Fővárosi Közlöny, 1929 (40. évfolyam, 1-36. szám)

1929-01-04 / 1. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ivenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 1V» emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-ntcai rész., I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére [elvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése Is intézendő Tartalom. Oldal Folkusházy Lajos búcsúja a Tanácstól 1 Személyi ügyek: Kimutatás a három kerületi elüljárói állásra pályázókról 2 Oldal Általános rész 3 i Hivatalos hirdetések 4 Folkusházy Lajos búcsúja a Tanácstól. A főváros törvényhatósági bizottsága 1928 december 21-én tartott rendes közgyűlésén elfogadta Folkusházy Lajos alpolgármesternek nyugdijazása iránt benyújtott kérelmét és teljes elismerését és köszönetét nyilvánította Folkusházy Lajosnak harminc­hét évet meghaladó fővárosi szolgálata alatt kifejtett buzgó, lelkiismeretes és önzetlen, nemkülönben a köz érdekében tett kiváló és eredményekben gazdag munkásságáért. Folkusházy Lajos ny. alpolgármester a tanácstól december 22-én búcsúzott el a következő levéllel : Tekintetes Tanács! Folyó évi március 6.-án töltöttem be köztiszt­viselői tényleges szolgálatomnak 37.-ik évét. Fennálló szabályaink értelmében ezzel az alkalommal nyuga­lomba kellett volna vonulnom. A polgármester úr őméltósága azonban abban a kitüntetésben részesített, hogy előterjesztést tett a törvényhatósági bizottság közgyűlésének a szolgálatban további egy évvel vaió visszatartásom iránt. A polgármester úrnak erre az előterjesztésére a közgyűlés abban a megtiszteltetésben részesített, hogy folyó évi február 15-én 93. kgy. sz. alatt kelt határozatával a tényleges szolgálatban visszatartott. A közgyűlés ezen elhatározása után folyó évi március 2-án az az újabb kitüntetés ért, hogy a főváros tulajdonában lévő Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság igazgatósága e társaság vezérigazgatói állására hívott meg, illetve választott meg azzal, hogy ezt a tisztségemet folyó évi november 75-éig tartozom elfoglalni. Hogy ennek a meghívásnak eleget tehessek, 1928. november 8-án kelt beadványomban kértem a polgármester urat, hogy méltóztassék a tekin­tetes Tanács útján a törvényhatósági bizottság köz­gyűlésének nyugdíjaztatásom iránt előterjesztést tenni. A tekintetes Tanács előterjesztésére a törvény­hatósági bizottság közgyűlése tegnap hozott határozatával nyugalomba helyezett és ezzel közel 38 évi tényleges szolgálat után a székesfőváros kötelékéből megváltam. Ez alatt a hosszú szolgálati időm alatt a székes­főváros közigazgatási szervezetének minden részle­tével egész lényem annyira összeforrott, hogy őszinte lehetetlen a szoros kapcsolat kötelékeit lelki meg­rendültség nélkül" megoldozni. De a legnehezebb és a legfájdalmasabb feloldozni azokat a szolgálati, kollé­giális és baráti köteléket, amelyek engem úgy szolgálati viszonylatban, mint azonkívül a tekintetes Tanács­hoz, valamint annak elnökéhez és a Tanács minden tagjához fűznek. A főváros érdekeiért teljesített sokszor küzdelmes szolgálat a Tanács kebelében mindenha megnyilat­kozott harmonikus együttműködésnek, kollégiális együttérzésnek és nehéz viszonyok között is a főváros magasabbrangú s távolabbi jövőbe néző problémáinak megoldására irányult összefogásnak oly lélekemelő példáit juttatja e pillanat most az eszembe, hogy azok a tekintetes tanács kötelékébe eltöltött szolgálatomnak soha el nem muló legszebb emlékei fognak maradni. Ezért mindenekelőtt hálásan gondolok azokra a polgár­mesterekre, akiknek mint a tekintetes Tanács elnökei­nek bölcs vezetése alatt szolgálni szerencsém volt. De különösképen hálásan gondolok dr. Sipőcz Jenő polgármester úrra, mint akinek vezetése mellett az az elmúlt legutolsó nyolc év alatt a tekintetes Tanács tagja lehettem. Hálás szívvel gondolok a tekintetes

Next

/
Thumbnails
Contents