Gyógyszerészi Hetilap, 1924 (63. évfolyam, 3141/3-3157/51. szám)

1924-01-13 / 3141. (egyesített 3.) szám

2 GYÓGYSZERÉSZI HETILAP szony mega lkotásáh oz vezet. A gyógyszerész i törvény módosítása, a gyógysz-erárszabás re­formmá, a droguiista kérdés, a gyógyszerészi kamarák felállítása stíl), mind sokkal si kere - sebben vihetők tető alá, ha a tulajdonosok és alkalmazottak egymással jóviszonybam van­íliák, amit a kolliektiv szerződés hoz létre. Ami­dőn erről hírt adunk, egyúttal eléggé fontosnak ítéljük az ügyet ahoz, hogy ezt nálunk is a>z il­letékes 'körök figyelmébe ajánljuk, mert lehet, hogy nálunk is az ellentétek kiküszöbölése eredményezné a két faktor között való ilyen megegyezés k e resztül 1 v it elét. # Ami után mi olyan régóta törekszünk, Ro­mániában már megvalósult és a közegészség- ügyi minisztérium gyógyszerészeti főigazgató­sága keretében megalakult a gyógyszerészeti főtanács. Kétségtelen, hogy minden gyógysze­részeti ügynek igazi szakértelemmel való keze­lése és elbírálása csak az önálló gyógyszerészeti ügynek igaz szakértelemmel való kezelése és elbírálása csak az önálló gyógyszerészeti fakultás keretében lehetséges. Irigykedve kell tehát áttekintenünk a szomszédba, ahol ezt már megértették, míg nálunk ehez a megértéshez még mindég hiányzik a szükséges belátás. * Szintén Romániából érefcezik a hír, hogy a romániai gyógyszerészek általános egyesülete a jövő évi nagy kongresszussal egyidejűleg Bukarestben áru- és mintavásárral kapcsolatos- kiállítást rendez a gyógyszerészeti és vegyé­szeti, valamint az ezekkel rokon szakmákból. Viisszaiem lékszem arra, hogy nálunk a második gyógyszerészeti kongresszus idején rendezett kiállítás milyen impozánsan szép és a kiállító cégek szempontjából üzletileg is mennyire eredményes volt. Érdemes lenne tehát ezeket a (kiállításokat rendszeresíteni és lehetőleg or­szágos egyesületünk évi közgyűlésével vonat­kozásba hozni. A mi nagy cégeinknél kellene megérlelődni ennek az eszmének, mert nem tartom kétségesnek, hogy maga országos egye­sületünk készséggel nyújtana keretet az ilyen kiállításhoz, ha erre az évi gyűlések idején ele­gendő számú jelen tkező akad. Dr. Varságh Zoltán. Legolcsóbbak a Pharmacia gyógyszerészeti dobozgyár r.-t. Budapest, VII. kér., Hernád ucca 54. szám. doboz, kapsula, zacskó készítményei és művészi kivi­telü keresledelmi nyomtatványai. Telefon: J. 133-73. A gyógyszertárak részére nyújtandó hitel kérdése. Mindeddig nem került sor arra, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozzunk, amely pedig megérdemelné a figyelfmet: a hitel kérdésével és pedig a gyógyszertárak részére nyújtandó hitel kérdésével, ügy van jelenleg ez a kérdés, mint a boszorkányoké Könyves Kálmán kirá­lyunk alatt. Elmúltak azok az idők, amikor 3 hónapra, sőt hosszabb fizetési terminusra vet­ték fel nagykereskedőink a rendelést. Remél­jük, hogy visszajönnek, de talán addig is le­hetne valamti elérni ezen1 a, téren. Mint tudjuk, minden (bejegyzett kereskedő kap egy bizonyos összegű hitelt az állami jegy- intézettől. A gyógyszerészek ezt nem kaphat­ják meg. Azoknak a nehézségeknek az’ elhárí- tása, amik ennek akadályul -szolgálnak, talán több időbe és nagyobb nehézségekbe ütköznék, mert elvi akadályok áttöréséről lenne szó. Azt azonban talán már sokkal könnyebben -el le­hetne érni, hogy a Jegyintézet ebből a célból felemelné a nagykereskedők hitelkontingen-sét. A nagykereskedők viszont szívesen forgat­nák a gyógyszerészek váltóit, mert ebből — meg vagyok győződve — lényeges forgalom­emelkedésre lenne kilátásuk és viszont úgyis csak a. minden kockázat nélküli prima váltó­kat továbbítanák aláírásukkal ellátva a Jegy- intézethez leszámítolás végett. Volnának a dolognak még részletkérdései is, amelyek megoldásra várnának. így például az engedélyezendő hitelkeret felosztása a gyógy­szertáriak között. Ha ugyanis e tekintetben semmiféle intézkedés nem lenne, megtörtén­hetnék, hogy a szemfülesek minden nagykeres­kedőnél olyan hitelt vennének igénybe, amilyet csak kapnak és- így egy páran hamar kimeríte­nék -az egésiz hitelkeretet. Igaz, hogy esetleg alaposan meg is „hűlhetnének" ebben a -nagy sietségben, de -ennek mindenikép -elejét kell venni. Esetleg úgy, hogy megállapodást léte­sítenének egymás között a nagykereskedőik, hogy mindenki csak egy bizonyos százalékáig vállal valakiért, kezességet, annak az összegnek, amire jónak lennie találva, vagy pedig, hogy egy közösen létesítendő szerv, vagy esetleg miaga a Jegyintézet értesítene minden nagyke­reskedőt arról, hogy X vagy Y mennyi hitéit vett már igénybe. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e arra ki­látás, hogy ez a dolog megvalósítható. Talán igen. Hisz a Jegyintézet olyan iparágakat és kereskedelmi vállalatokat alimentál pénzzel, hogy ah-oz képeíst a patikák részére szükséges egész összeg bagatell volna. Viszont azt meg, úgy hiszem, nem kell bizonyítani, — érzi min­denki — milyen jó kis injekció roiboram® volna

Next

/
Thumbnails
Contents