Függetlenség, 1908. február (21. évfolyam, 26-50. szám)

1908-02-01 / 26. szám

25. szám FÜGGETLENSÉG 3. oldal imbolygóit a néptelen utcákon, a mig nagy terhe alatt lerogyott a felsővárosi templom előtt, így aludt aztán reggelig, a mikor a templom előtt gyülekezett hivők költögetni kezdték. — Hé, uram! — No, — nyöszörgött az alvó férfiú, a templom ajtaja felé fordulva. — Keljen föl. — Coki! — Keljen föl, ne aludjék itt — ráncigál- ták jobbra és balra a mámoros fiatalembert. Ekkor az alvó nagyot horkant és meg sem fordulva, bosszúsan morgott a költöge- tőkre: — Jöjjön elsején! — Rendőri hir. Folyó hó 28-án délelőtt egynegyed 12 órakor Nagy István kerekegy­házai, Nagy János balloszeg 344. szám alatti és Tanú János kerekegyházai 23. szám alatti lakosok a városháza előtti aszfalton hajtották végig kocsijaikat s a kert drótkerítését is meg­rongálták. Megindították ellenük a kihágási el­járást. — Az Otthon legelegánsabb találkozó helye a kecskeméti úri közönségnek. Gyönyörű kávéháza és étterme kedvelt tanyája a bohé­meknek. Ízletes ételek, tiszta, jó borok s figyel­mes kiszolgálás. Színház után friss vacsora. Esténként Korodi Gyula hírneves pécsi zene­kara hangversenyez. — Nem kell mondani, mert úgy is tudja minden hölgy azt, hogy a legszebb ruhadiszek Dudogh István üzletében (református bazár) szerezhetők be. SZÍNHÁZ. Koldusdiák. Milöcker élvezetes, szép zenéjű operettje : "a „Koldusdiák“, gyönge, igen gyönge előadás­ban került csütörtökön este színre. A nagy, — unalmas sivárságban az egyetlen üdítő oázis csak Radó Anna szereplése volt, ki Laura sze­repében gyönyörűen énekelt s finom ízléssel játszott. Tapsban, kihívásban volt is része elég s az ismételtetésben szinte tulköveteiő is volt a közönség. A bámulatos tisztasággal s köny- nyed tehnikával elénekelt „Krakoviáná“-t há­romszor kellett zugó tapsok után megismételnie. Külön dicséretet érdemel még: Szűcs Irén, Beltönai Margit, Halász és Cakó, — ha­nem ezután már senkiről és semmiről ne tétes­sék említés. Anyakönyvi kivonat. 1908. január 31-én. Születések: Marozsi halvaszületett leány rk., Kanizsai Mi­hály rk., Tóth Juliánná rk., Darida József rk., Patkovics Teréz rk., Nyúl Terézia rk. Halálozások: ' • ÍC V;; ,>fU .. ” •I..; | Özv. Konkoly Lajosné Orbán Katalin.rk. 54 éves, Lozma Ilona rk. 14 hónapos, Király Juliánná rk. 6 éves, Boda Juliánná ref. 2 éves, Kun Rozália rk. 9 napos, Bállá Mária rk. 8 éves, Karsai Ida rk. 17 napos. Kihirdetíeítek : Fodor Istyán rk. és Nyúl Mária rk. Torma István rk. és Kiss Erzsébet, rk. Steixner János rk. és Juhász Katalin rk. Szűcs Gábor ref. és Kék Magdolna rk. Az esküdtS7 éki tárgyalások sorrendje február hóban. Február 3. Gyilkosság bűntettével vádolt Lákátos Imre bűnügye. Február 4. Halált okozó súlyos testi sér­téssel terhelt Bocsár Sándor bűnügye. Február 5. Szándékos emberölés kísérle­tének bűntettével vádolt Kubák Mária bűn­ügye. Február 6. Szándékos emberölés bűntet­tével párosult rablás bűntettével terhelt Pető László bűnügye. Február 7‘ Rablás büntette miatt terhelt Oláh József, Vfncze Mihály és Pancza Kovács Mihály bűnügye. Február 8. Szándékos emberölés bűntet­tével terhelt ifj. Holczmann György és idős Holczmann György bűnügye. Február 10. Halált okozó súlyos testt sértéssel vádolt Vincze Sándor bűnügye. Február 11. Halált okozó súlyos testi sértés bűntettével terhelt Kecskés József bűn­ügye. Február 12. Szándékos emberölés bűn­tettével terhelt Kiss László bűnügye. Február 13. Halált okozó testi sértéssel terhelt Tóth István bűnügye. Egy cseiédleány a biin utján. Nagy ékszer lopás! — A tolvajt elfogták. — A csendőrség letartóztatott egy cse- ! lédleányt. Ez nem is uj jelenség és | sajnos az is gyakori, hogy a cselédlá­nyok lopnak. Megdézsmálnák tüzelő­anyagot, élelmiszerkamrát, ruhanemüeket, pénzt, ha módjukban áll és erkölcsi ér­zékük nem riasztja őket ettől vissza. A házi tolvaj a legnehezebben ellen­őrizhető. S mikor cselédleányt lopáson érnek, vagy letartóztatnak, a legnagyobb ritkaság, ha ez akkor sikerül, mikor az illető először lép a bűn útjára. Oly tár- gyakat tulajdonit el, melyek, ha a bir­tokában vannak, nem okoznak feltűnést. Azért ritka ez az eset, hogy egy cselédleány ékszereket lopott, melynek sem maga hasznát nem vehette, de ér­tékesíteni is nehezen tudta volna. Lopott, mint a szarkának a fényes, csillogó tárgyak kellettek neki. Bűn út­jára lépett, kárt akart okozni másnak s nem gondolt azzal, hogy bűne nem maradhat titokban, azért felelni kell és a felelet keserves lesz, aránytalanul na­gyobb a csillogás okozta gyönyörnél.!“: Egyik közeli községben lakó föld- birtokosnál volt szolgálatban Fodor Mari 22 éves cselédleány. A leány rossz útra tévedt és egy alkalmas, de reá nézve szerencsétlen pillanatban elemeit egy pár fülbevalót, egy gyűrűt, egy ezüst szivarkatárcát. Még mintegy 70 korona értékű ékszer­nek veszett ezen kívül nyoma. A károsult feljelentést tett és rög­tön megindították a nyomozást. Király János csendőrnek sikerült a tolvajt Fodor Mari személyében elfogni, akinél a 70 korona értékű ékszereken kivül, melynek lopását tagadja, a többi ékszert megtalálták. A bűnös leányt letartóztatták. Felakasztotta magát. — Betegség miatt a halálba. — Az öngyilkosságok száma napról- napra szaporodik. Ezen elrémitó igazság sajnálatos okát több körülménynek lehet betudnunk. Egyrészt — s iiyen van úgy­szólván legtöbb uapjainkban — szerelmi bánat és csalódás viszi sírba, másik rész­nek elveszett becsülete adja kezébe a fegyvert, ismét másik rész kínzó és las­san emésztő betegség miatt dobja el ma­gától az életet. Ilyen szerencsétlen ember volt We­bér Antal 32 éves malom-munkás is. Sorvasztó állapota egyre gyötörte, erői megfogyatkoztak, úgy hogy sokszor mun­kaképtelenné vált. Ha kezébe fogta is szerszámát, bizony sokszor kellett végig­hallgatnia az élesek bántó megjegyzése­ket, hogy miért nem dolgozik szorgalma­sabban. Pedig a kór akadályozta őt foly­ton a munkában. Már régebb idő óta foglalkozik az öngyilkosság gondolatával, mig végre ma reggel nyolc óra felé felakasztotta ma- , gát a ház padlásán. Feleségének föltűnt, miért késik férje oly soká a padláson, hová máskor soha sem szokott felmenni, különösen fedetlen fővel nem. Utána ment, de mire fölért, a tragédia befeje- | sődött. Gyorsan elvágta a kötelet, azon­ban a holttesten már semmi nyoma nem volt az életnek. Zsebében töltött revol- 1 vert talált. írást az öngyilkos nem ha­gyott hátra. A kórházba szállították fel­boncolás végett. Wasiati menetrendi« Érvényes IS07. október l-töl. Kecskemétről—Budapestre. A rg _ :§ £ £ ] = l >D vonat ! ií 2 £. 3 n c-'S I 2-3 £2 §3, gtä -gá indul íg‘2 gg l-S Sz. v. reggel I 4 09 4 18 4 32 4 55 7 15 „ 5 25 5 44 6 04 8 20 „ 6 58 7 08 7 23 7 47 10 40 Gy. v. reggel 7 24 7 40 7 57 9 15 * délben ! 11 23 11 39 11 56 1 15 V. v. délben 12 28 1241 1 34 2 10 Sz. v. délután 3 41 3 51 4 10 4 33 7 10 Gy. v. délután j| 4 46 4 59 5 15 6 30 Sz. v. este |J 7 42 7 51 8 05 8 29 10 50 Budapestről—Kecskemétre. A j I ö £ | 2 -a ,§ i ö e vonat ó- S .* 2oS2n ■3 gf t2- §2 p .ndul | S ő «’2 gn J43 V. v. reggel | 6 14 7 41 7 59 8 11 Sz. v. „ ! 5 50 8 20 8 55 9 10 9 20 Sz. v. „ 830 1110 1139 11 49 11 57 Gy. v. „ 9 40 10 52 11 08 11 22 Gy. v. délben ! 2 25 3 46 4 05 4 20 Sz. v. délután 4 30 6 48 7 16 7 29 7 38 Sz. v. este 8 05 10 20 ; 10 45 10 56 11 04 Gy. v. éjjel 10 10 1134 j 1151 12 05 Sz. v. éjjel 10 35 12 50] 119 132 141 Kecskemét—Kerekegyháza. I Á 1 o m á s reg. d. e. d. e. d. u. este ind. Kecskemét 6 35 10 00 10 49 2 18 6 15 Máriaváros 6 48 10 13 11 04 2 32 6 30 Kisnyir 7 15 10 42 11 45 3 05 7 00 érk. Kerekegyháza 7 35 10 01 12 05 525 7 20 Kerekegyháza—Kecskemét. Állomás reg. d. e. d. e. d. u. d. u. ind. Kerekegyháza 4 05 8 06 11 11 12 45 4 27 Kisnyir 4 26 8 27 11 31 105 4.48 Máriaváros 4 53 8 53 — 1 33 5 16 érk. Kecskemét 5 07 9 05 — i 1 46 5 28 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents