Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1815. 1. félév (5-28. szám)

1815-01-18 / 5. szám

MYOS AKA 30?.S3^ hazai s külföldi TUDÓSÍTÁSOK. ________________(50______________ P esten Szerdán B. Aszszony Hava lg-dik napján 1815. A’ botlás is betsülletes , ha az Hazafiuságból ered. L. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. A’ Magyar Anyaszentegyház egy Érdemes Fő Pásztort, a’Király egy jeles hívségű Alattvalót, a’ Haza e$y n agy lelkű és munkás Polgárt \esztett el ezen hónap 12-én, mi­dőn Nagy Mélt. Mandir h A n* t a 1 Djakovári Püspök Urat, O Ts ászári Királyi Felségének Belső Titkos H anátsosát, M. Theresia Rendének Commendatorát életé­nek 77-ik esztendejében a lialál el ragadta. — FRANCZIA ORSZÁG. Parisban az .Ország - Gyűlésé­nek üléseit Dec. 30-ikán a’ Király­nak egyik Minister által küldetett hirdetése mostanság félbe szakasz­tottá , és az ujjonnan való öszve- jövetelt a’ jövő 1813 esztendő Má­jus hónapnak 1 ső napjára halasz­totta. Minekelőtté ezen rendelés azerént az Ország Képviselőinek Há- ( 1815» Első Félesztendö,) za el oszlana, La iné Uraz Elölü­lő ezen beszédet tartotta: „Uraim ! Minekelőtte Ó Fel­ségének Ministere a’ mi eloszlatá- sunkat kihirdesse, engedjek meg az Urak annak, a’ ki olly szeren tsés helyheztetésben agyon, hogy gondolkodásaikat öszve szedhesse, az Uraknak szemeik elejébe terjesz- sze Üléseinknek főbb munkáit. — Ha az Urak a’ Királynak vészre nem hajlásaban bizakodván a’ Nr mta- tás szabadságát egy kevéssé meg szorongatták, az egyedül azon ok­ból töitént, hogy azon szabadság­nak meg betsülhetetlen jótétemé nyeit mindjárt , és annál bizonyo­sabban tapasztalhassák , mihent a- ‘zon törvények el lesznek készítve, mei.lyek az Országiásnak , a’ közön­séges erköitsösségnek , és a’ Famí­liák békességnek megnyugtatásara, és bátorságban helyheztetésere in­tézteinek. — O Felségének pél­dájára bizonyossan az Urak is kí­vánták volna , hogy a’ közönséges x

Next

/
Thumbnails
Contents