Hajdú-Bihari Napló, 1970. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

A Ferihegyi repülőtéren Péter János fogadja Jan Markót (MTI-fotó — Vigovszkl Ferenc felv.—KS) Jan Marko, Csehszlovákia külügyminisztere A tűzszUnetet Izrael sértette meg Budapestre érkezett (Folytatás az 1. oldalról) Klara Márkává, a csehszlovák külügyminiszter felesége kedden látogatást tett Péter Jánosnénál. **• A Magyar Távirati Iroda tudósí­tója úgy értesült a magyar tárgya­lódelegációhoz közelálló köröktől, hogy a két külügyminiszter és a kí­séretükben levő külügyi tisztvise­lők kedd délutáni első megbeszélé­se mintegy három óra hosszat tar­tott. A tárgyalásokat a szívélyes barátság és a kölcsönös bizalom jellemezte. A két külügyminiszter az orszá­gaink közti kapcsolatok áttekinté­se során rámutatott arra, hogy az utóbbi időben sok jelentős találko­zásra került sor a Magyar Népköz- társaság és a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság párt- és állami őszi hadgyakorlata Az egyesített fegyveres erők pa­rancsnokságának tervei szerint ősszel a Német Demokratikus Köz­társaság területén közös hadgya­korlatot tartanak a Varsói Szerző­dés tagállamainak hadseregei. A Mgyar Néphadsereg Központi Klubjában kedden délután rende­zett sajtótájékoztatón a Honvédel­mi Minisztérium illetékesei elmon­dották, hgoy a Varsói Szerződésben tömörült országokat ma már tech­nikai felszereltségben olyan — szervezetükben jól összehangolt — katonai erők képviselik, amelyek képesek a hadászati, hadműveleti, harcászati feladatok együttes meg­oldására bármilyen szinten és bár­milyen hadszíntéren. A tagállamok hadseregei erről adnak majd szá- bot a Fegyverbarátság fedőnévvel sorra kerülő NDK-beli közös had­gyakorlatukon, amely — ám int ezt a sajtótájékoztatón bejelentették — méreteiben felülmúl minden eddi­git. A nagyszabású közös gyakorlat bizonyítéka lesz annak is, hogy a tagállamok kellő fegyveres erővel A Trybuna Ludu keddi számának baleseti rovatában hírt ad a Bp. Spartacus női kézilabdázóinak len­gyelországi közlekedési balesetéről. Egy TN 21-71 rendszámú cseh­szlovák autóbusz, amelyet M. Du- ras trencséni lakos vezetett, úton Odyniából Sopot felé, miután a ve­zető elvesztette az uralmát a kocsi felett, hirtelen áttért a menetirány­nyal ellentétes oldalra, áttörte az útszéli korlátot, kidöntött két fát, szétzúzta a híd korlátját, és öt mé­ter magasból a patakba zuhant. Az Lapzártakor érkezett Liverpool—FTC 1:0 (1:0). A többet tá­madó hazaiak a 16. percben szerezték győztes góljukat. *** Pézsa Tibor nyerte az 1970. évi kard­vívó világbajnokságot. •** Kedden este a bulgáriai röplabda vi­lágbajnokságra készüld magyar ndl vá­logatott utolsó előtti hazai előkészületi mérkőzésén az ugyancsak VB-n szerep­lő holland csapatot fogadta a sport- csarnokban, és 3:0 (3, 10, 6) arányban legyőzte. vezetői között. Különösen fontosak voltak Kádár és Husák elvtárs ta­lálkozásai, Fock elvtárs csehszlová­kiai látogatása. Külügyminiszterünk, Péter János kapcsolataink fejlődésének jelentős eseményeként értékelte Jan Marko mostani látogatását, amely új lehe­tőségeket nyit együttműködésünk további fejlesztésére, bővítésére. A csehszlovák külügyminiszter tolmácsolta a csehszlovák nép, Csehszlovákia Kommunista Pártja és kormánya baráti üdvözletét. Hangsúlyozta, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság az élet min­den területén tartós, szilárd baráti kapcsolatok építését tekinti felada­tának a testvéri szocialista orszá­gokkal. A tárgyalások folytatódnak. (MTI) rendelkeznek ahhoz, hogy a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettsé­geiket az internacionalizmus szelle­mében bármikor és bárhol teljesít­sék. A magyar néphadsereg kijelölt csapatai ezúttal először vesznek részt a demokratikus Németor­szág területén hadgyakorlaton. Le­hetőség nyílik a közös gyakorlaton a legújabb, legkorszerűbb harcel­járások kipróbálására, a hadtudo­mánnyal kapcsolatos legújabb is­meretek .felhasználásra is. A gya­korlat ugyanakkor lehetővé teszi a csapatvezetési módszerek további tökéletesítését. Az NDK területén ezúttal először jelennek meg együt­tesen a területvédelmi és polgári védelmi erők a harcoló csapatok­kal, tehát kipróbálják a területvé­delem komplex rendszerét is. . A magyar néphadsereg katonái sokat tanulhatnak ezen a gyakor­laton, mert kitűnő lehetőségük nyí­lik a tapasztalatcserére, a legújabb tapasztalatok összegyűjtésére és • felhasználására — hangoztatták a tájékoztatón. (MTI) / autóbuszon a magyar sportolókon kívül trencséni és krakkói, kézilab­dázók ültek. A baleset következtében 30 sze­mély megsebesült. Kórházba szállí­tották őket. A kórházban ápoltak között három magyar kézilabdázó van: Koppány Béláné, Pál Rózsa és Fácány Lászlóné. Tizenkét magyar versenyző kedden délután visszain­dul Budapestre. Az MHSZ Hajdú-Bihar megyei vezetősége bensőséges ünnepségen tüntette ki az árvízvédelemben ki­emelkedő munkát végzett társadal­mi és függetlenített munkatársait. A megjelenteket Barczi József, az MHSZ megyei vezetőségének titká­ra köszöntötte, elismerését, köszöne­tét fejezve ki a hősies helytállásért, majd átadta a kitüntetéseket és a jutalmakat. A Haza Szolgálatáért érdemérem AzEAK bizonyítékai KAIRO (MTI) A kairól A1 Ahram közli, hogy az EAK birtokéba levő fényképfelvé­telek szerint Izrael helyreállítot­ta az egyiptomi tüzérség által le­rombolt Bar Lev-vonalat, és a Szue- zl-csatoma nyugati partjáról sza­bad szemmel is látható erődítmé­nyeket épített fel a keleti part tel­jes hosszában. Riad egyiptomi külügyminiszter szeptember 4-én a kairói amerikai képviselet vezetője, Donald Bergus elé tárta azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint — az izraeli—ame­rikai vádakkal ellentétben — Iz­rael sértette meg a tűzszüneti meg­állapodást. Ugyanakkor Riad fel­szólította az USA-t: bizonyítsa be, hogy megfelelnek a valóságnak a tűzszünet megsértéséről szóló, Egyiptom ellen emelt vádak. Az­óta 12 nap telt el — válasz nél­kül. Riad egyébként arról is tájékoz- , tatta Donald Bergust, hogy az EAK nem helyezett el új légvédel­mi rakétákat a tűzszüneti zónában, s nem irányított oda új csapatokat. Az EAK tevékenysége megfelelt a tűzszüneti előírásoknak, > azaz nem terjedt túl az utánpótláson, a ki­képzésen és bizonyos csapatáthe­lyezéseken a tűzszüneti zónán be­lül. Az izraeli légierő ismert vesz­teségei azt bizonyítják, hogy az egyiptomi légvédelmi rakéták már augusztus 8. előtt is ott voltak, ahol jelenleg találhatók. Kritikus ponton a békéltető misszió KAIRO Böcz Sándor, az MTI tudósítója jelenti: Mahmud Riad egyiptomi külügy­miniszter hétfői nyilatkozata egy­értelműen arról tanúskodik, hogy a Nixon-kormányzat részrehajló magatartása miatt kritikus pont­hoz érkezett Jarring missziója. Washington — azzal, hogy alapta­lanul a tűzszüneti egyezmény meg­sértésével vádolja Egyiptomot, és az EAK kormányának tett ígéreteit megszegve újabb Phantomokat szállít Izraelnek —, „befagyasztot­ta” saját javaslatait, és újabb aka­dályt gördített a közel-keleti béke­tárgyalások útjába. Az EAK, amely elfogadta a Biz­tonsági Tanács határozatának vég­rehajtására vonatkozó amerikai indítványt, továbbra is szívén vise­li a békés rendezés ügyét. Ezért javasolta az egyiptomi külügymi­niszter, hogy a történtek után a Közlemény Szeptember 14-én Bíró Miklós, Mamusits János és Karácsony Gé­za magyar állampolgárok a Buka­rest—Budapest—Prága között köz­lekedő román utasszállító repülő­gép személyzetét fegyveresen arra kényszerítették, hogy az NSZK területén, Münchenben szálljon le. A fenti személyek — akik közül kettő korábban köztörvényi bűn- cselekményt követett el —, vala­mint egyikük felesége és két kis­korú gyermeke Münchenben me­nedékjogot kért, a repülőgép többi utasával megérkezett Prágába. A közforgalmi repülés biztonsá­gát súlyosan veszélyeztető közön­séges bűnözők kiadatásáért a Ma­gyar Népköztársaság Külügy-mi- nisztériuma az NSZK kormányánál a szükséges lépéseket megtette. A bűncselekmény ügyében a vizsgálatot a rendőrség folytatja. (MTI) arany fokozatát kapta Kosina Pál, az MHSZ debreceni víziklubjának titkára. Tóth Sándor a Kiváló MHSZ- munkáért érem ezüst fokozatát, Cza- kó László az érem bronz fokozatát kapta. Továbbá Árvízvédelmi Ér­demérem kitüntetésben és pénzjuta­lomban részesült 21 személy, dicsé­rő oklevelet egy személy kapott. Az árvízvédelmi kormánybiztos dicsérő oklevelével tüntette ki az MHSZ megyei szervezetének gép­járműiskoláját és víziklubját. négy nagyhatalom vegye kezébe a kezdeményezést, Minthogy az EAK kormánya őszintén törekszik a Biz­tonsági Tanács 1987, november 22-1 határozatának végrehajtására, a negatív amerikai magatartás elle­nére is kapcsolatban marad Jar- rlnggal, Egyiptom valamennyi kül­képviseletét ilyen értelemben tá­jékoztatja a Rogers-terv amerikai befagyasztása következtében kiala­kult új helyzetről. A Jarrlng-misszió megmentése csakugyan sürgős nemzetközi in­tézkedéseket követel. De bármilyen előrelépés feltételezi, hogy az USA felülvizsgálja tarthatatlan állás­pontját, és saját — befagyasztott — kezdeményezéséhez híven ne aka­dályozza, hanem támogassa a kö­zel-keleti konfliktus megoldását. A tűzszünet kezdete óta folytatott amerikai—izraeli ősszjáték arra vall, Washington nem számított ar­ra, hogy Egyiptom elfogadja a Ro- gers-tervet, ezért utólag próbálja azt a látszatot kelteni, hogy az EAK magatartása hiúsítja meg a terv kivitelezését. A . tárgyalások körüli huzavona azonban máris leleplezte ezeket a körmönfont mesterkedéseket. NEW YORK A négy nagyhatalom ENSZ-nagy- követei a közel-keleti válság poli­tikai rendezését célzó erőfeszíté­seik sorában hétfőn ismét tanácsko­zást tartottak. Tájékozott források szerint a nagykövetek kifejezésre juttatták aggodalmukat . a Jarrlng-misszió halogatása miatt. A Jarring vezette tárgyalások új- rafelvételének fő akadálya — mint ENSZ-körökben hangoztatták — to­vábbra is Izrael elutasító magatar­tásában keresendő. A „négy nagy1' megbízottai megállapodtak abban, hogy az amerikai Charles Yost szál­láshelyén szeptember 30-án ismét összeülnek. Helyetteseik a pénteki nap folyamán találkoznak; megbí­zatásuk — csakúgy, mint a nagykö­veteké — a Jarrlng-féle misszió elő­mozdítása. A „négy nagy" tanácskozó nagy­követeitől nem messze megvolt az első külügyminiszteri szintű talál­kozó a közel-keleti válság ügyében. New Yorkba érkezett ugyanis Atal- lah Jordániái külügyminiszter, s azonnal felkereste U Thant ENSZ- főtitkárt. Kairóban az A1 Ahram keddi szá­ma bejelentette, hogy „az Egyesült Arab Köztársaság továbbra is kap­csolatban áll Gunnar Jarringgal”. Nem tárgyalnak a gerillák A Palesztinái Népi Felszabadítás! Frönt hétfőn este elzárkózott min­den további tárgyalás elől az általa fogva tartott amerikai, izraeli, brit és nyugatnémet túszok ügyében. A helyzet kulcsa — mint a Reuter írja — Izrael kezében van. A hiva­talos Izrael azonban mind ez ideig azzal „védte ki” az állásfoglalást, hogy a Népi Felszabadítás! Front egyáltalán nem kereste meg a Tel Avív-i kormányt ebben az ügyben. HAJDÜ-BIHARl NAPLÓ — 1970. SZEPTEMBER 16. A Varsói Szerződés tagállamainak Árvízvédelmi kitüntetések A VILÁG MINDEN TAiARÓL BOGALUSA. Faji zavargások miatt hétfőn bezárták az amerikai Louslana államban levő Bogalusa város minden iskoláját. Az intézkedésre azért ke’ült sor, mert korábban véres verekedés tört ki a városi főiskola mintegy hatszáz né­ger és fehér diákja között. A verekedés során — amelynek a rendőrség, könny­gázgránátokkal vetett véget — négy rendőr és tucatnyi diák sérült mgg. A rendőrség nyolc verekedőt őrizetbe vett. WASHINGTON. Az utóbbi idők egyik legnagyobb sztrájkhulláma árasztotta el az Egyesült Államokat. Helyi idő szerint kedden 0 órától sztrájkba léptek a vas­utas dolgozók, és beszüntette a munkál a világ legnagyobb gépkocsigyárának, a General Motorsnak 344 000 dolgozója is. CLEVELAND. Cyrus Eaton amerikai gyáros Cleveland melletti farmján talál­kozott Alekszej Koszigin szovjet minisz­terelnök leányával, Ludmilla Guislani- val és két szovjet tudóssal. POZSONY. Hétfőn Pozsonyban ünne­pélyesen megemlékeztek a cseh Rudé Právo és a szlovák Pravda fennállásá­nak 50. évfordulójáról. LONDON. „Northern wedding” (Északi esküvő) fedőnéven 180 hajó és 150 re­pülőgép részvételével kedden az Eszakl- tengeren NATO-hadgyakorlatok kezdőd­tek. A manőverekben nyolc ország — Belgium, Dánia, az Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, Nagy-Britannla, a Német Szövetségi Köztársaság és Norvé­gia — vesz részt. BONN. Október 19-től 23-ig Düssel­dorfban, az ottani kereskedelmi kamara rendezésében magyar gazdasági napo­kat rendeznek. MONTEVIDEO. Partizánok pokolgépet robbantottak hétfőn este egy monte- videói rádióállomáson, s felgyújtották a> Sumatetc textilvállalat raktárait. Mind­kettő amerikai tulajdonban van. Hazaérkezett Franciaországból a SZOT küldöttsége Kedden hazaérkezett a SZOT kül­döttsége, amely Gáspár Sándor fő­titkár vezetésével a CGT meghívá­sára néhány napot Franciaország­ban töltött, és megbeszéléseket foly­tatott francia testvérszervezetével. A két küldöttség megbeszéléseit az őszinte, elvtársias légkör jellemez­te. A tárgyalások eredményeiről kö­zös közleményt írtak alá, amely hangsúlyozza, hogy a nemzetközi helyzet és a nemzetközi szakszerve­zeti mozgalom alapvető kérdései­ben azonos nézeteket vallanak. A küldöttséget a Ferihegyi repü­lőtéren Földvári Aladár, a SZOT elnöke, valamint a SZOT titkársá­gának tagjai fogadták. (MTI) Háromhónapos távoliét után Párizsba érkezett Nguyen Thi Binh, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány külügyminisztere, a vietnami—amerikai négyes értekezlet egyik vezetője. Képünkön: Nguyen Thi Binh a párizsi Orlyi repülőtéren, ahol az újságírók kér­désekkel ostromolják. (Telefotó — AP—MTI—KS) Magyar kézilabdázók lengyelországi balesete

Next

/
Thumbnails
Contents