Állami leánygimnázium, Győr, 1923

A GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. XVI. ÉVFOLYAM. Közli: Strasser Sándor fcir. igazgató. 1923 24. I. Adatok az iskolai év történetéhez. Az iskolai év lefolyása. Az iskolai évet az Orsz. Faluszövetségnek az épületünkben rendezett falufejlesztő kiállítása miatt szept. 9.-én nyitottuk meg s 10.-én megkezdődött a rendes tanítás, amely az egész éven át zavartalanul folyt. Fűtőanyaggal az intézetet a Vall. és Közokt. m. kir. Minisztérium látta el a győri iskolák tüzelőanyag ellátásával megbízott bizottság útján. A minisztérium a fűtési költségek egyharmadrészének megtérítésére a szülők hozzájárulását kéri. E címen 2,342.000 K-t fizettünk be. A tanulók. Az I. osztályos felvételi vizsgálatokra 75 tanuló jelentke­zett; a vizsgálaton megjelent 74, sikerrel letette 72 tanuló. Ezek közül nyilvános tanulónak beiratkozott 67. Az egész intézetbe beiratkozott 343 nyilvános tanuló, magánvizsgálatot tett 13. Tanulóink egészségi állapota kedvező volt. Fertőző betegség csak elvétve fordult elő. Egyik kedves, derék tanítványunkat, Singer Katalin III. A. oszt. tanulót váratlanul ragadta el a halál. Tanulótársai és tanárai osztoznak a szülők nagy bánatában s őszintén gyászolják. Osztályaink száma ez évben is 12 volt, amennyiben a négy alsó osz­tály párhuzamos volt. A tanártestületben ez éven lényegesebb változás nem volt. Tekuschné Scharbert Sarolta tanár betegség miatt ezt az isk. évet is szabadságon töltötte. A hitoktatói karban nagyobb változások estek. Az 1922.—23. isk. év végével megvált intézetünktől Dr. Schwarz Mór főrabbi, aki az intézet alapítása óta vezette az izr. tanulók hitoktatását. Széleslátó körével, szel­lemi frisseségével, derűs életbölcseségével, amely mindig az egyetértést, az emberszeretetet szolgálta, kivívta magának úgy a tanítványok mint a tanárikar nagyrabecsülését. Ugyancsak akkor távozott Baumgarten Samu nyug. el. isk. igazgató is, aki nyugalmának első éveiben intézetünk I.—YI. oszt. izr. tanulóinak hitoktatását vállalta s tiszteletreméltó egyéniségével s a gyermeknevelő nagy szeretetével tanítványainak és tanártársainak igaz tiszteletét és szeretetét biztosította magának. Mindkettőjük intézeti műkö­dése kedves emlékezetünkben marad. Utánuk az izr. tanulók hitoktatását Ullmann József hitoktató vette át. A most lefolyt isk. év végével elhagyja intézetünket Wallisch Jenő róm. kath. hitoktató, pálii plébánosnak választatván meg. 1918. óta műkö­dött intézetünknél s nagy szeretettel, odaadással és pedagógiai tapintattal

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents