Fővárosi Közlöny, 1928 (39. évfolyam, 63-79. szám)

1928-10-29 / 63. szám

Az ajánlatban, javításnak (törlés, beszúrás, vakarás) nem szabad lennie. Ha javítás mégis előfordul, úgy ezt az ajánlattevő az ajánlatán sajátkezű, illetőleg cégszerű aláírásával igazolni tartozik. Csatolni kell az ajánlathoz a bánatpénz letételét igazoló pénztári nyugtát, esetleg a bánatpénz összegéről szóló postai feladó vevényt vagy ezeknek közjegyzőileg hitelesített másolatát. Az ajánlathoz bánatpénzképen készpénzt vagy más értéket (takarékbetéti könyvecskét, értékpapírt stb.) mellékelni nem szabad s az ilyképen netán előálló károsodásokért a székes­főváros semminemű felelősséget nem vállal. Bánatpénz gyanánt külön-külön minden egyes ajánlat után az ajánlati végösszeg 2 (Kettő) %-át kell az illető munkára (szállításra) és a versenytárgyalási hirdetmény ügyszámára hivatkozva, készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban (záloglevél, elsőbbségi kötvény, kezességi (garancia) levél, járadékjegy stb.) letenni a közp. számvevőség VI. ügyosztályá­ban (IV., Közp. városháza, III. em. 371. ajtó) történő előzetes számfejtés mellett a közp. pénztárnál. A bánatpénzt az ajánlat benyújtása előtt kell letenni. Bánatpénzül elfogadhatók továbbá, de legfeljebb 10,000 (Tízezer) pengő erejéig olyan takarékbetéti könyvecskék is, melyeket a székesfőváros pénzkészletének gyümölcsöző el helyezésére kijelölt pénzintézetek állítottak ki, vagy olyan pénzintézetek, melyeknek értékpapírjait a pénzügyminiszter óvadékképesnek elismerte. Az óvadékképes értékpapírok jegyzéke, valamint azoknak a pénzintézeteknek a névsora, melyeknek takarékbetéti könyvecskéi vagy értékpapírjai bánatpénzül vagy biztosítékul elfogadhatók, a közp. számvevőség VI. ügyosztályában meg­tudakolható. A tőzsdei értékpapírok a budapesti árú- és értéktőzsdén jegyzett árfolyamon számíttatnak, de csak a névérték erejéig. Az értékpapírban letett bánatpénz vagy biztosíték kamat­szelvényei harmadik személyek netán előbb szerzett jogainak sérelme nélkül esedékességük időpontjában kívánatra kiadhatók. A kezességi (garancia) levelek csak akkor érvényesek, ha a rajtuk levő aláírások közjegyzőileg hitelesítve vannak s ha ezenfelül a kezességi levelek elfogadhatóságát az alaki és tartalmi helyesség szempontjából még külön a székesfőváros tiszti ügyészsége is igazolta. Harmadik személy tulajdonjogának fentartásával bánat­pénz vagy biztosíték csak a tulajdonjogot fentartó által kiállított oly nyilatkozat alapján tehető le, hogy a székesfőváros a bánat­pénzből vagy biztosítékból minden bírói közbenjárás nélkül feltétlenül és a tulajdonos minden kifogásolási vagy felszólalási joga nélkül közvetlenül kielégítheti a vállalati munkából (szállí­tásból) kifolyóan fölmerülő minden néven nevezendő követelését. Az ajánlattevőnek a székesfővárostól járó valamely követelését, ide értve a más munkánál (szállításnál) letett bánat­pénzét vagy biztosítékát is, az új pályázatnál lekötni, illetőleg arra hivatkozni nem lehet. Társvállalkozóknak az ajánlatukban ki kell jelenteniök, hogy az ajánlatért egyetemlegesen felelősek s az ajánlatot mindegyik társnak személyesen vagy közjegyzőileg felhatalmazott megbízottja útján kell aláírnia. Jogi személyek, nem önjogú személyek, társaságok és társvállalkozók, valamint nem helyben lakó vállalkozók tartoznak ajánlatukban és pedig hiteles módon, olyan helybeli megbízottat bejelenteni, ki helyettük s az ő képviseletükben a munka (szállítás) szerződésszerű végrehajtását eszközölni, továbbá aki nevükre és javukra pénzt vagy más értéket felvenni és nyugtázni jogosult. E kétirányú megbízatással elkülönítetten más-más személy is felruházható. Az ajánlattevő a hazai gyártmányú anyagokra, esz­közökre stb., továbbá a hazai beszerzési forrásokra és munka­erőkre nézve a fennálló törvényes határozmányokban előírt bejelentési kötelezettségét az ajánlata benyújtásakor vagy leg­később a munka (szállítás) megkezdésekor tartozik eszközölni. Ha az illető versenytárgyalási hirdetményben vagy ajánlati kiírásban minták bemutatása van kikötve, ezeket az ajánlattevő a pecsétjével vagy aláírásával ellátva az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, de attól elkülönítetten, a saját költségén tartozik a kívánt méretekben és mennyiségben be­szolgáltatni. Ha pedig árelemzés készítése és bemutatása is ki van kötve, ezt is az ajánlattal egyidejűleg és ahhoz csatoltan tartozik benyújtani. Ha a munka (szállítás) teljesítése szabadalmi jog birtok­lását tételezi fel, az ajánlattevőnek ezt az ajánlatában meg kell említenie, a szabadalom gyakorlásának megszerzését igazolnia s ki kell jelentenie, hogy a jog megszerzéséből eredhető károkért a székesfővárossal szemben teljes felelősséget vállal. Ha az ajánlattevő a székesfőváros előtt ismeretlen, pari jogosítványát vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolatát az ajánlatához kell csatolnia. Ugyanígy kell eljárni az ajánlatban megbízott egyén ipari jogosítványát illetőleg is. Az ajánlatban előirányzott végösszeg után a székes­főváros terhére bélyeg- és illetékköltséget, adót stb. külön fel­számítani nem lehet, hanem mindennemű költséget az egység­árakba kell beleilleszteni. Az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek. Sértett vagy lepecsételetlen borítékban vagy elkésetten beadott, avagy hiányosan kitöltött, vagy pedig nem az előírt nyomtatványokon megírott, továbbá a kikötött bánatpénz letétele nélkül, vagy nem elegendő bánatpénz letételével, vagy végül valamely követelésnek bánatpénzként való lekötése mellett benyújtott aján­latok az odaítélésnél figyelembe nem jönnek s az ajánlatok a kikötött egyéb feltételek be nem tartása esetén is mellőzhetők. A székesfőváros tanácsa fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül az ajánlott árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson s hogy az elosztható munkanemeket (szállításokat) több vállalkozó között meg­oszthassa, illetőleg tetszése szerint egyik ajánlatot sem fogadja el s új versenytárgyalást tartson, esetleg a hirdetett munkát (szállítást) végleg elejthesse, anélkül, hogy e miatt az ajánlat­tevők a székesfőváros, vagy annak közegei ellen kártérítést vagy bármiféle más igényt támaszthatnának. Az ajánlattevők az ajánlataikkal a székesfőváros taná­csának döntéséig, vagyis az odaítélésig, a székesfővárossal szemben kötelezettségben maradnak. Az ajánlatok az odaítéléséig vissza nem vonhatók s a letett bánatpénz sem kérhető addig vissza. Ha az odaítélés tekintetében az illető versenytárgyalási hirdetményben külön kikötés nincsen, úgy az ajánlattevők az ajánlatok felbontása napjától a Közszállítási Szabályrendeletben meghatározott határidőig maradnak kötelezettségben. Azok az ajánlattevők, akiknek ajánlatát a tanács az odaítéléskor nem fogadta el, bánatpénzeiket rövid úton bármikor visszakapják. A pályanyertes ajánlattevő a letett bánatpénzét az erre vonatkozó tanácsi felhívástól számított 8 napon belül az ajánlati végösszeg 5 (öt) %-ára tartozik biztosítékként kiegészíteni. A biztosíték jótállásához nem kötött munka (szállítás) esetében a végjárandóság kiutalásáig, egyébként a munkánák a jótállási határidő lejártát követő végleges átvételéig a székesfővárosnál marad. A biztosítékon felül a székesfőváros a kereseti rész­járandóságokból további 5 (öt) %-nyi összeget felülvizsgálati részletként (szerintezési' levonásként) visszatart. A felülvizs­gálati részletek a végjárandósággal együtt kerülnek kiutalásra. A bánatpénz, a biztosíték s a felülvizsgálati részletek után kamat nem jár, bármeddig s bármi oknál fogva maradnának is azok a székesfőváros letétjében. A székesfőváros a munkára (szállításra) előleget nem nyújt, azonban a beadott időközi keresetekre a teljesítés arányában megfelelő kereseti részösszegeket folyósíthat. Az elfogadott ajánlatban feltüntetett egységárak utólagos felemelését a vállalkozó sem időközi munkabér; vagy anyagár­emelkedés címén, sem bármi egyéb címen nem kérheti. Az a vállalkozó, aki a székesfővárossal még üzleti össze­köttetésben nem állott, tartozik megbízhatóságát és szállító­képességét az illetékes kereskedelmi és iparkamara bizony­latával, vagy más elfogadható módon igazolni. E feltételek alapján a székesfőváros tanácsa az alábbi nyilvános versenytárgyalási hirdetményeket teszi közzé: 154.996/1928—11. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Budapest székesfőváros tanácsa, utalással a Fővárosi Közlöny „Hivatalos hirdetések" rovatának élén közölt álta­lános ajánlati feltételekre, nyilvános versenytárgyalást hirdet a VI. ker., Aréna-út 150. sz. népszállóban szükséges szoba­festő és mázoló munkákra. A vonatkozó költségvetési kiírás nyomtatványai munka­nemenként 0-80 P-ért kaphatók 1928. október 26-tól kezdve d. e. 11-1 órák között a székesfővárosi tanács II. (középí­tési) ügyosztályának IV., Központi városháza, III. emelet 342. számú szobájában. A szükséges felvilágosítás megszerezhető Scultéty János mérnöknél a Központi városháza III. emelet 336. ajtó alatti hivatalos helyiségében. Az ajánlatok 1928. november 13-án (kedden) dél­előtt %10 óráig a tanácsi II. (középítési) ügyosztály 111. em. 350. számú szobájában adandók be. Az ajánlatok ugyanazon napon ugyanazon tanácsi ügyosztály III. emelet 354. ajtószám alatti üléstermében 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. Budapest, 1928. október 23-án.

Next

/
Thumbnails
Contents