Fővárosi Közlöny, 1940 (51. évfolyam, 1-28. szám)

1940-01-05 / 1. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny reszére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Polgármesteri rendeletek: Különleges építési anyagok és szerkezetek alkal­Anyagoknak külföldről való beszerzéséhez felmentés mazási engedélyeinek törlése 2 kérése 1 Villamszerelési munkák végzése munkaszüneti napokon 3 Személyi ügyek: Hivatalos hirdetések 4 Pályázat tanácsnoki állásra 1 Melléklet: Általános rész: Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága Honosítottak jegyzéke 1 tagjainak névjegyzéke. Polgármesteri rendeletek. Anyagoknak külföldről való beszerzéséhez fel­mentés kérése. A polgármester 1939. évi december hó 15.-én 63.575. 1939.—XV. szám alatt a következő határozatot adta ki : A Közszállítási Szabályzat 88. §-a (1) bekezdé­sének 3. pontja értelmében a megrendelő hivatalok a hazai beszerzés kötelezettsége alól felmentést nyerhetnek, ha a 89. §. (1) bekezdésében foglalt körülmények fennforognak. A 89. §. (3) bekezdése pedig utasítást tartalmaz a külföldi származású anyagok, iparcikkek beszerzéséhez szükséges fel­mentés kérésénél követendő eljárásra. A Közszállítási Szabályzat e rendelkezései alapján felhívom a polgármesteri I—XVI. ügy­osztályokat, hogy az 1940. évben szükségessé váló külföldi származású anyagok, iparcikkek beszerzé­séhez megkívánt előzetes felmentés kieszközlése iránt a Közszállítási Szabályzat 89. §-ának (3) bekezdésében szabályozott módon — az ügykörük­höz tartozó intézetekre, intézményekre és üzemekre vonatkozóan is — intézkedjenek és a két példányban készített kimutatásokat a m. kir. belügyminiszter úrhoz sürgősen terjesszék fel. SZEMÉLYI ÜGYEK. 14/1940. fp. szám. Pályázat tanácsnoki állásra. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott­sága nevében az 1934: XII. t.-c. 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdetek a III. fizetési osz­tályba sorozott egy jogi minősítésű tanácsnoki és időközben esetleg megüresedő hasonló állásra. Felhívom mindazokat, akik ezt az állást elnyerni óhajtják, hogy hozzám intézett folyamod­ványukat 1940. évi január hó 20. napjának déli 12 órájáig a hivatalos órák alatt a főpolgármesteri hivatalban (IV., Váci-utca 62—64. szám) nyújt­sák be. Akik Budapest székesfőváros szolgálatában rendszeresített állásban vannak, azoknak kérvé­nyükhöz okmányokat csatolniok nem kell, mások azonban az 1883. évi I. t.-c. 1. §-ában előírt fel­tételeket, valamint erre az állásra előírt képesítést, továbbá származásukat, életkorukat, erkölcsi elő­életüket, eddigi alkalmaztatásukat, közszolgálatra való alkalmasságukat és azt, hogy állottak-e katonai sorozás alatt, okiratokkal tartoznak igazolni. Budapest, 1940. évi január hó 4.-én. Karafiáth Jenő s. k., m. kir. titkos tanácsos, főpolgármester. ÁLTALÁNOS RÉSZ. Honosítottak jegyzéke. A polgármester 1939. évi december hó 29.-én 455.313. 1939—IV. számú határozatával, a 290.200/1939—11. a. B. M. számú rendelet értelmében közli az 1939. év december havában honpolgári esküt tett, honosított egyének neveit: 1. Brda Margit 1902. évi budapesti születésű r. kat., magántisztviselő. 2. Jakubik József 1896. évi budapesti születésű, r. kat. vallású, fésüssegéd (neje : Szőke Katalin 1901., gyermeke: György, 1924.), E szám ára: 30 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents