Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1810. 1. félév (1-26. szám)

1810-01-03 / 1. szám

FR AN С Z1A BIRODALOM. Pűr/j Dec. 3* A’ Tsáfzár tíz és fél órakor indáit meg aT Nofrer Dame templomba. A’ Koronázásbéli Hintóbán a’ Vefztfáli Királlyal ült* Előtte hintókbau mentek a’Birodalomnak Fő méltóságai, a’Ministerek, a’ Nagy Méltóságokat viselő Herczegek,’s a’ Hollandiai Király V Nápo­lyi Király mint Nagy Admirális. A’Papság az egéfz karral őtet a’ Tem­plom ajtajánál fogadta, ésBaldakin alatt az Oltárhoz v ezette. A’ Wefzt- fali Király mint Frantzia Hertzeg, a'Nápolyi Király mint Nagy Admi- rál az ö izokott helyeiket foglalták el. Az Oltár előtt lévő karban vólfc a’Tsáfzárné, a’ Tsáfzári Familia , a’ Würtenbergi és Száfz Király üs a’ Wefztfali Királyné. A’Tsáfzárnak Alamisna ofztogató egyik Papja mon­dotta a' Misét, a’ Troyesi Püspök tartott az Ünnephez alkalmaztatott Predikátiot, Fesch Kardinál tartotta a’ Te Deumot. A’ jelenvaló 12 Kar­dinálisoknak is különös helyeik voltak. Midőn a’ Tsáfzár a’Templom­ból a’ Törvényhozó Testnek palotájához értt, az Előlülő 23 Taggal a’ bemenetelnél fogadta, ’s feltett kalappal vezette be a’ Palotába. Felál­lottak minden Tagok a’Bemenetelkor, ’s a’Tsáfzár a’ Trónushoz érkez­vén kérte őtet a’ Vice Nagy Válafztó Hertzeg, hogy az új Tagoknak esküvését fogadná el, a’ mi meg is lett neveik a’ Questor által fclolvas- tatván* Az esküvésnek vége lévén mindnyájan letették kalapjukat, és a’ Tsáfzár egy fontos befzédet mondott. Mellyben a’többi között így fzól- lott: A’ Törvényhozó Testhez küldetett Követ Urak ! Az utóbbi ülés­től fogva Arragoniát , és Kafztiliát meghódítottam , ’s azt az Angolyok által Madridban fel-állíttatott tündér Orfzáglást el űztem. Már Kadix és Lizbona felé mentem, midőn megtérni, ’s Záfzlóimat Bétsnek falaira fzegezni kínteleníttettem* Három hónap alatt ezen negyedik Pénusi Harcz el kezdődött,’s el is végződött*— Frantzia Orfzágnak Angyala vezette az Angoly Seregeket; mert az 6 sorsoknak a’ Waicherni dögle- letes tők között vége fzakadott. — A’ Calesi's az Ejfzaki Departamen- tek Polgárinak nagy köfzönettel tartozom.— Francziák! valaki ellene­tek áll, meg győzettetik; ’s meg hódíttatik. Mennél tellyessebb a’ Ti Ellenségtek gyúlölsége , annál inkább nevekedik a’Ti Nagyságtok. Hofz- fzas dicsőség, és hoíTzas boldogság várakozik reátok. — Én Toscanát a’ B/rodalonmmal öffze kaptsoltam. Meg érdemiette azt a’Népnek íze- lédsége ,’s az Ő Éheiknek az Európai tsinosodás eránt fzerzett nagy ér­demeik*— A’Történetírók megmutatták miként viseljem magamat Ró­mára nézve. Miólta a’ Papák Olafz Orfzágnak egy réfzében Fejedel­mekké leitek, mindenkor ellenzettek, ha látták, hogy valamellvik ha- talmass^bb Fejedelem hatalmassabb kezd lenni. Egéfz Egyházi hatalmo­’ ( 9 )

Next

/
Thumbnails
Contents