Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1917

A győri szentbenedekrendi főgimnáziumba járó tanulók szállásadóit érdeklő SZABÁLYRENDELETEK. Hogy az iskola kettős célját, a nevelést és tanítást megvalósíthassa, ehhez a szülők, illetve ezek helyetteseinek, a szállásadóknak hathatós közreműködése szükséges. Ennek hiányában az iskolai munka részben vagy teljesen meddő marad. Minthogy a szállásadók a magukhoz fogadott tanulókra nézve a szülőket helyettesítik, kötelesek ép a szülőkkel kötött szerződés alapján felelősséggel járó tisztüket hiven be­tölteni, a gondjaikra bizott tanulókat lelkiismeretesen gondozni és iskolán kivüli életüket szigorúan ellenőrizni. Nevezetesen kötelességévé tétetik minden szállásadónak : 1. Hogy — amennyire rajta áll — felügyeljen, szóval és jó példával buzdítólag hasson arra, hogy a tanulók vallási kötelességeiket buzgón elvégezzék. — Szükséges továbbá a nevelés érdekében, hogy a tanuló a szállásadó családi életében megvalósítva lássa azon kötelességeket melyeket neki vallása előir. 2. Tartozik a tanuló erkölcsi életét minden irányban a legszigorúbban ellenőrizni és komoly kihágás esetén az osztályfőnöknek azonnal jelentést tenni. A maga részéről pedig a leggondosabban tartson távol a tanulótól irásbáu vagy képben, szóban vagy csele­kedetben minden olyat, ami benne az erkölcsi érzéket csökkenthetné vagy leronthatná. 3. De nemcsak a sulyosabb botrányt ukozó erkölcsi kihágásokra terjedjen ki figyelme, hanem a tanári karral egyetértve minden tőle telhető eszközzel és módon ipar­kodjék a gondjaira bizott tanulókat szerény, illedelmes és udvarias magaviselethez szok­tatni, nevezetesen nevelje gondosan bennük a tiszteletet szülőik és tanáraik iránt és ne tűrje meg. hogy jelenlétében vagy mások előtt a tanulók szóval vagy bármikép is sért­sék a köteles tiszteletet. 4. Tartsa kötelességének, hogy a tanuló részéről tapasztalt mindennemű illetlen, en­gedetlen, ellenszegülő vagy goromba magaviseletet az osztályfőnöknek azonnal bejelentsen. 5. A legnagyobb gonddal ügyeljen arra, elvégzi-e a tanuló iskolai feladványait, és a maga részéről ne nyújtson neki okot és alkalmat kötelességeinek elhanyagolására; evégből kérje tőle ismételten számon napi foglalkozásait, ismerje meg iskolai órarend­jét. őrizze ellen szórakozásait, sétáit, társaságát stb., szükség esetén határozza meg — különösen a kisebbeknek — napirendjüket b. Szoktassa a tanulót iskolán kivüli életében a rendszeretethez és legyen gondja arra, ho^y a tanuló kifogástalan tisztasággal és pontosan jelenjék meg istentiszteleten és előadáson. 7. N'e tűrje meg, hogy a tanuló a törvényesen megengedett időn túl kimaradjon. Evégből a legszigorúbban őrizze ellen, hogy szeptember és október hónapokban esti s órakor, november, december, január és február hónapokban esti 7 órakor, március, ápiilis. május, j'inius hónipokban esti X órakor a gondjaira bizott tanuló szállásán legyen 8. Legyen gondja a szállásadónak arra, hogy a tanuló elegendő ok nélkül isten­t szteletet és előadást ne mulasszon. Betegség esetén tartozik még ennek tartama alatt az os tályfőnöknek jelentést tenni. A legszigorúbban tiltatik, hogy a szállásadó oly tanulónak mulasztásait igazolja, aki elegendő ok nélkül volt távol az előadástól. q. Egyrészt a szülők, másrészt a nevelés érdeke rójja a szállásadóra azon köteles­s.'get. hogy a gondjaira bizott tanulót takarékossághoz, ruháin ik és egyéb jószágainak kíméléséhez szoktassa és a maga részéről neki pazarlásra alkalmat ne nyújtson. 10. Minden szállásadó tartsa legszigorúbb kötelességének, hogy szállásán a fegyelmi szabályokban tiltott cselekmények, minők a pénzben való kártyázás, dohányzás (kivéve a VII. és VIII. osztályúakat), dorbézolás és egyéb, az erkölcsiséget bármikép sértő mulat­ságok elő ne forduljanak. — Akadályozza meg a tanulók tömeges összejöveteleit laká­sán — még, ha a fentebbi kihágások esete nem forog is fenn — és többszöri ismétlődés esetén tegyen jelentést az illetők megnevezésével. Az i., 2., 7 , 8. és io. pont ellen vétő szállásadóktól az igazgató törvényes joeá­nál fogva azonnal elparancsolhatja a tanulót s esetleg egyszer s mindenkorra megtilt­hatja, hogy intézetbeli tanuló nála szállást ne fogadjon. 11. Főgimnáziumi tann'ó más intézet növendékével eeyütt nem lehet; a szülők kérésére csak közeli rokot oknál ad a tanári kar ez alól felmentést. Győrött, 191S. június hó. Az igazgatóság.

Next

/
Thumbnails
Contents