Fővárosi Közlöny, 1939 (50. évfolyam, 1-27. szám)

1939-01-06 / 1. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, \y 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐF IZETÉS I AR : egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ivenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Kormányrendeletek : Személyi ügyek : A belügyminisztérium csendőrségi személyzeti al- Áthelyezések 2 osztályának megszüntetése 1 Tisztviselői nyugdíjazások 2 Tanügyi nyugdíjazások 3 Polgármesteri rendeletek: Altiszti nyugdíjazások :v 3 Villamszerelési munkák végzése munkaszüneti Ingatlanforgalom. 3 napokon 1 Hivatalos hirdetések 4 1939. január 6. KORMÁNYRENDELETEK. A belügyminisztérium csendö'rségi személyzeti al­osztályának megszüntetése. A polgármester f. évi december hó 23.-án kelt 24.284. 1938—1. számú rendeletével közli a m. kir. belügy­miniszternek folyó évi december hó 9.-én kelt 7.557/1938­eln/számú következő leiratát: Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének. A m. kir. csendőrség azokban az ügyekben, amelyeket az 1881 : III. t.-c. a m. kir. honvédelmi miniszter úr hatáskörébe utal, 1938. évi október hó 12.-től kezdve újból nevezett miniszter úr fennhatósága alá került. Ennek megfelelően a belügyminisztériumnak ezt a munkakört eddig ellátó íVI-c (csendőrségi személyzeti) alosztálya« megszűnt és annak munka­körét ezentúl a m. kir. honvédelmi minisztérium 20. osztálya látja el. Ez osztály elhelyezése és távbeszélő száma változatlan. (Károly főherceg laktanya, V., Honvéd-u. 28—30. Távbeszélő hívó­száma 128—490.) Ez a változás a m. kir. belügyminiszternek az idézett törvénycikkben megállapított hatás­körét — természetesen — nem érinti. Erről tudomás végett értesítem. Polgármesteri rendeletek. Villamszerelési munkák végzése munkaszüneti napokon. A polgármester f. évi december hó 16.-án 59.841/1938. XV. szám alatt a következő határozatot adta ki: A m. kir. iparügyi miniszter úr az 1934/1936. II. sz. leiratában engedélyt adott arra, hogy a székesfőváros területén vasárnapon és Szent István napján az erre kijelölt budapesti villamszerelő iparosok ügyeletes szolgálatot tartsanak és a magán­lakásokban felmerült halasztást nem tűrő villam­szerelési munkákat elvégezhessék. A miniszter úr felhatalmazása alapján a Buda­pesti Villámfelszerelők, Műszerészek és Látszerészek Ipartestületének azon tagjai közül, akik az ügyeletes szolgálatra vállalkoztak, az 1939. évi január hó 1.-től 1939. évi december hó 31.-ig terjedő időre a Székesfőváros Elektromos Műveinek meghall­gatása után az alábbi villamszerelő iparosokat jelölöm ki: /. kerület : Telefon : Deschka János I., Diana-út 9. sz 165—544 II. kerület : Baumgartner Imre II., Margit-körút 42.367—325 Búzás Gyula II., Margit-körút 8 154—269 Seebauer Mihály II., Kandó K.-u. 1... 366—993 III. kerület: Czinterstein Győző III., Bécsi-út 113. . 162—654 IV. kerület: Hegedűs Oszkár IV., Szervita-tér 8 182—489 Lakás: 384—469 E szám ára: 30 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents