Gyógyszerészi Közlöny, 1921 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1921-01-02 / 1. szám

HIVATALOS. Beadvány az átruházást korlátozó és a jogadomáuyo- zást felfüggesztő rendelkezések ellen. (A birtokon belül levő gyógyszerészek szervezeteinek beadványa a Népjóléti Miniszter úrhoz, az 1920. évi 38.302. számú körrendelethez magyarázó pótrendelet kiadása tárgyában.) Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! A f. évi október 19-iki kelettel kiadott 38.302/1920. V. ez. számú körren­deletnek azt a törekvését, amely megakadályozni szándékozik a gyógyszer- tárakkal való üzérkedést és lánczolást, nagy megelégedéssel, teljes megértéssel és köszönettel fogadja a magyar gyógyszerlárosi kar. Azonban mély aggoda­lommal kell fogadnunk azt a módot, amellyel ezt a körrendeletét meg akarja valósítani, minthogy nagyon sok törvényellenes eljárásra nyújt alkalmat. Aggo­dalmunk teljesen felesleges volna, ha a körrendelethez olyan pótrendelet adatott volna a törvényhatóságok első tisztviselői számára, amely eleve kizárja a kör­rendeletnek az 1876. évi XIV. t.-cz.-el ellentétes magyarázatát, illetve alkalma­zását és teljes érvényt szerez a m. kir. Kúria által a törvény alapján évtize­deken át követett azon joggyakorlatnak, amely szerint üzleti jog bár el nem adható, de annak átruházása ellenében ellenérték vehető. A törvény és ezen j°ggyakorlat alapján a személyes jogú gyógyszertárakban számos gyógyszerész- családnak befektetett vagyona van s jelen sérelmezett körrendelet az alsóbb hatóságok részéről legigazságtalanabb magyarázatra adhat alkalmat, mely alkal­mas arra, hogy 966 gyógyszertárlulajdonost saját és családjának befektetett vagyonától megfossza. A törvény 131. §-nak 3. bekezdése ugyanis világosan kimondja az átruhá­zásról, hogy: «.az engedély csak a törvényes kellékek hiánya, vagy bebizonyí­tott erkölcsi megbízhatatlanság esetében tagadható meg». Ezzel szemben a most kibocsátott körrendelet helytelen magyarázat következtében alkalmat adott a fenti törvény ellenében olyan politikai és más egyéb okokból származó el­bírálására az átruházási kérvényeknek, melyek létexisztenciájukban és boldo- gulhatásukban támadják meg és teszik lehetetlenné karunk azon tagjait, akik a fennálló érvényű törvényekre támaszkodva, tehát törvényben biztosított jogok alapján kívánják gyógyszertárukat átruháztatni. Miudaddig tehát, amíg a kibocsátott körrendelethez olyan magyarázó pót­rendelet ki nem adatik, t. i., amely biztosítja törvényadta jogunk épségben tartását, épp a fenntieket tekintetbe véve, tisztelettel bár, de kénytelenek vagyunk a törvény rendelkezéseinek elmellőzésére alkalmat adó körrendelet XXXY1I. évfolyam. Budapest, 1921. január 2. 1. szám. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZET) SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BÜOAPESTI GYÓGYSZERÉSZ-TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési árak : egész évre Szerkesztő és kiadótulajdonos : Szerkesztőség és kiadőhivaial: 360 kor., félévre 180 kor., vttt ai-,. ...... negyedévre OO kor., Egyes KARLOVSZKY GEYZA Mellon József i5 ' szám ara 7 kor. lelcjon. József 4—45. Megjelenik minden vasárnap. Társszerkesztö : Ember Elek. Irodai órák : hétköznap 9—2-ig.

Next

/
Thumbnails
Contents