt nyilvá­nos versenytárgyalást hirdetett és az ügyosztály javas­latához képest elfogadja Hirsch Mihály út- és vasút­építési vállalat és aszfaltgyár r.-t vállalkozó cégnek ajánlatát, amely szerint nevezett cég a) a munkálatot az általános, részletes, külön­leges és szerződési feltételek betartásával az ajánlat kapcsán bemutatott költségvetésben foglalt egység­árakkal való elszámolás mellett 202,405.500 koronáért elvállalni és teljesíteni, b) a munkálathoz a bemutatott mintákkal min­denben megegyező anyagokat, még pedig budakalászi mészkövet és kisgellérthegyi murvát szállítani és fel­használni s végül c) a készített és átvett burkolatot 1 (egy) éven át ingyen jókarban tartani hajlandó. A munkálat vezetésével, a leszámolás keresztül­vitelével a tanács a tanácsi II. ügyosztályt bízza meg. Utasítja a tanács a tanácsi II. ügyosztályt, hogy vállalkozóval a munkálat teljesítése iránt kössön szer­ződést, azt jóváhagyás végett mutassa be és a mun­kálat megindítása iránt azonnal intézkedjék.

Next

/
Thumbnails
Contents