Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 1-30. szám)

1934-01-09 / 1. szám

1934. január 9. XLV. évfolyam, 1. szám. FOYAIMkSHH KZLO\Y BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1% emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház­utcai rész, I. em. 110. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM. Kormányrendeletek: A műszaki ellenőrzés ellátása tatarozási hitel igény­bevétele esetén Polgármesteri rendeletek: Az üzleti hirdetések korlátozásáról és a tisztesség­telen versenyről szóló törvény végrehajtása Bizottsági ülések : A polgármesteri X. (közegészségügyi) ügyosztály szakbizottságának ülése december 21.-én A polgármesteri XIII. (magasépítési) ügyosztály szak­bizottságának ülése december 16.-án A kerületi elüljárók értekezlete Oldal Személyi ügyek: Megbízás Áthelyezések.... Orvosi kinevezés Általános rész: A tabáni tervpályázat Üj utcaelnevezések Autóbusz útvonalának módosítása Engedély gépjárómű-vállalatokra . Adománygyűjtési engedélyek Hivatalos hirdetések Oldal 6 6 7 7 7 7 8 9 KORMÁNYRENDELETEK. Műszaki ellenőrzés ellátása tatarozás! hitel igénybe­vétele esetén. A polgármester 1933. évi december hó 30-án kelt 62.695/1933—III. számú határozatával közli a m. kir. pénzügy­miniszternek 1933. évi november hó 23.-án 130.604/1933—VlI/a szám alatt kelt következő leiratát: Utalással az 1933. évi június hó 22.-én kiadott és másolati példányban idecsatolt 90.735/1933. számú körrendeletem második bekezdésében foglaltakra, értesítem Polgármester urat, hogy a m. kir. keres­kedelemügyi miniszter úr közlése szerint Budapest székesfőváros egyes kerületi elüljáróságai a tatarozást végeztető háztulajdonosokat arra utasítják, hogy a felülvizsgálati szemle megtartása iránti kérésüket a kerületi elüljárósághoz terjesszék elő, még az esetben is, ha a tatarozási munkák végzéséhez kölcsönt vettek igénybe, mert csakis az elüljáróság igazolása alapján részesülhetnek a 45.000 1933—VI l/a számú rendeletben biztosított rendkívüli házadómentesség­ben. Tekintettel arra, hogy a kerületi elüljáróságoknak ezen utasításai ellentétben állanak az idecsatoit körrendeletem (2) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint a Budapesten végzett átalakítási munkálatok­nál abban az esetben, ha az adózó tatarozási hitelt vett igénybe, a számlák felülvizsgálatát és a végzett munkálatoknak az adókedvezmények szempontjából való műszaki ellenőrzését a kereskedelemügyi minisz­térium építési osztálya köteles ellátni, felkérem Polgármester urat, hogy a kerületi eliiljáróságokat a körrendeletemben foglaltaknak megfelelő eljárásra utasítani szíveskedjék. * Másolat. Magyar Királyi Pénzügyminiszter 90.735 1933—VlI/a szám. Az adókedvezmények szempontjából szükséges műszaki ellenőrzés ellátása tatarozási hitel igénybevétele esetén. Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak, m. kir. adóhivatalnak és adófelügyelőségnek, A tatarozási hitelek igénybevételének módozatai, illetve ezen hitelek igénylési határidejének meghosszabbítása tár­gyában a Budapesti Közlöny 1933. évi április 2.-án megjelent 75. számában illetve 1933. május 31.-én megjelent 122. számában közzétett Hirdetmények alapján igénybevett tatarozási hitelek rendeltetésszerű felhasználását Budapest székesfőváros területén, továbbá Budafok, Kispest, Pesterzsébet, Rákospalota és Újpest megyei városok, valamint Csepel és Pest­szentlőrinc nagyközségek területén a m. kir. keres­kedelemügyi minisztérium kebelében működő Lakás­építési Állandó Bizottság (LÁB), a többi helyeken pedig az illetékes m. kir. államépítészeti hivatalok ellenőrzik. Amennyiben a fenti hirdetmények alapján tatarozási hitelt igénybevevő adózó az átalakítással kapcsolatban az 1933. évi 45.000. számú rendelet alapján adókedvezményre jogosult, úgy a számlák felülvizsgálatát és a végzett munkálatoknak az adó­kedvezmények szempontjából műszaki ellenőrzését is az 1931. évi 35.000. sz. utasítás 9. bekezdésében foglaltaktól eltérőleg, Budapesten, továbbá Budafok. Kispest, Pesterzsébet, Rákospalota és Újpest megyei városok, valamint Csepel és Pestszentlőrinc nagy­községek területén a kereskedelemügyi minisztérium építési osztálya, az előbb fel nem sorolt helyeken pedig az illetékes m. kir. államépítészeti hivatal köteles ellátni. Budapest, 1933. évi június 22. A miniszter rendeletéből : Kölbig s. k., miniszteri tanácsos. A kiadmány hiteléül : Budapest, 1933. évi június hó 22. Fábián s. k., irodatiszt.

Next

/
Thumbnails
Contents