Állami gimnázium, Gyöngyös, 1913

A Gyöngyösi m. kir. áll. főgimnáziumba járó tanulók szüleit és szállásadóit érdeklő szabályrendeletek. A naoymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 154,201/1908. sz. rendelete és intézetünk fegyelmi szabályai értelmében kötelessége minden szülőnek és szállásadónak: Hogy — amennyire rajta áll — felügyeljen, szóval és jó példával buzditólag hasson arra, hogy a tanulók vallási kötelességeiket buzgón elvégezzék. — Szükséges továbbá a nevelés érdekében, hogy a tanuló a szállásadó családi életében megvalósítva lássa azon kötelességeket, melyeket neki vallása előír. Tartozik a tanuló erkölcsi életét minden irányban a legszigorúbban ellenőrizni és komoly kihágás esetén az osztályfőnöknek azonnal jelentést tenni. A maga részéről pedig a leggondosabban tartson távol a tanulótól Írásban vagy képben, szóval vagy cselekedetben minden olyat, ami benne az erkölcsi érzéket csökkenthetné vagy leronthatná. De nemcsak a súlyosabb botrányt okozó erkölcsi kihágásokra terjedjen ki figyelme, hanem a tanári karral egyetértve minden tőle telhető eszközzel és módon iparkodjék a gondjaira bízott tanulókat szerény, illedelmes és udvarias magaviselethez szoktatni, neve­zetesen: nevelje gondosan bennük a tiszteletet szüleik és tanáraik iránt s ne tűrje meg, hogy jelenlétében vagy mások előtt a tanulók szóval vagy bármikép is sértsék a köteles tiszteletet. Tartsa kötelességének, hogy a tanuló részéről tapasztalt mindennemű illetlen, enge­detlen, ellenszegülő vagy goromba magaviseletét az osztályfőnek azonnal bejelentsen. A legnagyobb gonddal ügyeljen arra, elvégzi-e a tanuló iskolai feladványait, és a maga részéről né nyújtson neki okot és alkalmat kötelességeinek elhanyagolására; evégből kérje tőle ismételten számon napi foglalkozásait, ismerje meg iskolai órarendjét, őrizze ellen szórakozásait, sétáit, társaságát stb., szükség esetén határozza meg — különösen a kisebbeknek — napirendjüket. Szoktassa a tanulót iskolán kívüli életében a rendszeretethez és legyen gondja arra, hogy a tanuló kifogástalan tisztasággal és pontosan jelenjék meg istentiszteleten és előadáson. Ne tűrje meg, hogy a tanuló a törvényesen megengedett időn túl kimaradjon. Evégből a legszigorúbban őrizze ellen, hogy szept.. okt., nov., dec., jan., febr. és március hónapokban este 7 órakor, ápr., máj. és jun. hónapokban esti 9 órakor a gondjaira bízott tanuló szállásán legyen. Legyen gondja a szállásadónak arra, hogy a tanuló elegendő ok nélkül istentiszte­letet és előadást ne mulasszon. Betegség esetén tartozik még ennek tartama alatt az osztályfőnek jelentést tenni. A legszigorúbban tiltatik, hogy a szállásadó oly tanulónak mulasztásait igazolja, aki elegendő ok nélkül volt távol az előadástól. Egyrészt a szülők, másrészt a nevelés érdeke rója a szállásadóra azon köteles­séget, hogy a gondjaira bízott tanulót takarékossághoz, ruháinak és egyéb jószágainak kíméléséhez szoktassa és a maga részéről neki pazarlásra alkalmat ne nyújtson. Minden szállásadó tartsa legszigorúbb kötelességének, hogy szállásán a fegyelmi szabályokban tiltott cselekmények, minők a pénzben való kártyázás, dohányzás (kivéve a VII. és Vili. osztályúakat), dorbézolás és egyéb, az erkölcsiséget bármikép sértő mulatsá­gok elő ne forduljanak. — Akadályozza meg a tanulók tömeges összejöveteleit lakásán — még ha a fentebbi kihágások esete nem is forog fenn — és többszöri ismétlődés esetén tegyen jelentést az illetők megnevezésével. Ezen rendeleteket be nem tartó szállásadóktól az igazgató törvényes jogánál fogva azonnal elparancsolhatja a tannlót s esetleg egyszer s mindenkorra megtiltja, hogy intézet­beli tanuló nála szállást fogadjon. Gyöngyös, 1914, junius hó. AZ IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents