Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 31-51. szám)

1934-07-11 / 31. szám

1934. július 11. FOUIiOSlItOZ LOW XLV. évfolyam, 31. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház, utcai rész, I. em. 110. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM. Oldal Olda Polgármesteri rendeletek: A székesfővárosi községi iskolában fizetendő díjak 783 Az állami felsőkereskedelmi iskolákban fizetendő tan­díj megállapítása 785 Járulék szedése a KISOK részére 785 Bizottsági ülések: Az üzemi szakbizottság ülése 1934. évi június hó 25.-én 785 Személyi ügyek: Megbízatás 787 Áthelyezések 787 Hivatalos hirdetések 787 Melléklet: Szabályzat a székesfőváros iskoláiban fizetendő díjakról. Polgármesteri rendeletek. A székesfővárosi községi iskolákban fizetendő díjak. A polgármesteri, évi június hó 18.-án 96.179/1934—VII. sz alatt a következő rendeletet adta ki: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1934. évi június hó 15.-én kelt 68.726/1934—VI. ü.-o. számú leiratának második bekezdésében foglalt utasí­tás alapján a 122.953/1933—VII. szám alatt a polgár­mesteri VII. ügyosztály által előterjesztett és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fentebb hivat­kozott számú leiratában már előzetesen jóváhagyott szabályzat értelmében a székesfővárosi községi isko­lákban fizetendő felvételi és tandíjakat az 1934/35. iskolaévre ezen tervezet szerint állapítom meg és a szabályzat-tervezet életbeléptetése iránt az idő rövid­sége miatt az alábbiakban intézkedem. I. rész. A felvételi díjon felül az iskolai beírások alkal­mával fizetendő külön díjakat a 177/1933. kgy. sz. 10. §-ában, valamint a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által jóváhagyott 122.953/1933—VII. számú szabályzat-tervezet 9. §-ában biztosított jogom­nál fogva a 110.060/1933—VII. számú rendeletem 6. pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbiak­ban állapítom meg: a szabályzat-tervezet Aj kimutatásában feltün­tetett felvételi díjon felül : A) polgári iskoláknál : 1. a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület cél­jára 50 fillért, 2. a Magyar Vöröskereszt Központja számára, az Ifjúsági ^Vöröskereszt céljaira 20 fillért, 3. a polgári iskolai tanárok gyermekeinek internátusa céljaira 50 fillért, 4. az évvégi értesítők előállítási költségeinek megtérítése fejében (a 93.787/1932—V11. számú polgár­mesteri rendeletben lefektetett elvek szerint) 50 fillért, és 5. a Fansz oktatóosztálya által létesítendő kultúrház céljaira 50 fillért kell minden beiratkozó tanulónak fizetni. B) Reáliskoláknál és leányközépiskoláknál : 1. a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület cél­jaira 1 pengőt, 2. a Magyar Vöröskereszt Központja számára az Ifjúsági Vöröskereszt céljaira 20 fillért, 3. a 93.787/1932—VII. számú rendeletemben megállapított elvek szerint az évvégi értesítők elő­állítási költségeinek fejében 2 pengőt, 4. az évvégi bizonyítványt és a félévi értesítőt a jövőben helyettesítő tanulmányi értesítőkönyv elő­állítási költségeinek megtérítése fejében 60 fillért, és végül 5. a Fansz oktatóosztálya által létesí­tendő kultúrház céljára 1 pengőt kell minden beirat­kozó tanulótól bevételezni. C) Felső kereskedelmi iskolánál : 1. a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület cél­jaira tanulókint 1 pengőt, 2. a Magyar Vöröskereszt központja számára az Ifjúsági Vöröskereszt céljaira tanulónkint 20 fillért, 3. a felső kereskedelmi iskolai tanárok háza céljaira tanulónkint 80 fillért, 4. az évvégi értesítők előállítási költségeinek megtérítése fejében a 93.787/1932—VII. sz. rendele­temben foglalt kikötések mellett 2 pengőt és végül 5. a Fansz oktatóosztálya által léte­sítendő kultúrház céljaira 1 pengőt kell minden beiratkozó tanulótól bevételezni. D) NŐipariskoláknál: 1. az évvégi értesítők előállítási költségeinek megtérítése fejében a 93.787/1932—VII. sz. rendele­temben foglalt kikötések mellett 50 fillért.

Next

/
Thumbnails
Contents