Fővárosi Közlöny, 1941 (52. évfolyam, 1-30. szám)

1941-01-07 / 1. szám

1941. január 7. FOM LII. évfolyam 1. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PENTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐ F IZET ÉS I ÁR : egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Kormányrendeletek: Kerületi elöljárók értekezlete 4 Nyilvános helyiségek zárórájának korlátozása 1 Személyi ügyek: Polgármesteri rendeletek : Ügyosztályok vezetőinek helyettesítése 6 >>A VIII—XI. fizetési osztályba tartozó köz- Tanácsnoki behelyettesítés 7 szolgálati tisztviselők korpótlékáról« szóló Megbízatások 7 1938: XXXVII. t.-c. rendelkezéseinek a Áthelyezések 7 székesfőváros közigazgatási tisztviselőire való alkalmazása 2 Általános rész : A műszaki ügyosztályok ügykörének módosítása 3 Tervpályázati határidő meghosszabbítása .... 8 A szekesfovarosi tisztviselők közgyűlési teremben való megjelenésének szabályozása 3 Hivatalos hirdetések 8 KORMÁNYRENDELETEK. Nyilvános helyiségek zárórájának korlátozása. A polgármester 1940. évi december hó 30.-án kelt 64.465/1940—XV. számú határozatával közli a m. kir. belügyminiszternek 1940. évi december hó 21.-én 362.224. 1940. szám alatt kelt következő rendeletét : .4 m. kir. rendőrség budapesti és vidéki főkapi­tányságának, valamennyi törvényhatóság első tiszt­viselőjének, valamennyi közigazgatási kirendeltség vezetőjének. A nyilvános helyiségek záróráját is szabá­lyozó 8700. M. E. számú rendelet (alábbiakban : R. B. K. 1940. évf. 1991. lapon) rendelkezéseinek alkalmazásánál követendő egységes eljárás bizto­sítása céljából — a m. kir. iparügyi miniszter úrral, részben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértően — Címedet a követ­kezőkről értesítem : Az illetékes hatóságok a rendeletben foglalt korlátozó rendelkezések alól méltánylást érdemlő esetben egyes alkalmakra kivételt engedhetnek (R. 8.). Ezzel a felhatalmazással a hatóságok csak a legkivételesebb és valóban indokolt esetben éljenek, mert a R. bevezető részében megjelölt cél csak abban az esetben érhető el, ha az említett szempontokat a leggondosabban mérlegelik. A kiadott engedély másolatát hozzám esetenként terjesszék fel. A színházak előadásai k^zdő időpontjának még­állapítását a hatóságok mellőzzék; ezeket az előadásokat azonban — figyelemmel a vendéglátó­ipar érdekeire — legkésőbb este 10 óra 30 perckor be kell fejezni. Hosszabb operák (pl. Parsifal, Nürnbergi mesterdalnokok stb.) az említett idő­pontnál későbbi időpontban befejezésére azonban esetenként külön engedély adható. Azok a színházak (kabarék), amelyek előadá­saikat eddig rendszeresen csak vacsora után este (%9—9 órakor) kezdték, előadásaikat éjjel 12 órakor kötelesek befejezni. A mulatók éjfél után 2 óráig csak abban az esetben tarthatók nyitva, ha este 9 óra előtt még kivételesen sem nyitnak ki. Azokat a mulatókat tehát, amelyek délután is tartanak előadást, illetőleg este 9 óra előtt nyitva tartanak, éjjel 12 órakor be kell zárni. Az előző bekezdésben foglalt rendelkezés irány­adó azokra a nyilvános étkező helyiségekre is, amelyeket este 9 óra előtt — akár egyik termüket is — bármely rövid időre nyitva tartják. Aki több ipart, pl. kávéházi és vendéglői ipart — bár ugyanabban az épületben, de külön helyiségekben — gyakorol, megteheti azt, hogy az egyik ipar gyakorlására szolgáló helyiségeket nappal és éjjel 12 (/y 212) óráig, a másik ipar gyakorlására szolgáló helyiségeket pedig este 9 órától éjjel 2 óráig tartja nyitva, feltéve, hogy a hatóságnak tett bejelentésében az éjjel 12 (%12) óra után is nyitva tartani kívánt helyiségeket pontosan meg­jelöli és ezeket este 9 óra előtt még kivételesen sem nyitja ki. Az éjjel 12 (i/ 212) óra után nyitvatartásra vonatkozóan a R. 8. §-a második bekezdésében foglalt kedvezményt általában véve olyan vállalat is igénybe veheti, amely a bejelentés megtétele E szám ára: 30 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents